Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Gardermoen
Dato: 10.10.2007
 

 

 

Dato: 10.10.2007

Til styremedlemmer/varamedlemmer

og ledere av lokallagene

 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ GARDERMOEN, Norlandia Oslo Airport Hotell DEN 10. OKTOBER 2007.

 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Knut Berg Bentsen, Jarle Steinnes og Dag Botnen

Forfall:

Geir Johan Hanssen, Stein Gjøsund og Eyvind Aakerman.

 

Nils-Erik ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 66/07            Referat fra styremøte 27.8.2007.

Ingen merknader til referatet.

 

Vedtak:            Referatet godkjennes.

 

Sak 67/07            Økonomi.

Det er kontroll på økonomien og beholdningen er på kr 430 000,-. Alt som skal faktureres ut skal meldes til KBB pr e-post. Når det gjelder reiseregninger så oppfordrer KBB å sende en reiseregning pr reise.

 

Vedtak:            Ingen merknader til de økonomiske forholdene.

 

Sak 68/07            Nødnett – siste nytt.

Brukerbetaling – prisene er endelig fastsatt. Egen referansegruppe for kostnadskartlegging er nedsatt for å dokumentere brukerkostnadene før og etter innføringen av nytt nødnett. Dokumentasjonsarbeidet skal konkurranseutsettes. NBLF v/JH deltar i referansegruppen.

 

NBLF vil arbeide for å få redusert eller fjernet brukerbetalingskostnadene for brannvesen, med bakgrunn i at brukerbetaling for brannvesen er fjernet blant annet i Nederland.

 

Felles sambandsreglement for nødetatene – her er mange i arbeid for å lage felles regelverk for sambandsbruk. Det er mye dugnad og stor aktivitet for å få dette i havn. Forslaget til nytt sambandsreglement skal være overlevert politidirektoratet ved Killengren i løpet av november for høring/uttale. Det er lagt opp til en standardisering av sambandsrutinene for hele landet. NEH er NBLF sin mann i dette arbeidet.

 

Vedtak:            NBLF arbeider fortløpende videre med/innen respektive grupper/saker.

 

Sak 69/07            Landsrådsmøte - status.

På møtet vart det utarbeidet et utkast til program som SF, KBB og POS skal arbeidet videre med.

 

Vedtak:            SF, KBB og POS arbeider videre med programmet, må være ferdig for utsending innen medio oktober. NEH sender e-post til kretslagsledere om hva som er ønskelig å få orientering om på landsrådsmøtet.

 

Sak 70/07            Aksjon boligbrann.

KBB holder kontakten med DSB v/Skarbømyr og markedsfører Aksjon boligbrann overfor medlemmene i NBLF.

 

Vedtak:            KBB lager nyhet på nblf.no og sender ut påminnelse til medlemmene.

 

Sak 71/07            Nordisk ledermøte på Trysilfjell

NEH har reservert rom på Norlandia Trysil hotell. NBLF kombinerer styremøte med Nordisk ledermøte. Tidspunkt er 12. – 14. mars 2008. Gi tilbakemelding til NEH på hvem som kommer.

 

Vedtak:            NEH arbeider videre med Nordisk ledermøte.

 

 

Sak 72/07            Distinksjoner/tjenestegrad ved 110-sentraler.

NBLF ser på 110-sentraler som en avdeling i brannvesenet og da vil leder av 110-sentraler få distinksjonene 2 store stjerner og 10 mm sølvbånd. Ansatte under avdelingsleder går inn i oppsettet av distinksjoner for norske brannvesen.

Vedtak:            POS reviderer oppsettet for distinksjoner og legger det ut på hjemmesiden som policy.

 

Sak 73/07            Nettstedet brannvesenet.no endelig behandling.

NBLF har vurdert drifting av nettstedet brannvesen.no og kommet frem til at det er svært arbeidskrevende å drifte et slik nettsted og at NBLF ikke har nødvendig kapasitet til dette.

 

Vedtak:            NBLF har ikke kapasitet til å drifte nettstedet brannvesenet.no.

 

 

Sak 74/07            Boligalarmer.

Børge Benum, juridisk leder KS, er forhandler på vegne av kommunene for å komme frem til en mønsteravtale mellom SBL og kommunene v/brannvesenet. Børge orienterte under dette punktet på styremøtet.

Han informerte om at SBL ikke aksepterte avtaler av typen brann + som G4S har (og Hafslund).

Det er mest sannsynlig at SBL kan være med på ”gammel” ordning og alternativ 3 (viser til tidligere utsendt e-post fra forhandlingene med SBL, der det var listet opp tre alternativer).

 

NBLF kan akseptere alt 3, men at det brukes KS sine satser på mannskap og utstyr/biler, alternativt kommunenes gebyrregulativ. Hvis SBL ikke aksepterer KS sine satser, ser NBLF seg nødt til å gå til media med saken, for å informere om hva kundene får og betaler for hos vaktselkapene

 

 

Vedtak: KS prøver å fremforhandle en avtale med SBL etter alternativ 3. NBLF forventer

 at vaktselskapene gjør opp det økonomiske tilgodehavende med kommunene.

 

Sak 75/07            Skjerpede heiskrav - høring

NBLF støtter Skien sitt høringsinnspill og sender tilsvarende høringsuttalelser

 

Vedtak:            NEH sender høringsuttalelse på vegne av NBLF.

 

Sak 76/07            Jubilé invitasjon Finland

Den finske søsterorganisasjonen har 75 års jubileum og i den forbindelse har NBLF fått invitasjon. 3 er påmeldt (NEH, JH og TL). I stedet for gave ønsker Finnen penger til en veldedighetskonto.

Vedtak:            NBLF deltar med tre personer og gir EUR 250 og plakett til vår finske søsterorganisasjon.

 

 

Sak 77/07            Oppnevning av repr i ref.gruppen utdanning deltidsutrykningsledere

NBLF fikk forespørsel fra KS om å delta i referansegruppen til ny utdanningsmodell for deltidsutrykningsledere, grunnet dårlig kapasitet i KS. NBLF takket ja til å stille med en person i referansegruppen.

Vedtak:            NBLF stiller med Odd Magnar Opgård i referansegruppen.

 

Sak 78/07            Felles brannforebyggende el og brannkonferanse -forespørsel

Det har kommet forespørsel fra El angående å arrangere felles konferanse for brannforebyggende og el, samtidig.

 

Vedtak:            Dag Botnen og Knut Birger Bakken lager forslag til samarbeidsløsning til neste styremøte (landsrådsmøte).

 

 

Sak 79/07            O-saker og statusrapport fra arbeidsgrupper, komiteer etc.

 

Brannvesenseminar 2007, arbeidet går sin gang, - TL.

Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff – intet nytt, er tema på årets brannvesenseminar - SF

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, intet nytt - SH

Rådet – Gruppen for vedlikehold av håndslokkere, intet nytt - SH

Rådet – Gruppen for vedlikehold av stasjonære slokkeanlegg, første kurs for blått kompetansebevis er avholdt - TL

KOSTRA, nytt møte i november – NEH

Reisestipend og utvekslingsutvalg, to stipender er gitt til tre personer – NEH

Safehotell – status for innføring i Norge, har laget fremdriftsplan, blir presentert på landsrådsmøtet, kjøreregler blir tatt opp på neste styremøte – POS, KBB, AH

Deltids utrykningsledere ny utdanningsmodell, arbeidet går fremover, pilot beregnet oppstart høsten 08 - TL

FEU møte Tallin – NEH, JH og POS deltok, referat blir lagt ut snart.

Heltidsbrannmannsutdanningen, intet nytt – JH, SG

Deltidsbrannmannsutdanningen, intet nytt - TL

Ny Sivilforsvarslov, intet nytt – NEH, JH, JK

Samarbeid EL-NBLF. El og brann hand i hand, intet nytt - D Botnen og KB Bakken

Håndbok for redningstjenesten, enda ikke i trykken - NEH

Kontakt med RIF, intet nytt – SF

Kollegiet for brannfaglig terminologi KBT – POS
CTIF- TL deltar på CTIF seminaret på Lysaker


                       

 

Sak 80/07            Eventuelt.

I)                  EU-finansiert prosjekt om brannetterforskning og forebyggende.

TL har fått forespørsel fra Robert Stacey i Northumberland Fire and Rescue Service i England om å kartlegge brannetterforskning etc i Europa, gjennom nettverket til FEU. Vi har fått en tilsvarende forespørsel tidligere og KBB er vår mann i dette arbeidet.

 

Vedtak: KBB tar kontakt med Robert Stacey og returnerer svarskjemaene.

 

II)               Registrering av varemerke (logoen til NBLF).
GL i samarbeid med brannmannen har laget en samarbeidsavtale i forbindelse med bruk av logoen (brannhjelm med øks). Det er ønskelig å registrere denne som eget varemerke
Vedtak: NEH og SF sender inn registreringsskjema for varemerke.


III)            Profilering/reklamemateriell til landsrådsmøtet

NBLF har ca 15- 20 000 på budsjettet til reklame/profilering. KBB har forslag om å bruke dette på reklamemateriell til landsrådsmøtet.

 

Vedtak: KBB får fullmakt til å kjøpe inn reklamemateriell til landsrådsmøtet.

 

 

 

Neste styremøte blir i forbindelse med Landsrådsmøte på Gardermoen Gjestegård den 28.-29.11.07 fra kl 0930 – ca kl 1200.

 

 

 

Trygve Lennavik, sekretær

928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann