Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Gardermoen
Dato: 29.11.2007
 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT PÅ GARDERMEN DEN 28. OG 29. NOVEMBER 2007.

 

Møtet begynte med en felles lunsj for styremedlemmene, varamedlemmene til styret, representantene for lokallagene og Gjensidiges representanter.

 

Det forelå følgende møteplan:

Nedenfor følger rammeprogrammet for landsrådsmøtet 2007:

 

28. november

 

1200            Felles lunsj

1300            Landsrådsprogram – Informasjon fra NBLFs styre, bl.a.:

Ø      Safe Hotell – innføring av systemet i Norge. Per Ole Sivertsen

Ø      Internett – solskinnshistorier. Per Ole Sivertsen

Ø      Nødnett – brukerbetaling og sambandsreglement v/ Jack Hatlen og Nils-Erik Haagenrud

Ø      Utdanning utrykningsleder deltid v/ Trygve Lennavik

Ø      Boligalarmer – brannvesen vs. sikkerhetsselskaper. Siste nytt. Nils-Erik Haagenrud

Ø      CMI kurs- hva er dette? Geir J. Hanssen

Ø      Byggesaker. Samarbeid med RIF. Ståle Fjellberg

Ø      Oppsummering av aktuelle saker

 

Pause ca. 14.00-14.10.

Ved dårlig tid overføres sakene til dag 2.

 

1500            Fellesmøte Gjensidige/NBLF med følgende tema:

Ø      Studiestipend "Små enheter i brannvesen” v/Trygve Lennavik

Ø      Brann og el. hand i hand:

·          Innleder  - Odd Rød 

·          Praktisk erfaring med samarbeid – Dag Botnen

·          Synspunkter – Elsikkerhetsforundet

·          Syndpunkter – Feiermesterens landsforbund

·          Oppsummering/diskusjon/synspunkter– Odd Rød

 

            Hvert innlegg beregnet til ca. 30 min.

Pause ca. 16.00-16.10 og 17.00-17.10.

 

1800            Avslutning for dagen

 

1830            Førdrink og middag m/sosial del

 

 

29. november

 

0900            Fellesmøte Gjensidige/NBLF med bl.a.:

Ø      Informasjon fra kretslagene og Gjensidiges regionkontorer

 

Pause ca. 10.00-10.10 og 11.00-11.10.

 

12.00            Felles lunsj

 

1300            Landsrådsmøte

Ø      Restinformasjon fra forbundsstyret (se program for dag 1)

Ø      Eventuelt

 

Pause ca. 14.00-14.10

 

15.00            Avslutning/oppsummering

 

 

Følgende styremedlemmer var til stede: Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Knut Berg Bentsen, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Jarle Steinnes, Eyvind Aakerman (møtte også for Østfold), Geir Johan Hanssen, Knut B Bakken og Dag Botnen

 

I tillegg møtte disse varamenn:

Jarle Steinnes, Knut B Bakken (møtte også for Oppland) og Dag Botnen

 

Følgende representerte kretslagene:

Sogn og Fjordane - Bernhard Øberg

Trøndelag - Arnstein Kvelstad

Oppland - Knut Birger Bakken

Hedmark - Egil Leikåsen

Møre og Romsdal - Geir Thorsen

Hordaland - Leif-Atle Træland og Tore Kallekleiv

Rogaland - Stella B. Falkeid

Agder - Egil Kvitne

Oslo og Akershus - Svenn Haugen

Buskerud - ikke representert

Telemark - ikke representert

Nordland - Bjørn Råde

Hålogaland - ikke representert

Polar - Per Ole Sivertsen

Vestfold - Jan-Olav Vagle

Østfold - Eyvind Aakerman

 

Fra Gjensidige møtte:

Odd Rød, sentralt Gjensidige

Jan Erik Hirkjølen, Region Innlandet

Per Aaby Hansen, Region Syd

Knut Viker, Region Øst

Steinar Frøiland, Region Vestlandet

Helge Lian, Region Nord

Sigurd Henrichsen, Region Øst
Sigve Ystebø, Region Vestlandet
Arild Tømte, Region Innlandet

 

Andre som møtte var:

Foreleser Jon Henrik Leere, daglig leder i Norsk Elektro-Kontroll AS.

 

Åpning av møtets første del:

 

Forbundets leder Nils-Erik Haagenrud (NEH) ønsket velkommen, og orienterte om at det ble en del rokkeringer i forhold til programmet.

 

- Nødnett

NEH orienterte om Nødnettet og funksjonaliteter. Det har kommet frem litt etter hvert at en del sentrale funksjonaliteter ikke er på plass, som forutsatt. Det gjelder først og fremst grenseoverskridende samband, dynamiske grupper og utalarmering.

 

- Solskinnshistorier

Per Ole Sivertsen (POS) informerte om og oppfordret til å registrere solskinnshistorier. POS påpekte at det er viktig å registrere solskinnshistorier pga erfaringer og avtalen med Gjensidige.

 

- Nødnett – brukerbetaling og sambandsreglement

Brukerbetaling - Jack Hatlen (JH) informerte om brukerbetaling og kostnadsfordeling i forhold til bruksfrekvens. Brannvesenet havner i brukerkategori middels og lav. Likevel må en regne med minst en 4 dobling eller mer i kostnadene i forhold til dagens kostnadsnivå. Verst blir det for små kommuner med mange deltidsmannskaper, uten dreiende vakt. Her blir det en vesentlig økning i sambandskostnader. Dette er bare kostnader for å bruke sambandet. I tillegg kommer driftskostnader av sambandsutstyret (batterier, reparasjoner etc.).

 

Felles sambandsreglement – NEH informerte om felles overordnet sambandsreglement. Det vil også bli laget mal for lokal/regionale sambandsplaner.

 

 

Fellesmøte Gjensidige/NBLF

NEH ønsket Gjensidige sine deltakere velkommen. Hver enkelt deltaker i forsamlingen presenterte seg.

 

Ny utdanningsmodell for deltidsutrykningsledere

Trygve Lennavik (TL), som har deltatt som NBLF sin representant i prosjektgruppen, informerte om status i arbeidet. Rapporten er utarbeidet og vil bli lagt ut på nettet på høring. TL oppfordret til å melde seg på pilotprosjekter som det blir tilrettelagt for høsten 2008. Nivået på utdanningen er basert på beredskapsutdanning trinn 1.

 

Boligalarmer

NEH orienterte om status i forhold til vaktselskapene og Servicebedriftenes Landsforening (SBL). SBL ønsker ikke å inngå avtale med brannvesenene. NBLF håper at SBL forslaget om avtale etter gammel ordning. Hvis SBL ikke godtar dette går NBLF media og oppfordrer brannvesenene ved brannsjefen til ikke å rykke ut til boligalarmer uten avtale.

 

SafeHotel

POS informerte om at NBLF og kretslagene er den organisasjonen som står for innføringen av Safehotell i Norge. Safehotel er en frivillig ”sertifiseringsordning” med fokus på brannsikkerheten, både organisatorisk og teknisk. Safe hotell legger stor vekt på internopplæring. Her er måten SafeHotel vil bli organisert i Norge:

SafeHotel i Norge administreres av Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) av en arbeidsgruppe som er valgt av styret. Den praktiske gjennomføringen av kontroller utføres av kontrollører som tilhører kretslagene.

 

Pris pr. kontroll settes til 1000 EUR og inkluderer:

-         1 stk. CD med norsk og engelsk språk for opplæring av ansatte

-         1 stk. utmerkelse (papir og metallplate)

Prisfordeling settes til SafeHotel 200 EUR, NBLF 300 EUR og kretslag 500 EUR.

Hvordan kretslag og kontrollør skal fordele inntekten blir et forhold mellom kretslag og kontrollør, men NBLF anbefaler 250 EUR til hver.

Reise og opphold for kontrolløren kommer i tillegg.

Pris for ekstra CD settes til 50 EUR.

Alle prisene kan justeres i hht. generell prisøkning.

 

NBLF:

-         Utdanne og godkjenne kontrollører

-         Fakturere kontroller og CD plater

-         Fungere som faglig veileder for kontrollørene

-         Fungere som klage- /ankeinstans

-         Delta i europeiske samlinger

-         Arkivere kontrollskjemaer

-         Ajourholde oversikt over godkjente kontrollører

-         Ajourholde oversikt over hotell som har bestått sikkerhetssjekken

-         Rapportere til SafeHotel sentralt

-         Bestille CD og utmerkelser fra SafeHotel sentralt

-         Utsendelse av utmerkelser (metallplate)

-         Utsendelse av bestillinger av CD-plater

-         Ajourholde SafeHotel sine norske sider

 

Kretslaget:

-         Gjennomføre kontroller innenfor eget kretslag (område)

-         Sørge for at tilstrekkelig antall kontrollører får godkjent opplæring

-         Fakturere reise og opphold

-         Sende inn årsrapport til arbeidsgruppen for perioden 1.november – 31.oktober

-         Markedsføre SafeHotel i eget kretslag

 

Kontrolløren:

-         Avtale og utføre kontroll

-         Utstede papirutmerkelser

-         Må være medlem av NBLF

-         Delta på samlinger for kontrollørene

-         Sende det originale kontrollskjemaet til NBLF

-         Må ha forbyggende erfaring

-         Må tilfredsstille dimensjoneringsforskriftens krav til tilsynspersonell

En kontrollør kan ikke utføre kontroll i vedkommendes myndighetsområde

 

El og brann – hand i hand

Odd A Rød innledet seansen med en del påstander i forhold til tilsyn, også kjent som tilsynsparadokset. Der det kan virke som det er en brannvegg mellom tilsynsetatene fra brannvesenet og el tilsynet. Odd viste også noen typiske brannfeller med elektrisk årsak.

 

Hallingdalsprosjektet

Dag Botnen informerte om erfaringene i Hallingdalsprosjektet og det passet bra etter en innledning fra Odd om tilsynsparadokset. Hallingdalsprosjektet viser at det ikke trenger å være et veldig stort skille mellom tilsyn utført av en feier, kontra tilsynspersonell fra det lokale el tilsyn. Og erfaringene i så måte fra pilotprosjektet er veldig gode og det viser at det går an å samarbeidet med El og brann hand i hand.

 

Elsikkerhetsforbundet

Jon Henrik Leere informerte om Elsikkerhetsforbundet og typiske feil ved montering av elektriske anlegg. Det viser seg at elektromontørene er en av de aktørene som forårsaker flest feil og mangler ved elektriske anlegg. Det ble vist en del skrekkeksempler.

 

FLF – Feiermestrenes Landsforbund

FLF var bedt inn til Landsrådsmøtet men kunne dessverre ikke møte.

 

Avslutning DAG 1

Møtet ble formelt avsluttet kl. 18:00 og kl 18:30 åpnet Bær Bar. Middag kl 19:30.

 

DAG 2, 29. november 2007

NEH åpnet møtet, ønsket alle velkommen til dag 2 og orienterte raskt om programmet.

 

Informasjon fra kretslagene og Gjensidiges regionkontorer

Gjensidiges regionkontorer

Gjensidige v/Per Aaby Hansen, region Sør:

Forsikringsselskapet opplyste at øvelsesvognen er i flittig bruk. De deler ut batterier til forebyggende avdelinger i brannvesenene. Har avtale med Telemark med utdeling av batterier til alle husstandene. Hengeren til 6. klasse prosjektet er tatt i bruk.

 

Gjensidige v/Jan E. Hirkjølen, region innlandet:

2 hengere er i drift. Har tekniske problemer med en av hengerne. Har hatt møte med brannbefalslagene i Oppland og Hedmark. I samarbeid med Oppland er det arrangert møte med pensjonistforeningen på Lillehammer. Hedmark er litt trege, men fått til en møte med pensjonistforeningen der også. Det er felles avtale med Oppland og Hedmark brannbefalslag. Det er også samarbeid med Gjensidige i Hedmark, med at Gjensidige betaler trykking av feie- og tilsynslapper, med sikkerhetsinformasjon på.

 

Gjensidige v/Knut Viker, region Østlandet:

I region Østlandet er samarbeidet med brannvesenet sterkere enn samarbeidet med kretslagene. Likevel får en frem budskapet. Viker orienterte om brannvernsamarbeidet for hjemmeboende pleietrengende, og spesielt om Osloavtalen som ombefatter 16 000 hjemmeboende pleietrengende. Viker har et sterkt ønske om å få dette til på landsbasis. Er også sterkt engasjert i Aksjon boligbrann, og er med på å finansiere årets julekalender, i samarbeid med Asker og Bærum.

 

Gjensidige v/ Steinar Frøiland, region Vestlandet:

Frøyland informerte om at en del kommuner på Vestlandet har startet med eldreprosjektet etter Oslomodellen.

Frøyland er veldig engasjert i 6. klasse opplæringen. Prosjektet er i gang både i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, samt Møre og Romsdal. Hordaland er desidert best i ”klassen”. Det er en del huller i dekningen i Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Men det siste året har vist en meget god fremgang. Også for neste år er det lagt opp til en vesentlig økning i deltakelsen på 6. klasse opplæringen.

 

Gjensidige v/ Helge Lian, region Nord:

Har foreløpig ikke så god kontakt med kretslagene enda. Ønsker å komme i gang med skoleprosjektet og eldreprosjektet. Vil ta kontakt med kretslagene etter hvert. Kretslagene ser frem til dette, da de har prøvd å få til kontakt i flere år.

 

Agder brannbefalslag v/Knut Berg Bentsen:

Ny leder kunne ikke delta. Laget har ca. 63 medlemmer, OK økonomi. Har stipendordning, men ingen søkere. Har prøvd å få til faglige og sosiale arrangement uten å lykkes helt. Øvelsesvognen er mye på vegen og det er etablert gode rapporteringsrutiner til Gjensidige. Har avtale med Gjensidige.

 

Buskerud Brannbefalslag:

Ingen møtte fra Buskerud, men laget har 90 medlemmer.

 

Hedmark brannbefalslag v/Egil Leikåsen:

Laget har 86 medlemmer, litt svak økonomi. Har hatt 5 medlemsmøter og arrangert brannvesenseminar i 2007.

 

Hordaland brannbefalslag v/Leif-Atle Træland:

Laget har 140 medlemmer og 13 støttemedlemmer. De har behandlet 83 saker. Laget har god økonomi og godt samarbeid med Gjensidige. De har hatt 4 medlemsmøter inklusiv brannvesenseminaret. De har god driv i skoleprosjektet og har det på sakslisten på hvert styremøte. Arkivet til Hordaland brannbefalslag er lagt på brannstasjonen i Bergen. Det vart i løpet av året også sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene, der de blant annet spurte om hvilke tema/aktiviteter medlemmene kunne tenke seg.

 

Møre og Romsdal brannbefalslag v/Geir Thorsen:

Laget har nå 116 medlemmer etter en aktiv vervekampanje, mot 70 medlemmer i 2005. De har brukbar økonomi. De har gjennomført 5 styremøter og 3 medlemsmøter, i tillegg til brannvesenseminar. De deltok med 4 personer på generalforsamlingen i Sandefjord. Deltar også i en styringsgruppe for Møre og Romsdal, som brannvesenets representant, sammen med bl.a. Arbeidstilsynet. Samarbeidet med Gjensidige er godt og skoleprosjektet er godt i gang. Sliter en del med å få medlemmene til å legge inn solskinnshistorier.

 

Nordland brannbefalslag v/Geir J. Hansen:

Laget har 35 medlemmer. Har hatt litt start trøbbel siden reorganisering i 2004, men nå er nytt styre på plass som er aktivt. Arrangerte medlemsmøte i tilknytning til årets brannvesenseminar, med et godt og attraktivt program. Likevel så er det litt tungt å få medlemmene til å møte. Styret er engasjert og ser frem til å arrangere generalforsamling i 2011. De har en brukbar økonomi.

 

Oppland brannbefalslag v/Knut Birger Bakken:

Laget har 94 medlemmer og meget god økonomi. De har gjennomført 6 styremøter og 2 medlemsmøter og seminar for kurs i utrykningskjøring. 4 personer deltok på Generalforsamlingen i Sandefjord. De er godt i gang med å planlegge Generalforsamlingen i 2009.

Oslo og Akershus brannbefalslag v/Svenn Haugen:

Laget har 118 betalende medlemmer og god økonomi. Har også øvelsesvogner som gir inntekter, i tillegg til brannvesenseminarer, samt sponsorer på medlemsmøtene. Har litt lite samarbeid med Gjensidige. Har hatt 4 – 5 medlemsmøter, med bl.a brannetterforskning som tema. Har stipendordning, men ingen søkere.

 

Polar brannbefalslag v/Per Ole Sivertsen:

Laget har 53 medlemmer og god økonomi. Neste år er laget 10 år og det skal markeres. Har 2 hengere fra Gjensidige. De har hatt 1 medlemsmøte og har arrangert brannvesenseminar. Kontakten med Gjensidige er liten, og ”ballen” ligger hos Gjensidige.

 

Rogaland brannbefalslag v/Stella Falkeid:

Laget har 136 medlemmer og 3 støttemedlemmer. De har også div. utvalg og komiteer i tillegg til styre. Det har vært god aktivitet. De har også laget en aktivitetsplan som de sendte ut til alle medlemmene, slik at de kunne ”plotte” inn aktivitetene for hele året. De hadde årsmøte på M/S Prinsesse Ragnhild, 2 medlemsmøter og arrangerte brannvesenseminar. De har også arrangert innsatslederkurs. De har stipendordning men ingen søkere. De er i gang med skoleprosjektet, med en henger. De har også en henger til div andre aktiviteter/forebyggende prosjekter. Laget har god økonomi.

 

Sogn og Fjordane brannbefalslag v/Bernard Øberg:

Laget har 153 medlemmer. Laget har god. Laget er i gang med skoleprosjektet og i den forbindelse innledet de et samrbeid med nettselskapene, men det viste seg å være en bremsekloss for fremdrifte. Laget samarbeider med Fylkeskommunene med fokus på interkommunale brannvesen/enheter. De arrangerer kurs i kategori Rød/Grønn, samt brannvernleder kurs. Årsmøte og medlemsmøte er avholdt. Samarbeidet med Gjensidige er godt.

 

Telemark brannbefalslag:

Ingen møtte fra Telemark. Laget har 84 medlemmer.

 

Vestfold brannbefalslag v/Jarle Steinnes:

Laget arrangerte Generalforsamling i 2007. Det er en stor oppgave som krever mye tid og resurser. Dette resulterte til en kjempedugnad og mange engasjerte medlemmer. Har ikke avtale med Gjensidige. Har en henger m/hengeransvarlig. Har hatt ett medlemsmøte utenom Generalforsamlingen.

 

Østfold brannbefalslag v/Eivind Aakerman:

Laget har 138 medlemmer og god økonomi. De har stipendordning, men ingen søkere. De har hatt 2 medlemsmøter, ett forebyggende og ett med beredskapstema. I tillegg arrangerte de brannvesenseminar. Har avtale med Gjensidige. De har to personer med i styringsgruppen for samordning av tilsyn. Skoleprosjektet er i gang i Sarpsborg. Har henger i regi av Gjensidige.

 

 

Hålogaland brannbefalslag:

Ingen møtte fra Hålogaland. Laget har 23 medlemmer.

 

Skoleprosjektet

NEH informerte om at NBLF har fått avtale om å møte Justisministeren i Bergen den 22.01.08. NBLF vil ha fokus på skoleprosjektet, el og brann hand i han og brannsikkerhet for hjemmeboende pleietrengende. Hensikten med møtet er å få inn disse tre hovedelementene i den nye stortingsmeldingen. NEH oppfordret Landsrådsmøtet med å komme med innspill i forkant av møtet med Justisministeren.

 

Utvendig lagring av søppel, nær bygninger.

Per Aabye Hansen hadde noen hjertesukk vedr. lagring av søppel utvendig, nær brennbare bygninger. Han viste mange eksempler på branner som var anlagt i søppel. Han spurte om det var mulig å lage lokale forskrifter, som forbyr denne typen lagring.

 

Byggesaker og kontakten med RIF

Ståle Fjelberg (SF) orienterte om byggesak og om kontakt vi har med fagutvalget i RIF. NBLF/RIF påpekte noen problemstillinger.

-         brannvesenet sinn innsatsresurs knyttes til den enkelte sak/kommune

-         ideelt sett bør byggverk oppføres slik at brannvesenet sin innsats er en tilleggssikkerhet

-         forhåndskonferanse eller særmøte på et tidlig stadium i byggesaken er et nyttig verktøy

Det var også andre momenter som SF orienterte om i sitt innlegg.

 

CMI kurs

Geir J Hansen (GJH)) deltok på introduksjonskurset til CMI i Hamburg i oktober 2007. GJH informerte om hva et CMI kurs er og at det er en serie av slike kurs som skal kvalifisere til å være med å lede etterarbeidet i forbindelse med naturkatastrofer etc. Det er EU som betaler for kursene. I Norge tar en sikte på å utdanne 5 – 10 personer.

 

Bruk av NBLFs internettside

Per Ole Sivertsen orienterte om at i desember må alle kretslagene gå gjennom sin medlemsmasse og oppgradere denne. Dersom det er medlemmer som ikke lenger er aktive skal disse ikke strykes, men føres inn som interaktive. Ellers opplyste han at alle kretslagene har fått sin egen nettside og e-postadresse. Hvis noen har vanskeligheter må kontakt tas direkte med Per Ole Sivertsen. Når nytt styre velges er det kretslaget selv som er ansvarlig for å registrere dette. Hvert kretslag oppfordres til å sende melding ut til alle sine medlemmer som står registrert som aktive for bl.a. å få ryddet i e-postadressene.

 

Avslutning

NEH avrundet Landsrådsmøtet og takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Møtet ble formelt avsluttet kl. 1345. 

 

Trygve Lennavik, sekretær

928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann