Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 31.01.2002
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND, OSLO 31. JANUAR 2002.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Anne Hjort (v), Jan Kongsvik, Eyvind Aakerman (v), Svein Arne Jerstad, Bjarne Vikshåland, Svenn Haugen, Per Ole Sivertsen, Ingar Gjesmoe

Rolf Hermansen og Per Olav Stangjordet hadde meldt forfall. Svenn Haugen og Anne Hjort kom kl. 1150.

Møte startet kl. 1100 og varte til kl. 1600

Guttorm Liebe åpnet og ønsket alle velkommen. Han ønsket spesielt Eyvind Aakerman velkommen siden dette var hans første styremøte. Guttorm orienterte om at arbeidsutvalget hadde sendt ut en oversikt over aktuelle saker. Det var ingen spørsmål til disse.

Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Siden møte startet før alle var til stede, begynte møte med orienteringssakene. Når en kom frem til orienteringen om deltidsbrannmanns-opplæringen under orienteringssakene var samtlige kommet.

Ellers kan det noteres at regnskapet ble behandlet før de øvrige saker som kunne ha økonomisk betydning. Referatet skrives likevel overensstemmende med innkallingen. Sakene som ble behandlet var:

Sak 01/02 Referat fra styremøte på Lysaker den 7. desember 2001.
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 02/02 Referat fra Landsrådsmøte på Lysaker den 7. desember 2001.
Bjarne Vikshåland bemerket at det var noe upresist under pkt. 3 om deltidsbrannmannsopplæringen. Der står det at gruppa som utarbeidet lærermidlene fortsetter også med selve gjennomføringen. Det riktige skal være at det ikke er gruppa, men Bjarne Vikshåland fra gruppa som bl.a. fortsetter med selve gjennomføringen. Videre opplyste han at det hadde sneket seg inn en geografisk feil under pkt. 5 om Nordland brannbefalslag. Det riktige på beskrivelse av grensene skal være: deler av Nordland vil gå til Hålogaland, dvs. fra Hamarøy/Tysfjord
Vedtak: Med de merknadene som er nevnt over, godkjennes referatet.

Sak 03/02 Ansvarsproblemet.
Adresser på kontaktpersonene er fremskaffet, men det er enda ikke tatt skriftlig kontakt.
Vedtak: Saken utsettes.

Sak 04/02 "Bilkomite".
Som anmodet om under Landsrådsmøte, har det kommet forslag til kandidater til en bilkomite fra Polar, Rogaland og Hedmark. I styret oppsto det noe debatt om behovet for komiteen. Det ble drøftet om saken mer var en brannvesen-sak enn en forbunds-sak. Konklusjonen var likevel at styret skulle følge opp saken etter landsrådets ønske.
Vedtak: Styret ønsker at NBLF blir pådriver for å få en viss standard på materiellsiden, og da særlig slik at brannvesen som "slikter"kan få de rette argumenter. Det er ønske å komme frem til grunner for utskiftingsintervaller av beredskapshensyn.
Ingar Gjesmoe tilskriver på vegne av NBLF firmaene Braco og Rosenbauer Norge og forespør om de er interessert i at det etableres en referansegruppe fra NBLF. NBLF ser behovet, men har ikke selv økonomisk grunnlag. NBLF håper leverandørene kan dekke kostnadene for å få gruppa operativ.

Sak 05/02 Historisk utvalg.
NBLF skal markere 25 år den 17. mars 2004. Utvalget ble nedsatt for å få til en historisk markering. De har skriftlig meldt at de er noe i tvil om enkelte forhold, bl.a. økonomien. Guttorm Liebe har utarbeidet forslag til svarbrev. Dette ble gjennomgått.
Vedtak: Med enkelte justeringer godkjennes Guttorm Liebes brev. Han sender dette til  det historiske utvalget. Styret arbeider med å finne en økonomisk oversikt. Reklameannonser, legater og statlige bidrag er muligheter styret ser på. Uansett må utgiftene innarbeides i budsjettet for 2003/2004. Svenn Haugen undersøker med kulturdepartementet og og Per Ole Sivertsen underrsøker om  legater.

Sak 06/02 Orienteringssaker
1. Hilsen til Rolf Hermansen. Rolf er syk og NBLF har oversendt han blomst og telefonisk hilsen med ønske om GOD BEDRING.
2. if-vognene. Ikke noe har skjedd med avtalen. NBLF har problemer med å nå frem i if-systemet. Ny mann skal være ansatt, men vi treffer han ikke. Hvis dette vedvarer må NBLF vurdere alternativer. NBLFs ønske er to vogner mer enn de fire forbundet disponerer i dag. If har betalt sin del for 2001 uten at formell avtale er undertegnet!
3. FEU-prosjekt - sikkerhet i hoteller. Anne Hjort har påtatt seg oppgaven. Ønsket er en felles europeisk standard.
4. PEs ytre apparat. DBE er tilskrevet og NBLF har bedt om et møte for å kunne påvirke.
5. Rapport om brannetterforskning. Nå synes saken å nærme seg sluttfasen. NBLF må påregne snarest å bli informert. Organisering av det lokale el-tilsyn vil spille en sentral rolle.
6. Redningsberedskapsutvalget. Guttorm og Ingar møtte Justisdepartementet den 18. desember. Departementet beklaget at NBLF ikke hadde kommet på høringslisten, men satte av så god tid i møte at NBLF fikk både frem den skriftlige høringsdelen og muntlig drøfting i tillegg. Vårt siste skritt i saken blir at når Stortingsmeldingen skal behandles i Justiskomiteen, skal de kontaktes.
7. Norges brannskole - lærerplanutvalget. Jan Kongsvik er oppnevnt  som NBLFs mann i utvalget. Arne Wold fortsetter som vår mann i ankeutvalget.
8. Norges brannskole - deltidsbrannmannsopplæringen. Bjarne Vikshåland er innkalt til møte på Gardermoen 7. februar. Da står bl.a. status, utfordringer, fremdriftsplan og budsjett for 2002 på agendaen. Ellers opplyste Bjarne at Geir Thorsen har informert samtlige kretslag i landet med unntak av tre.  Pilotprosjektene fortsetter. Økonomien synes uklar. NBLF oppfordrer Bjarne til ikke å bry seg om dette. Pengene må komme. Studiehefter og filmer er klare. Lærerveiledning vil utarbeides fortløpende og skal være ferdig når kursene settes igang.
9. NBLFs handlingsprogram og SBRs visjoner og mål. Jan Kongsvik orienterte og det synes som vi fullt ut er på høyde med de svenske visjonene og målene med vårt handlingsprogram.
10. Fire safety in home. 16. til 18. mai skal det være en samling i Liverpool om forebyggende brannvern. Engelskmennene har kommet langt. Guttorm Liebe skal være "stand in" for Gøran Schnell.
11. NBLFs nettsider og Brannbefalsbladet. Per Ole orienterte og viste fremtiden ved hjelp av pc. Alle kretslagene kan legge sin info inn på sin aktuelle side på NBLFs nettside. Ca. medio februar er nettsiden operativ. På kretslagenes side legges medlemskartoteket inn. Det forutsettes at dette vedlikeholdes av de enkelte kretslagene selv.
12. Sivilforsvaret - bevilgninger. På grunn av 11. september bevilget Stortinget 97 millioner til direktoratet for sivilt beredskap! Dette har resultert i rensecontainere som utplasseres 35 stede, diverse beskyttelsesmidler og opplæring for utvalgte innsatsstyrker. NBLF har overfor Justisdepartementet gjort oppmerksom på at midlene burde vært brukt på de som gjør innsats i fredstid. Dermed kunne vi styrket akutt forurensningsberedskap og deltidsbrannmannsopplæringen.

Sak 07/02 Eventuelt:
1. NBLF - økonomisk situasjon.
Den økonomiske situasjonen er ikke god for NBLF. Det var beregnet underskudd i budsjettsammenheng, men underskuddet synes å bli kr. 30.000,- større enn forventet. Årsaker som dyrere styremøter pga. medlemmenes reisekostnader ble nevnt. Hvert møte koster kr. 15.000,. Dersom et styremøte reduseres, spares utgifter, men hva oppnår NBLF i praksis? If-vognene mangler inntjening, brannbefalsbladet er kostbart, men dette kan endre seg når alt kommer på nettet! Reduksjon på kr. 20.000,- ble nevnt pga. nye annonseinntekter. Styrets utgifter til Generalforsamling og Landsrådsmøter har også økt. Utgifter i forbindelse med de andre nordiske landene og FEU er også betydelig økt.
Vedtak: Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen reduseres antall styremøte i 2002 fra 6 til 5 og suppleres eventuelt med telefonmøter. Arbeidet rundt Brannbefalsbladet og internett igangsettes som planlagt. Det legges ellers opp som prinsipp at NBLF stiller opp i Råd og Utvalg og får arrangør til å dekke reise- og oppholdsutgiftene. Når det gjelder internasjonalt samarbeid vurderes det en reduksjon som arbeidsutvalget bes se nærmere på. Svenn Haugen og Per Ole Sivertsen sjekker nærmere om mulige reiseavtaler. Dersom økonomien bedrer seg eller NBLF oppnår en bedre avtale med if enn kr. 60.000,- vurderes styrets aktiviteter på nytt Styret gjør oppmerksom på at oversikten over økonomien tross alt er god. Det er derfor styret har funnet det riktig å sette på "bremseklossene".
 
2. Tetra.
Even Skredsvig skulle redegjort for saken i styremøte. Også Andersen og Bryde i DBE arbeider med saken. Det skal nå opprettes en høringsgruppe. Gruppa må oppnevnes fra interesserte brann- og 110-ansatte.
Vedtak: NBLF ønsker at DBE oppnevner følgende: Halvard Olsen, Tromsø, Arvid Gilje, Aurland og Tor Kristiansen, Oslo. NBLF gjør oppmerksom på at forbundet ikke kan dekke reise- og oppholdsutgiftene for de som representerer forbundet men håper oppdragsgiver gjør dette.
 
3. Stortingets sosialkomite.
På vegne av komiteen har Marit Møland invitert NBLF til åpen høring om odelstingproposisjon 28 om ny brann- og redningslov den 12. februar kl. 1450 til 1510.
Vedtak: Guttorm Liebe og Jan Kongsvik møter på vegne av NBLF. De bør bl.a. ta opp brannsjefens rolle, skadestedsleder/-koordinator.
 
4. Kommunalteknikk 2003.
NBLF er invitert til å delta. Det er ønskelig med seminar samt konkurranse. Det legges ikke opp til fast tema rundt seminardelene.
Vedtak: Dersom arrangementet gjennomføres i uke 17 vil det kollidere med NBLFs Generalforsamling. Da kan vi ikke delta. Under forutsetning at så ikke skjer kan vi melde tilbake at vi ønsker å ta ansvar for seminar en hel dag og at NBLF i tillegg skal undersøke muligheten av å sette igang en landsomfattende konkurranse. Konkuranse må alle kretslagene ta aktiv del i. Som arbeidsgruppe oppnevnes: Svenn Haugen, Trond Rane og Ingar Gjesmoe.
 
5. Rekruteringsspørsmålet.
Denne saken bør koples opp mot internett.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.
 
6. Nordisk møte i Sverige i 2002.
Tema er bl.a. nytt fra de nordiske landene og forberedelse til FEU møte. Vanligvis deltar landene med to delegater hver.
Vedtak: Arbeidsutvalget velger delegater.
 
7. FEU-møte i Nederland.
Neste møte skal være i Amsterdam. Foreløpig er møtedato ikke endelig bestemt.
Vedtak: Arbeidsutvalget velger delegater.
 
8. Møteplan neste halvår.
Det planlegges to styremøter til før sommerferien.
Det blir: 12. april kl. 1000 til 1500 i Oslo og
              6. juni om ettermiddagen i Bergen før brannsjefskonferansen

Med vennlig hilsen

Ingar Gjesmoe
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann