Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Tønsberg
Dato: 06.05.2008
 

REFERAT FRA DIALOGMØTE MED DSB I TØNSBERG 6. MAI 2008.

 

Tidsrammen på møtet var fra kl 11:00 – 14:00.

 

Fra NBLF deltok:

Nils-Erik Haagenrud (NEH), Jack Hatlen, Trygve Lennavik

 

Fra DSB deltok:

Jon A. Lea, Tor Suhrke, Terje Olav Austerheim, Arnstein Pedersen, Hans Kristian Madsen og Trygve Bruun.

 

Jon A. Lea ønsket alle velkommen til nytt dialogmøte.

 

Målet med møtet:

Målet med møtet var å diskutere de tema (se nedenfor) som var satt opp som dagens tema.

 

Agendaen for møtet:

 1. Stortingsmelding om forebyggende brannvern – status
 2. Hallingdalsprosjektet – overføringsverdi
 3. Nordisk forskningsprosjekt om brann- og redningsvesen i et klimaendringsperspektiv
 4. Videreføring av brannvesenseminarer og kvalitetsøkning av disse – samarbeid med NBLF og DSB
 5. Utdanning for brannvesen – heltid og deltid
 6. Status Nødnett og EIS – involvering og samarbeid
 7. Brannetterforskningsgrupper – overføringsverdi
 8. DSB som fyrtårn/veiviser ifht ny teknologi
 9. Fastsette neste møte
 10. Eventuelt

1. Stortingsmelding om forebyggende brannvern – status

Jon A. Lea orienterte:

Stortingsmelding om forebyggende brannvern skulle ha vært ute i 2007, kommer mest sannsynlig ut i løpet av året. DSB har gitt fortløpende faglige innspill til JD (Justisdep.).

Tor Suhrke orienterte om hovedpunktene i meldingen:

 • Brannsikkerhet i boliger, skjerpede krav til for eksempel røykvarslere i boliger
 • Utnytte bedre tilsynsressursene (DLE og feievesen) i boligen
 • Bedre brannsikkerhet hos utsatte grupper i samfunnet (mest fokus på eldre). Dette genererer nødvendige endringer i bygningslovgivningen med tydeligere krav.
 • Universell utforming har stor fokus på tilgjengelighet for alle (alle skal komme seg inn i bygninger), her settes fokus på hvordan komme seg ut av bygningen i nødssituasjoner.
 • Mer fokus på brann og elsikkerhet i boliger
 • Økte krav til kompetanse og mobilitet til brannvesenet, samt regelverksutvikling

I samme saken passet det bra å informere om at NBLF har fått 2,7 mill fra Gjensidigestiftelsen til Eldre-prosjektet. NBLF kommer til å sette ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi for å nå ut med Eldre-prosjektet til hele landet. NEH inviterte DSB til å delta i arbeidsgruppen. DSB stiller seg positiv til dette. NEH sender prosjektsøknaden og forslaget til statutter til Hans Kr. Madsen.

 

Jon opplyste også at Stortingsmelding om samfunnsikkerhet kommer ut på fredag 9. mai, han informerte litt om innholdet:

 • Det legges opp til at kommunal beredskapsplikt skal lovfestes.
 • Også skjerpet krav om plikt til å utføre kommunale Risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Denne må ”bakes” inn i ny sivilforsvarslov (som er under revisjon og arbeidet er allerede i gang).
 • Den kommunale beredskapsplikten vil generere flere oppgaver til brannvesenet som medfører økt bruk av kommunal brann- og beredskapsorganisasjon med økt krav til kompetanse.
 • Det kan også resultere i endringer av tilsynet med brannvesenet.
 • Større krav til beredskapsoppgaver vil gjøre det enda vanskeligere å være en liten kommune/brannvesen.
 • Felles nødnummer (112) og felles nødmeldesentraler.
 • I forbindelse med felles nødnummer har NBLF et ønske om at DSB/JD tar seg av plasseringer/lokaliseringer av nye nødmeldesentraler. Gjerne vurdere antall nødmeldesentraler. Kostnader med å drive landets 110-sentraler ligger i dag på ca 165 mill. Disse kostnadene vil øke vesentlig med innføring av nytt digitalt Nødnett. Hans Kr. Madsen mener at en må være forsiktig med å forskuttere løsninger før stortingsmeldingen kommer på førstkommende fredag. NBLF ønsker å være med i utredningsarbeidet med felles nødnummer.
 • Det blir også viet en del oppmerksomhet om sivilforsvaret som forsterkningsressurs i den nye stortingsmeldingen. Dette forutsetter en oppgradering av sivilforsvarets materiell og kompetanse.
 • NVE vil få et utvidet ansvar med å følge med skredfare og ras i tillegg til dagens oppgaver med skredfare og ras som har bakgrunn i vann/snø problematikk. NVE må da ”serve” kommunene med disse nye oppgavene. Dette endrer ikke ansvarsforholdet til kommunene. Kommunene har fremdeles ansvar for å utføre ROS-analyser i utsatte områder.

2. Hallingdalsprosjektet – overføringsverdi

Tor orienterte om Hallingdalsprosjektet.

 • Rapport fra prosjektet er lagt ut på www.dsb.no
 • DSB ønsker å evaluere prosjektet for å se om det er reelle overføringsverdier
 • Spesielt for mindre kommuner kan dette ha en positiv effekt
 • Medfører god utnyttelse av tilsynsressursene og hyppigere besøk i privatboliger
 • DSB setter ned en arbeidsgruppe for om mulig å videreføre dette arbeidet og implementere det som alternative tilsynsformer i boliger
 • Terje Olav Austerheim blir prosjektleder for dette arbeidet. Han orienterte om at de vil se på regelverket for eventuelt å tilpasse dette. Forprosjektet vil legge frem en fremdriftsplan til høsten.
 • Hovedmålet er å få en bedre ressursutnyttelse av tilsynsmyndighetene i forhold til reell risiko.
 • NEH påpekte at dette samarbeidet ikke må bli en sovepute for DLEene

3. Nordisk forskningsprosjekt om brann- og redningsvesen i et klimaendringsperspektiv

Arnfinn informerte om at DSB har fått forespørsel om å delta på et nordisk forskningsprosjekt fra Sverige, der også Finland og Danmarks skal delta. Helge Stamnes og Tor Suhrke har fått tilsendt prosjektet. Det blir Hans Kr. og Arnfinn som blir prosjektansvarlige. DSB har sagt ja til å delta på prosjektet, som er helt i startgropen. Det er meningen at det skal bli et dialogprosjekt og ”lessons learned”.

 • Konsekvenser av klimaendringer?
 • Hvilke krav klimaendringer kommer til å påvirke fremtidens brann- og redningstjeneste med?
 • Og hvordan skal en møte disse utfordringer?
 • Hva betyr klimaendringer for DSB sitt ansvarsområde?
 • DSB inviterte NBLF til å delta i arbeidet.
 • NEH gir umiddelbar tilbakemelding til DSB om at vi er meget positiv til prosjektet og er meget interessert i å delta på dette strategiarbeidet.
 • Dette blir det søkt EU-midler for å finansiere prosjektet.

4. Videreføring av brannvesenseminarer og kvalitetsøkning av disse – samarbeid med NBLF og DSB

 • NEH informerte om at brann-Norge er meget interessert i at brannvesenseminarene videreføres. Dette er et viktig kontaktpunkt mellom brannvesenet og DSB.
 • Tilbakemeldingene er at det er ønskelig at kvaliteten på seminarene bedres og at foreleserne blir mer ”topptunge”.
 • I år er brannvesenseminarene blitt ”erstattet” av 6 tunnelseminar og ett seminar om tett trehusbebyggelse på Røros.
 • DSB skal vurdere hvordan en i fremtiden skal arrangere brannvesenseminarene.
 • Forelesere fra DSB er mye benyttet i forbindelse med medlemsmøter i kretslagene til NBLF, Forebyggende forum, Brannvernkonferansen (Norsk brannvernforening), Brannsjefkonferansen samt Brannmannen sitt arrangement (som Brann 2008). I tillegg blir det brukt mye ressurser på nytt nødnett.
 •  NBLF har forståelse for at det ikke blir brannvesenseminar i år, men ønsker at DSB prioriterer dette i fremtiden.

5. Utdanning for brannvesen – heltid og deltid

Arnfinn orienterte om status så langt.

Heltid:

 • Rapporten fra arbeidsgruppen vart sendt JD mars 2007
 • JD sendte den ut på høring høsten 2007
 • Høringsuttalelsene støttet i all hovedsak behovet for en ny type utdanning som står i forhold til fagets økende kompleksitet og da med en to-årig fagskoleutdanning.
 • En stor del av høringsuttalelsene gikk på lokalisering av fagskoleutdanningen.
 • Rapporten ligger fremdeles hos JD. JD har gitt DSB i oppdrag å komme med innspill til utdanningsmodell til den nye stortingsmeldingen om forebyggende brannvern.
 • NBLF mener at den praktiske delen av undervisningen kan ligge på brannskolen, men selve fagskolen kan ligge et annet sted (gjerne i tilknytning til en større by).
 • En annen vesentlig problemstilling er grenseflaten mellom heltid og deltidsutdanningen. Her trengs en grundig diskusjon som avklarer dette. Denne problemstillingen tok ikke selve rapporten opp, men JD tok det med i sitt høringsbrev.

Utrykningsleder deltid:

 • Prosjektgruppen leverte sin rapport til DSB i februar 2008, etter at det hadde vært en høringsperiode på ca 1 mnd.
 • Utdanningskravet for utrykningsledere deltid er beredskapsutdanning trinn 1.
 • Mandatet til prosjektgruppen var å lage en desentralisert utdanningsmodell etter samme prinsipp som for grunnkurs deltid, men etter samme læreplan som for beredskapsutdanning trinn 1 heltid.
 • DSB leverte rapporten til JD i februar 2008. Der ligger den enda.
 • Målsettingen til DSB er at det startes pilotprosjekt innen utgangen av året.

6. Status Nødnett og EIS – involvering og samarbeid

Hans Kr. Informerte om status for både nødnett og EIS. DSB har opprettet en nasjonal arbeidsgruppe, for å utarbeide en veiledning og komme med forslag til endringer i forskriftene for å innarbeide EIS i Norge. Arbeidet skal være ferdig i løpet av 2008.

 

 • Endelig plan for fase 0 kan ikke fremlegges ennå
 • Nødvendig med flere ”greenfield-siter” enn hva som var vurdert
 • Godkjenning av plassering av basestasjoner i kommunene tar tid
 • Prosjekt for kartlegging av gevinstrealisering knyttet til nødnettet er iverksatt

7. Brannetterforskningsgrupper – overføringsverdi

Tor Suhrke informerte om pilotprosjekter (Gjøvikområdet, Salten eller Hålogaland? og Vestfold) på brannetterforskning som startet 01.01.06 og vart avsluttet sommeren 2007.

Målet med arbeidet er å bedre kvaliteten på brannetterforskningen og øke oppklaringsprosenten. Den foreløpige anbefalingen er å etablere landsdekkende brannetterforskningsgrupper med brannvesenet som deltakere. Bestemmelser om finansiering av DLE sitt arbeid på tvers av DLE områdene eksisterer. Også finansiering av brannvesenet sitt arbeid på tvers av deres ansvarsområder er løsbart.

 

8. DSB som fyrtårn/veiviser ifht ny teknologi

NEH innledet med at NBLF savner at DSB går foran og fronter ny teknologi og nye metoder og kjører forskningsprosjekter/piloter.

 • Lager retningslinjer/anbefalinger til brannvesener. For eksempel fremskutt enhet, ras og redning osv. Det vi ønsker er noe tilsvarende som det svenske redningsverket gjennomfører.
 • Hans Kr var positiv til dette og vil ta med seg dette videre.
 • Det å kjøre piloter er nok veien å gå. NBLF mener at det også er mulig å involvere seg på enklere forskningsprosjekter uten at det trenger å bli for kommersielt.

9. Neste møte:

Neste møte blir i lokalene til DSB i Tønsberg kl 10.30, den 25.11.08.

 

10. Eventuelt:

NBLF mener at brannskolen er litt for lite på ”hugget” når det gjelder å engasjere seg i forespørsler som kommer fra for eksempel FEU-systemet (språkprogram for operatører på 110 sentraler, treningsprogram for urban redning/tauredning). NBLF har opplevd flere ganger at brannskolen ikke engasjerer seg i slike forespørsler. Dette mener vi er synd, da slikt engasjement er utviklende. Og spesielt viktig er det at brannskolen er på ”hugget” og at de bør være en drivkraft i brannmiljøet. Slik vi opplever det er dette hemmende for brannskolen.

 

Hans Kr spurte om statusen i forhold til vaktselskapene. KS kjører saken i rettssystemet på vegne av kommunene. Rettsaken er ikke berammet før på nyåret. Stevning vil bli levert inn før sommerferien.

 

  

 

Trygve Lennavik
sekretær 
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann