Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Tysvær kommune
Dato: 28.08.2005
 

Kretslag:

Rogaland

Sted:

Tysvær kommune

Dato:

25.8.2005


Disse møtte: Rolf B. Eide, Rolf Bertrand Sandslett, Lars Ove Østrem, Audun Matre.

Forfall: Svein Myklebust, Anne Hjort, Oddvar Krakk

Sak nr. 01.02.05. Referat.
Gjennomgang av referat fra styremøte Egersund 27.05.05
Under sak 06.01.05 Reisestipend til medlemmer, Rothe hahn turen ble det vedtatt at deler av avsett pott skulle brukes til å dekke RBL -medlemmers egne utgifter til dokumenterte bo- og reiseutgifter. Den resterende potten skulle disponeres under selve turen av styreleder i RBL, Rolf B. Sandslett, til sosialt samvær for RBL sine medlemmer.
Rolf opplyste om at resterende pott ikke ble brukt.

Sak nr. 02.02.05. Honorering av instruktører på brannbefalslagets helgekurs (innsatsledelse).
Rolf Bertrand informerte om følgende forslag:
Instruktørhonorar for kursleder settes til 3000 kr,- og instruktører settes til 2500 kr. Normalt skal det være 3 instruktører på et slikt kurs hentet fra egne medlemmer i RBL.
Vedtak: Styret går inn for Rolf sitt forslag til honorering av instruktører på brannbefalets helgekurs (innsatsledelse). Dette vil være en mal for et ”normalt” kurs som nevnt ovenfor. Honorering av instruktører på kurs som avviker fra det normale skal tas opp i styret.

Sak nr. 03.02.05. Kasserenes "time"
Rolf informerte om bruken av det nye regnskapsprogrammet. Han er meget godt fornøyd med programmet og mener det dekker de behov vi har.

Ellers opplyste Rolf om at det er opprettet et visakort på RBL, dette kan nyttes av lagets medlemmer ved bestilling av billetter og lignende. Kortet er registrert på Rolf B. Eide.

Sak nr. 04.02.05. Medlemsmøte september.
Ny dato er foreslått, 15. september, Rolf Bertrand har allerede jobbet litt med dette og foreslo følgende tema for denne dagen: ”beredskap - høytrykkbrannslokking i kombinasjon med kamera og overtrykksventilering.” Rolf Bertrand har videre hatt kontakt, og gjort forhåndsavtaler med, CCS Cobra, Dräger, Hofstads, og Lexow.
I tillegg luftet han et ønske om nedbrenningshus i distriktet. Lars Ove la frem forslag om aktuelt hus på Kårstø i Tysvær kommune.
Vedtak: Lars Ove og Rolf Bertrand jobber videre med tidspunkt, tema og sted.

Sak nr. 05.02.05. DSB / BE seminaret 2005
Rolf Bertrand har jobbet med dette og innledende avtaler er inngått:
- Sted: Alstor hotell (ca. pris på rundt 300 pr. person)
- Tid: Torsdag 17. november (0800 - 1600)
Vårt planlagte medlemsmøte 10. november går ut.
Programmet er ikke klart og vi avventer videre ordre fra forbundet (Trygve Lennavik).
Vedtak: Rolf Bertrand jobber videre med dette.

Sak nr. 06.02.05. Nye medlemmer
Lasse Grahl- Jacobsen, branninspektør i BSR har søkt medlemskap i RBL.
Vedtak: Lasse Grahl Jacobsen godkjennes som medlem.


Sak nr. 07.02.05. Medlemsmøtet i juni; ”Hva forventer brannvesenet av rådgivere, bygningseiere, entreprenører og arkitekter, og hva forventer disse av brannvesenet”– gjennomføring / erfaring

Audun orienterte fra medlemsmøtet som ble gjennomført og planlagt av Audun og Anne. Møtet ble gjennomført med 64 deltakere og evalueringskjema viste at deltakerne stort sett var godt fornøyd med seminaret.
Etter en diskusjon konkluderte styret med at medlemsmøtet kunne deles inn i 2 hovedtema:
1. Byggesak - Ivaretar rådgivere brannmannskapenes personsikkerhet (beredskap)?

2. Byggesak - Fra ide til ferdig bygg - forhold til stedlig brannvesen

(forebyggende og beredskap) og eier, konsulent, kommunal byggesaksbehandler og kontrollør.
Dette er begge store og viktige temaer som med fordel kunne vært belyst mer i dybden.
Vedtak: RBL vil forsette å ta opp disse temaene med jevne mellomrom på medlemsmøter.

Sak nr. 08.02.05. Eventuelt / Orienteringssaker.
Sekretærrollen: Oddvar har bedt om videre permisjon fra verv frem til årsmøte.
Vedtak: Oddvar får permisjon fra verv frem til årsmøte. Oddvar vil fortsatt få informasjon og innkallinger til møter ol., og velger selv om han vil komme. Lars Ove fungerer som sekretær inntil videre.

Orienteringssaker
- Audun jobber videre med skriv til aktuelle firmaer som kan være støttemedlemmer.
- Audun tar seg av innkjøp av vimpler ol.
- Rolf Bertrand viste frem nye plaketter.
- Lars Ove prøver videre å formidle kontakt med elevorganisasjon på HSH for å invitere disse som støttemedlemmer.
Rolf B. Sandslett Lars Ove Østrem
Leder

Sak nr. 02.02.05. Honorering av instruktører på brannbefalslagets helgekurs (innsatsledelse).
Rolf Bertrand informerte om følgende forslag:
Instruktørhonorar for kursleder settes til 3000 kr,- og instruktører settes til 2500 kr. Normalt skal det være 3 instruktører på et slikt kurs hentet fra egne medlemmer i RBL.
Vedtak: Styret går inn for Rolf sitt forslag til honorering av instruktører på brannbefalets helgekurs (innsatsledelse). Dette vil være en mal for et ”normalt” kurs som nevnt ovenfor. Honorering av instruktører på kurs som avviker fra det normale skal tas opp i styret.

Sak nr. 03.02.05. Kasserenes "time"
Rolf informerte om bruken av det nye regnskapsprogrammet. Han er meget godt fornøyd med programmet og mener det dekker de behov vi har.

Ellers opplyste Rolf om at det er opprettet et visakort på RBL, dette kan nyttes av lagets medlemmer ved bestilling av billetter og lignende. Kortet er registrert på Rolf B. Eide.

Sak nr. 04.02.05. Medlemsmøte september.
Ny dato er foreslått, 15. september, Rolf Bertrand har allerede jobbet litt med dette og foreslo følgende tema for denne dagen: ”beredskap - høytrykkbrannslokking i kombinasjon med kamera og overtrykksventilering.” Rolf Bertrand har videre hatt kontakt, og gjort forhåndsavtaler med, CCS Cobra, Dräger, Hofstads, og Lexow.
I tillegg luftet han et ønske om nedbrenningshus i distriktet. Lars Ove la frem forslag om aktuelt hus på Kårstø i Tysvær kommune.
Vedtak: Lars Ove og Rolf Bertrand jobber videre med tidspunkt, tema og sted.

Sak nr. 05.02.05. DSB / BE seminaret 2005
Rolf Bertrand har jobbet med dette og innledende avtaler er inngått:
- Sted: Alstor hotell (ca. pris på rundt 300 pr. person)
- Tid: Torsdag 17. november (0800 - 1600)
Vårt planlagte medlemsmøte 10. november går ut.
Programmet er ikke klart og vi avventer videre ordre fra forbundet (Trygve Lennavik).
Vedtak: Rolf Bertrand jobber videre med dette.

Sak nr. 06.02.05. Nye medlemmer
Lasse Grahl- Jacobsen, branninspektør i BSR har søkt medlemskap i RBL.
Vedtak: Lasse Grahl Jacobsen godkjennes som medlem.


Sak nr. 07.02.05. Medlemsmøtet i juni; ”Hva forventer brannvesenet av rådgivere, bygningseiere, entreprenører og arkitekter, og hva forventer disse av brannvesenet”– gjennomføring / erfaring

Audun orienterte fra medlemsmøtet som ble gjennomført og planlagt av Audun og Anne. Møtet ble gjennomført med 64 deltakere og evalueringskjema viste at deltakerne stort sett var godt fornøyd med seminaret.
Etter en diskusjon konkluderte styret med at medlemsmøtet kunne deles inn i 2 hovedtema:
1. Byggesak - Ivaretar rådgivere brannmannskapenes personsikkerhet (beredskap)?

2. Byggesak - Fra ide til ferdig bygg - forhold til stedlig brannvesen

(forebyggende og beredskap) og eier, konsulent, kommunal byggesaksbehandler og kontrollør.
Dette er begge store og viktige temaer som med fordel kunne vært belyst mer i dybden.
Vedtak: RBL vil forsette å ta opp disse temaene med jevne mellomrom på medlemsmøter.

Sak nr. 08.02.05. Eventuelt / Orienteringssaker.
Sekretærrollen: Oddvar har bedt om videre permisjon fra verv frem til årsmøte.
Vedtak: Oddvar får permisjon fra verv frem til årsmøte. Oddvar vil fortsatt få informasjon og innkallinger til møter ol., og velger selv om han vil komme. Lars Ove fungerer som sekretær inntil videre.

Orienteringssaker
- Audun jobber videre med skriv til aktuelle firmaer som kan være støttemedlemmer.
- Audun tar seg av innkjøp av vimpler ol.
- Rolf Bertrand viste frem nye plaketter.
- Lars Ove prøver videre å formidle kontakt med elevorganisasjon på HSH for å invitere disse som støttemedlemmer.
Rolf B. Sandslett Lars Ove Østrem
Leder

Forfall: Svein Myklebust, Anne Hjort, Oddvar Krakk

Sak nr. 01.02.05. Referat.
Gjennomgang av referat fra styremøte Egersund 27.05.05
Under sak 06.01.05 Reisestipend til medlemmer, Rothe hahn turen ble det vedtatt at deler av avsett pott skulle brukes til å dekke RBL -medlemmers egne utgifter til dokumenterte bo- og reiseutgifter. Den resterende potten skulle disponeres under selve turen av styreleder i RBL, Rolf B. Sandslett, til sosialt samvær for RBL sine medlemmer.
Rolf opplyste om at resterende pott ikke ble brukt.

Sak nr. 02.02.05. Honorering av instruktører på brannbefalslagets helgekurs (innsatsledelse).
Rolf Bertrand informerte om følgende forslag:
Instruktørhonorar for kursleder settes til 3000 kr,- og instruktører settes til 2500 kr. Normalt skal det være 3 instruktører på et slikt kurs hentet fra egne medlemmer i RBL.
Vedtak: Styret går inn for Rolf sitt forslag til honorering av instruktører på brannbefalets helgekurs (innsatsledelse). Dette vil være en mal for et ”normalt” kurs som nevnt ovenfor. Honorering av instruktører på kurs som avviker fra det normale skal tas opp i styret.

Sak nr. 03.02.05. Kasserenes "time"
Rolf informerte om bruken av det nye regnskapsprogrammet. Han er meget godt fornøyd med programmet og mener det dekker de behov vi har.

Ellers opplyste Rolf om at det er opprettet et visakort på RBL, dette kan nyttes av lagets medlemmer ved bestilling av billetter og lignende. Kortet er registrert på Rolf B. Eide.

Sak nr. 04.02.05. Medlemsmøte september.
Ny dato er foreslått, 15. september, Rolf Bertrand har allerede jobbet litt med dette og foreslo følgende tema for denne dagen: ”beredskap - høytrykkbrannslokking i kombinasjon med kamera og overtrykksventilering.” Rolf Bertrand har videre hatt kontakt, og gjort forhåndsavtaler med, CCS Cobra, Dräger, Hofstads, og Lexow.
I tillegg luftet han et ønske om nedbrenningshus i distriktet. Lars Ove la frem forslag om aktuelt hus på Kårstø i Tysvær kommune.
Vedtak: Lars Ove og Rolf Bertrand jobber videre med tidspunkt, tema og sted.

Sak nr. 05.02.05. DSB / BE seminaret 2005
Rolf Bertrand har jobbet med dette og innledende avtaler er inngått:
- Sted: Alstor hotell (ca. pris på rundt 300 pr. person)
- Tid: Torsdag 17. november (0800 - 1600)
Vårt planlagte medlemsmøte 10. november går ut.
Programmet er ikke klart og vi avventer videre ordre fra forbundet (Trygve Lennavik).
Vedtak: Rolf Bertrand jobber videre med dette.

Sak nr. 06.02.05. Nye medlemmer
Lasse Grahl- Jacobsen, branninspektør i BSR har søkt medlemskap i RBL.
Vedtak: Lasse Grahl Jacobsen godkjennes som medlem.


Sak nr. 07.02.05. Medlemsmøtet i juni; ”Hva forventer brannvesenet av rådgivere, bygningseiere, entreprenører og arkitekter, og hva forventer disse av brannvesenet”– gjennomføring / erfaring

Audun orienterte fra medlemsmøtet som ble gjennomført og planlagt av Audun og Anne. Møtet ble gjennomført med 64 deltakere og evalueringskjema viste at deltakerne stort sett var godt fornøyd med seminaret.
Etter en diskusjon konkluderte styret med at medlemsmøtet kunne deles inn i 2 hovedtema:
1. Byggesak - Ivaretar rådgivere brannmannskapenes personsikkerhet (beredskap)?

2. Byggesak - Fra ide til ferdig bygg - forhold til stedlig brannvesen

(forebyggende og beredskap) og eier, konsulent, kommunal byggesaksbehandler og kontrollør.
Dette er begge store og viktige temaer som med fordel kunne vært belyst mer i dybden.
Vedtak: RBL vil forsette å ta opp disse temaene med jevne mellomrom på medlemsmøter.

Sak nr. 08.02.05. Eventuelt / Orienteringssaker.
Sekretærrollen: Oddvar har bedt om videre permisjon fra verv frem til årsmøte.
Vedtak: Oddvar får permisjon fra verv frem til årsmøte. Oddvar vil fortsatt få informasjon og innkallinger til møter ol., og velger selv om han vil komme. Lars Ove fungerer som sekretær inntil videre.

Orienteringssaker
- Audun jobber videre med skriv til aktuelle firmaer som kan være støttemedlemmer.
- Audun tar seg av innkjøp av vimpler ol.
- Rolf Bertrand viste frem nye plaketter.
- Lars Ove prøver videre å formidle kontakt med elevorganisasjon på HSH for å invitere disse som støttemedlemmer.
Rolf B. Sandslett Lars Ove Østrem
Leder

Sak nr. 02.02.05. Honorering av instruktører på brannbefalslagets helgekurs (innsatsledelse).
Rolf Bertrand informerte om følgende forslag:
Instruktørhonorar for kursleder settes til 3000 kr,- og instruktører settes til 2500 kr. Normalt skal det være 3 instruktører på et slikt kurs hentet fra egne medlemmer i RBL.
Vedtak: Styret går inn for Rolf sitt forslag til honorering av instruktører på brannbefalets helgekurs (innsatsledelse). Dette vil være en mal for et ”normalt” kurs som nevnt ovenfor. Honorering av instruktører på kurs som avviker fra det normale skal tas opp i styret.

Sak nr. 03.02.05. Kasserenes "time"
Rolf informerte om bruken av det nye regnskapsprogrammet. Han er meget godt fornøyd med programmet og mener det dekker de behov vi har.

Ellers opplyste Rolf om at det er opprettet et visakort på RBL, dette kan nyttes av lagets medlemmer ved bestilling av billetter og lignende. Kortet er registrert på Rolf B. Eide.

Sak nr. 04.02.05. Medlemsmøte september.
Ny dato er foreslått, 15. september, Rolf Bertrand har allerede jobbet litt med dette og foreslo følgende tema for denne dagen: ”beredskap - høytrykkbrannslokking i kombinasjon med kamera og overtrykksventilering.” Rolf Bertrand har videre hatt kontakt, og gjort forhåndsavtaler med, CCS Cobra, Dräger, Hofstads, og Lexow.
I tillegg luftet han et ønske om nedbrenningshus i distriktet. Lars Ove la frem forslag om aktuelt hus på Kårstø i Tysvær kommune.
Vedtak: Lars Ove og Rolf Bertrand jobber videre med tidspunkt, tema og sted.

Sak nr. 05.02.05. DSB / BE seminaret 2005
Rolf Bertrand har jobbet med dette og innledende avtaler er inngått:
- Sted: Alstor hotell (ca. pris på rundt 300 pr. person)
- Tid: Torsdag 17. november (0800 - 1600)
Vårt planlagte medlemsmøte 10. november går ut.
Programmet er ikke klart og vi avventer videre ordre fra forbundet (Trygve Lennavik).
Vedtak: Rolf Bertrand jobber videre med dette.

Sak nr. 06.02.05. Nye medlemmer
Lasse Grahl- Jacobsen, branninspektør i BSR har søkt medlemskap i RBL.
Vedtak: Lasse Grahl Jacobsen godkjennes som medlem.


Sak nr. 07.02.05. Medlemsmøtet i juni; ”Hva forventer brannvesenet av rådgivere, bygningseiere, entreprenører og arkitekter, og hva forventer disse av brannvesenet”– gjennomføring / erfaring

Audun orienterte fra medlemsmøtet som ble gjennomført og planlagt av Audun og Anne. Møtet ble gjennomført med 64 deltakere og evalueringskjema viste at deltakerne stort sett var godt fornøyd med seminaret.
Etter en diskusjon konkluderte styret med at medlemsmøtet kunne deles inn i 2 hovedtema:
1. Byggesak - Ivaretar rådgivere brannmannskapenes personsikkerhet (beredskap)?

2. Byggesak - Fra ide til ferdig bygg - forhold til stedlig brannvesen

(forebyggende og beredskap) og eier, konsulent, kommunal byggesaksbehandler og kontrollør.
Dette er begge store og viktige temaer som med fordel kunne vært belyst mer i dybden.
Vedtak: RBL vil forsette å ta opp disse temaene med jevne mellomrom på medlemsmøter.

Sak nr. 08.02.05. Eventuelt / Orienteringssaker.
Sekretærrollen: Oddvar har bedt om videre permisjon fra verv frem til årsmøte.
Vedtak: Oddvar får permisjon fra verv frem til årsmøte. Oddvar vil fortsatt få informasjon og innkallinger til møter ol., og velger selv om han vil komme. Lars Ove fungerer som sekretær inntil videre.

Orienteringssaker
- Audun jobber videre med skriv til aktuelle firmaer som kan være støttemedlemmer.
- Audun tar seg av innkjøp av vimpler ol.
- Rolf Bertrand viste frem nye plaketter.
- Lars Ove prøver videre å formidle kontakt med elevorganisasjon på HSH for å invitere disse som støttemedlemmer.

Rolf B. Sandslett Lars Ove Østrem
Leder
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann