NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NYTT NØDNETT UTSETTES .....
Av Per Ole Sivertsen  
16.05.2012
 
Det florerer med nyheter om at nødnettutbyggingen utsettes i 2 år. I følge Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) så stemmer ikke denne nyheten. På DNK sine egne nettsider forklarer dem denne misforståelsen.
-

Nødnettutbyggingen går som planlagt

I flere presseoppslag i dag med bakgrunn i Revidert nasjonalbudsjett går det frem at Nødnett er utsatt til 2015. Dette er ikke riktig.

- Da Stortinget vedtok at det nye, digitale radiosambandet Nødnett skal bygges i juni 2011, ble det anbefalt en ferdigstillelsesdato i 2015, fastslår Nina Myren, avdelingsdirektør i Direktoratet for nødkommunikasjon.
- Dette gjenspeiles både i Proposisjon 100S (2010-2011) og i Transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling.

- Erfaringene fra første byggetrinn var at tidsplanen i kontrakten var for stram, og måtte endres i tråd med denne anbefalingen, forklarer Nina Myren.

- Tidsplanen for byggingen av radionettet i resten av landet er ambisiøs, men realistisk innen de rammene som er gitt, fastslår Myren.

Bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett gjenspeiler betalingsmilepælene i prosjektet.

Som planlagt

Under stortingsbehandlingen av saken skrev Transport- og kommunikasjonskomiteen følgende om fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge, Innst. 371 S (2010–2011):

"2.7 Gjennomføring av utbygging i resten av landet – trinn 2
Komiteen merker seg og støtter regjeringens forslag om å igangsette trinn 2 i henhold til kontrakten med tilhørende endringer og tillegg. Trinn 2 vil bli en videreføring av trinn 1 med forbedringer basert på erfaringer, evaluering og kvalitetssikrers tilbakemeldinger.
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, merker seg videre at tidsplanen i trinn 2 utgjør en vesentlig risikofaktor, da det i kontrakten er avsatt kun 30 måneder til utbygging. Erfaringer fra trinn 1 tilsier at dette er svært stramt tidsmessig. Flertallet legger derfor til grunn at Direktoratet for nødkommunikasjon sammen med Justis- og politidepartementet, som en del av den innledende trinn 2-planleggingen, vurderer om det er i statens interesse å løse opp i avhengigheter mellom innføringsprosjektene, øke leverandørens forutsigbarhet og/eller gi leverandøren mer tid utover 30 måneder i tråd med kvalitetssikrers anbefalinger. Flertallet merker seg videre at endelig og detaljert tidsplan for gjennomføring av trinn 2 vil først utarbeides etter at beslutning om landsdekkende utbygging er fattet, og at ekstern kvalitetssikrer angir forventet ferdigstillelse i 2015. "