Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 13.03.2007
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN I OSLO DEN 13. MARS 2007.

 

Første delen av styremøtet fra kl. 10:00 til kl. 12:00 var et drøftings- og informasjonsmøte i auditoriet på hovedbrannstasjonen hvor en del organisasjoner var invitert til å delta i tillegg til styret.

Tema var hjelpemidler knyttet til mulig brann i bolig/leilighet boligsprinkling for funksjonshemmede og eldre.

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Guttorm Liebe, Stein Gjøsund, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Knut Berg Bentsen og Ingar Gjesmoe

 

Forfall var meldt fra:

Ståle Fjellberg og Nils.Erik Haagenrud (syk)

 

Følgende vararepresentanter møtte:

Eivind Aakerman

 

Følgende møtte i drøftings- og informasjonsmøte i tillegg til styret:

Dag Ommundsen, Norges Blindeforbund, Oslo

Lena Hagberg, Sekretariatet i Statens Seniorråd

Dagfrid Hestnes, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 

Guttorm Liebe ønsket alle velkommen til fellesmøtet og etter en rask presentasjonsrunde ble alle informert om hvilke tiltak som virkelig fungerer i forhold til personsikkerhet og brann, nemlig sprinkler. Det ble informert om studieturen til Scottsdale i USA der 50 % av alle bygg er sprinklet og hvor det de siste 20 år ikke har vært brannomkomne i sprinklede bygg. De inviterte organisasjonene ville bringe opplysningene videre. NBLF vil også følge opp saken. Det vises i denne anledning til sak 16/07.

---------------------------------------------------------------------------------

Det ordinære styremøtet ble gjennomført fra kl. 12:00 til kl. 15:30.

 

Guttorm Liebe ledet møtet og ønsket alle velkommen til styremøte. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 13/07       Referat fra styremøte 10.01.2007

Det var ingen bemerkninger til referatet.

Vedtak:          Referatet godkjennes.

 

Sak 14/07       Generalforsamlingen 2007.

Guttorm Liebe sender årsberetningen til alle styremedlemmene. Per Ole Sivertsen legger den inn på nettet som Pdf-fil. Sammen med de øvrige dokumenter sender Ingar Gjesmoe beretningen til kretslagslederne. Referat fra generalforsamlingen 2005 er en del av beretningen.Knut Berg Bentsen sender regnskap med revisjonsberetning til Ingar Gjesmoe for videreutsening.

Knut Berg Bentsen utarbeider forslag til budsjett for 2008 og 2009 basert på regnskap for 2006 og budsjett for 2007 og sender dette til Ingar Gjesmoe for videreutsending.

Knut Berg Bentsen tar ansvar for de tilreisende gjestene fra Norden og England.

Nils-Erik Haagenrud sender handlingsprogrammet til Ingar Gjesmoe for videreutsending.

Ingar Gjesmoe utarbeider egen sak om kontingent for enkeltmedlem basert på følgende:

Kontingent for 2008 settes til 150,- pr. medlem pr. år. Fra 2009 økes kontingenten til kr. 200,- (dersom det blir bortfall av vesentlige inntekter i forhold til 2007) Aktivitetsnivået legges på dagens nivå.

Ingar Gjesmoe lager egen sak om fast sekretær.

Valgkomiteens forslag til neste styre fremlegges direkte på Generalforsamlingen. Tidligere har styret dekket kostnadene til en av valgkomiteens medlemmer. Styret besluttet fra og med 2007 å dekke kostnadene til alle valgkomiteens medlemmer på Generalforsamlingen.

Møteprogrammet endres noe fordi en post erstattes med en annen.

Hovedinnkallingen til Generalforsamlingen sendes ca. 20. mars 2007.

Vedtak:          Styret viser til beslutningene om kontingent og valgkomiteen og tar for øvrig gjennomgangen til orientering.

 

Sak 15/07       Årsberetningen 2005 – 2007.

Saken er ferdig.

 

Sak 16/07       Trygdefinansiert boligsprinkler.

Det vises til kommentarene i innledningen. Brev datert 13. mars 2007 ble gjennomgått.

Vedtak:          Brev om saken datert 13. mars 2007 sendes berørte departementer med kopi til DSB, BE og NBF. Trygve Lennavik samler det stoffet NBLF har utarbeidet inkludert brevet av 13. mars 2007 og sender alt til organisasjonene som møtte i drøftings- og informasjonsmøtet.

 

Sak 17/07       Safe Hotels – oppfølging i Norge.

Per Ole Sivertsen orienterte om opplegget, ansvar, inntekter og mulighetene. Skal NBLF ”ta ballen” i Norge? Hvem skal sitte i en mulig arbeidsgruppe som kan fremme konkret forslag eller gjøre jobben? Skal det gis føringer til arbeidsgruppa? På den økonomiske siden ble det opplyst at prisen for opplæringen (CD) bør ligge på 100 euro mens selve kontrollen bør ligge på 1000 euro som er lik Europa for øvrig.

Vedtak:          NBLF tar ansvaret for å få gjennomført opplegget. Anne Hjort, Per Ole Sivertsen og Knut Berg Bentsen oppnevnes til å sitte i arbeidsgruppa for utarbeidelse av et fremtidig konsept. Så tidlig som mulig kontaktes RBL.

 

Sak 18/07       Forskrifter og læreplan for utrykningsførere.

Det ble forslått at saken utsettes til neste møte og at det utarbeides et policydokument. Det fremkom under møtet opplysninger om at det kan bli krav til sertifisering av førere på teleskopmaskiner. I dag er det tilstrekkelig at arbeidsgiver dokumenterer at vedkommende fører har den rette opplæringen.

Vedtak:          Jack Hatlen utarbeider forslag til policydokument til neste styremøte hvor også krav til sertifikat for fører av teleskopmaskiner blir en del.

 

Sak 19/07       NARRE – nasjonalt nivå.

Stein Gjøsund orienterte om saken, at ressurser for kommunal krisehåndtering og helseforetakene nå legges inn. DSB er opptatt av å få kommunenes data inn i registeret. Spørsmålet er om NBLF kan hjelpe til. Det skal gjennomføres oppstartsmøte i Oslo 20. mars på hotell Savoy fra kl. 10:00 til kl. 14:00.

Vedtak:          Styret tar saken så langt til orientering. Stein Gjøsund, Trygve Lennavik og Nils-Erik Haagenrud anmodes om å delta med sikte på å vurdere hvordan NBLF kan bidra slik at DSB får lagt inn nødvendig informasjon fra kommunene.

 

Sak 20/07       Salg av våre e-postlister.

Saken har tidligere vært drøftet, men ble på nytt aktuell da anmodning om e-postlister kom fra NBF. Det er tidligere ikke nedlagt forbud, men forutsatt at styret/arbeidsutvalget vurderer hver enkelt henvendelse. Aksept ble gitt til NBF som betalte 5000,- for listene. Det er et engangstillatelse og mottaker skal ikke se hvem andre som får henvendelsen.

Vedtak:          Saken tas til etterretning. Styret ønsker også i fremtiden at kasserer sammen med web-master og arbeidsutvalget tar stilling til eventuelle anmodninger.

 

Sak 21/07       Orienteringssaker:

I)                   Rapport fra JH & Eaa om RAKEL. Rapport er utarbeidet, levert DSB og arkivert.

II)                Rapport fra TL, GT og NEH om SMÅ ENHETER. Studieturen er kortet noe ned. Dessuten deltar ikke Nils-Erik Haagenrud. Reisen starter 25. mars 2007.

III)             Nødnett. Jack Hatlen orienterte om lokalt møte i Østfold for å få oversikt over oppdateringer. Terminaler er bestemt. Det første brannvesenet vil være i drift 1. november. Opplæring finner sted fra midten av august. Montering vil finne sted 6. til 12. september.

IV)             Enhetlig innsatsledelsesystem. Her har det ikke skjedd noe nytt. Høringsuttalelse er sendt.

V)                Heltidsbrannmannsutdanningen. Jack Hatlen orienterte om at saken står i stampe uvisst av hvilken årsak. Forslaget er ikke sendt på høring.

VI)             Deltidsbrannmannsutdanningen. Denne saken er flyttet over til eventuelt, sak 22/07 – 6.

VII)          Kompetansebevis vedlikehold av fastmonterte vannbaserte slokkeanlegg. Bransjeforeningen gjør ikke jobben sin. Saken er utsatt. Kursplaner for mai er utsatt til september.

VIII)       Ny sivilforsvarslov. Det er ikke noe nytt i saken.

IX)             El-tilsynet ? feiervesenet/brannvesenet. Saken vil være aktuell å drøfte med Gjensidige når ny avtale skal forhandles.

X)                Håndbok for redningstjenesten. Det er ikke noe nytt i saken.

XI)             Kontakt med RIF – notat om byggeprosessen. Ståle Fjellberg har skrevet til RIF som avtalt i siste fellesmøte. Det blir et mulig nytt fellesmøte i juni 2007.

XII)          FEU-møte Madeira. Guttorm Liebe orienterte fra FEU møtet der han, Nils Erik Haagenrud og Per Ole Sivertsen deltok. Gøran Schnell som er direktør i den svenske brannvernforeningen kan være en aktuell lederkandidat. Nettverket fungerer. Svenskene og danskene er noe lunkne til FEU men ønsker ikke å melde seg ut. Finland og Norge er mer aktive.

XIII)       Arbeidsgrupper, komiteer etc. – statusmeldinger.

a)      Prosjektgruppe teknisk og driftsmessig dokumentasjon. Ståle Fjellberg er kontakt og var fraværende, derfor ble saken utsatt.

b)     Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff. Ståle Fjellberg er kontakt og var fraværende, derfor ble saken utsatt.

c)      Rådet for håndslokkere. Guttorm Liebe opplyste at ut fra registrerte solskinnshistorier, så fungerer både håndslokkere og slokking med brannslanger.

d)     KOSTRA. Nils-Erik Haagenrud er NBLFs mann, men siden han var syk ble saken utsatt til neste møte.

XIV)       Nasjonale prosjekter.

-          Kollegiet for brannfaglig terminologi – Mengden ord er nå så stort at vocabularet er åpnet og fungerer. Neste kollegiemøte legges til Bergen.

XV)          Internasjonale prosjekter.

-          Multicom 112 Plus – Per Ole Sivertsen orienterte om at det i det norske opplegget legges inn reklame i prosjektet om hvem som står bak og hvem som er ansvarlig slik som er gjort i andre land.

-          Nordisk møte – Det ble informert fra det nordiske møtet som ble gjennomført i Åbo i Finland fra onsdag 28. februar til fredag 2. mars 2007. Guttorm Libe og Ingar Gjesmoe deltok.

 

Sak 22/07       Eventuelt.

1.    Studie og stipendordning

NBLF har vært i kontakt med DSB, forsikringsselskapet Skogbrand og Gjensidige. Alle er positive til saken, at strukturen endres med BLM og reisestipendordningen. Vedtekten må ligge som førende. Skogbrand ønsker at Gjensidige bidrar aktivt.

     Vedtak: Ordningen etableres med et utvekslingsutvalg som håndterer så vel skogbrannutvekslingen som andre studier og stipendordninger. I inneværende år benytter NBLF tilskuddet fra Gjensidige for å få økonomien i havn. DSB og Skogbrand bidrar. Eventuelt eget tilskudd fra Gjensidige vurderes neste gang det skal forhandles om ny avtale/tilskudd. Guttorm Liebe utarbeider nødvendige detaljer.

2.   Gaver fra 25 års jubileet.

Siden jubileet har flere gaver vært oppbevart hjemme hos Guttorm Liebe. Disse er i dag flyttet til eget skap enten i brannstyresalen eller annet sted på hovedbrannstasjonen i Oslo etter avtale med brannsjefen. Gavene er registrert og merket.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

3.   Klagenemnd på brannskolen.

NBLF er anmodet av brannskolen til å oppnevne nytt medlem i klagenemnda og nytt varamedlem for perioden 2007 til 2010, fire år. Tidligere har Arne Wold og Bjørn Bakkhaug sittet i nemnda.

Vedtak: Styret oppnevner Jack Hatlen som medlem av nemnda og Stein Gjøsund som varamedlem.

4.   Boligalarmer via vaktselskaper.

Se tidligere styrebehandlinger. Det pågår sak i Skien. Kommuneadvokaten i Skien har anbefalt at det tas kontakt med DSB for å få slått fast i klartekst utrykningsplikt/ikke utrykningsplikt. KS er orientert. Det kan komme til rettssak i Skien. KS bør da komme inn i bildet. Avgjørelsen kan danne presidens.

Vedtak: NBLF avventer utviklingen. Saken tas opp i neste møte.

5.   Multicom 112 plus.

Tromsø brannvesen er part. Der ønskes å utvide antall land fra de 11 som nå er med i prosjektet med flere. For å få tilskudd fra EU må det være minoritetsspråk som kommer som tillegg til prosjektet. Irland ønsker Gammel irsk og samisk kan i tillegg bli en mulighet.

Vedtak: NBLF konstaterer at Irland vil søke om Leonardo da Vinci-midler. Finland ønsker å være med sammen med Norge på grunn av forholdet finsk og svensk. NBLF er positive og bidrar med kr. 1000,- slik at Per Ole Sivertsen kan samle inn nødvendige data og starte denne siste delen av arbeidet.

6.   Deltidsbrannmannsutdanningen.

Trygve Lennavik orienterte om ikrafttreden av kvalifikasjonskravene for deltidsansatte. NBLF bør bli med i en prosjektgruppe, spørsmålet er hvordan.

Vedtak: Trygve Lennavik tilskriver DSB på vegne av NBLF og anmoder om at NBLF blir deltaker i fremtidig prosjektgruppe.

 

 

Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann