Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Sogndal
Dato: 31.03.2006
 

Årsmøtet vart i år halde på Sogndal Hotell den 31.03.06. Det møtte 19 medlemmar. I samband med årsmøte vart halde seminar med hovudtema ”farleg gods”

 

Sak nr. 1. Åpning:

Leiaren i brannbefalslaget Leif Amundsen åpna årsmøtet og ynskte medlemmane velkomne. Det var i år 16 årsmøte i SFBL som var stifta i 1990.

 

Sak nr. 2. Val av dirigent:

Arne Hauge vart vald som dirigent. Magne Igland og Per Otto Selstad vart valde til å skrive under protokollen. Runar Kleppe var referent.

 

Sak nr. 3 Årsmelding:

Leiar Leif Amundsen gjekk gjennom årsmeldinga.

 

Det kom merknad frå salen om setninga: Rekneskap for 2005 viser eit overskot på kr. 69.363,-. Sidan rekneskapet ikkje var handsama burde denne setninga strykast

 

Årsmøte vedtok å stryke denne setninga. Det var ikkje andre merknader og årsmøte godkjente årsmeldinga med denne merknaden.

 

Sak nr. 4. Rekneskap:

Kasserar Jarle Dragesæt la fram rekneskap for året 2005. Rekneskapet viste ein balanse på kr. 883.285,- , som ga eit overskot på kr. 69.363,-.

 

Jarle la og fram budsjett for år 2006. Balanse er på kr. 133.000,- og det er rekna med eit overskot på kr. 28.000,-

 

Rekneskapet og budsjettet vart godkjent

 

Sak nr. 5. Innkomne saker:

Det var ikkje kome inn saker for handsaming på årsmøtet. Arvid viste til dei 2 generalforsamlingane som laget har arrangert og fremma ein visjon om at laget kunne burde søke om arrangementet i år 2011. Salen applauderte til forslaget.

 

Leif Otto Olsen ba om at tilsynspersonell sjekka godkjenninga til dei som hadde godkjenning for kontroll av sløkkjeutstyr. Desse godkjenningane gjeld berre i 5 år.

 

Sak nr. 6. Val:

Leif Otto Olsen la fram valnemnda sitt forslag til styre. Håkon Dyrstad og Bjørn Anders Steinsund har takka nei til attval.

 

Valnemnda sitt framlegg:

 

Leiar Leif Amundsen, Florø - til år 2007

Nestleiar Bernhard Øberg, Førde - til år 2008

Kasserar Jarle Drageset, Stryn - til år 2007

Sekretær Runar Kleppe, Gloppen - til år 2007

Styremedlem Arvid Gilje, Aurland - til år 2008

Varamedlem Per Grov, Fjordbase - til år 2007

Varamedlem Magne Igland, Florø - til år 2007

 

Medlemmane i styret vert valt for 2 år om gangen for å få kontiunitet i styret. Varamedlemmane vert valt for 1 år om gangen.

 

Val:

                        Årsmøtet godkjenner valnenda sitt forslag til styre.

 

Valnemnd:

Per Martin Berglund ynskjer avløysing frå valnemnda. Styret har føreslege Håkon Dyrstd frå Bremanger som nytt medlem i valnemnda. Det kom ikkje andre framlegg til endring av valnemnd:

         Leif Otto Olsen, Førde

Håkon Dyrstad, Bremanger

         Einar Holmøy, Gloppen

 

Valnemnda må konstituere seg sjølve.

 

Revisor:

Arvid Valland har takka nei til attval som revisor

 

Framlegg til av revisorar:

         Agnar Kveane, Luster

         Einar Nedrelo, Sogndal

 

Årsmøte godkjenner revisorar.

 

 

 

Magne Igland                                                                     Per Otto Selstad

      sign.                                                                                         sign.

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann