NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN
Av Per Ole Sivertsen  
15.06.2009
 
Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe
-

I St.meld.nr. 22 (2007–2008) Samfunnssikkerhet – samvirke og samordning - slo regjeringen fast at den tar sikte på å innføre felles nødnummer og etablere felles nødsentraler for brannvesen, politi og helsetjeneste. I samme melding fremgår det at regjeringen vil nedsette en interdepartemental arbeidsgruppe som skal utrede alternativer til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten og komme med anbefaling om den videre prosess for innføring av ett felles nødnummer og fremtidig organisering av nødmeldetjenesten. Arbeidet skal ta utgangspunkt i Justis- og politidepartementets rapport Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten (FENN-rapporten) 2004 og høringsuttalelsene til denne.

Arbeidsgruppen har hatt representanter fra fire departementer: Helse- og omsorgsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Justis- og politidepartementet. Gruppen startet sitt arbeid i august 2008 og fremlegger nå sin rapport. Justis- og politidepartementet har ledet arbeidsgruppen.