Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SAMARBEID OM BRANNSIKKERHET FOR RISIKOUTSATTE GRUPPER

Av Per Ole Sivertsen 
12.07.2017
 
DSB og Helsedirektoratet har samarbeidet om å lage en veileder som skal være et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å sørge for god brannsikkerhet hos hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper. En referansegruppe bestående av representanter fra ulike tjenester i flere kommuner har gitt innspill til veilederen.
-

I Norge er personer i risikoutsatte grupper overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. Som følge av en rekke reformer har ansvar og oppgaver blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, og de kommunale hjemmetjenestene har fått brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov.

>> Veileder: Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper

Dette medfører at langt flere personer med høyere risiko for å omkomme i brann bor i egen bolig eller omsorgsbolig enn tidligere. Brannsikkerheten i et privat hjem er i mange tilfeller dårligere tilpasset den enkeltes behov enn den er i en offentlig institusjon, og utgangspunktet i bygningsregelverket er at beboeren skal kunne redde seg ut av boligen ved egen hjelp dersom det skulle oppstå en brann.

En utvikling med flere hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper vil kunne medføre en betydelig økning i antall omkomne i boligbrann dersom det ikke gjøres målrettede tiltak. Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere som er i kontakt med personer i risikoutsatte grupper er et viktig tiltak for å bedre brannsikkerheten hos disse.

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
12.07.2017, skrevet av Knut Øystein Ekroll
Synes det er uheldig at også denne veilederen er svært diffus på temaet taushetsplikt og varslingsplikt. For eksempel står det i veilederen at helsepersonell må innhente samtykke fra pasienten for å informere brannvesenet når det er nødvendig for å forebygge brann eller brannfare. Videre under avsnittet om varslingsplikt etter helsepersonelloven § 31 så står det riktignok at helsepersonell plikter å varsle politi og brannvesen der det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom. Men i den videre teksten så utfylles dette med: "Hvorvidt helsepersonellet har plikt til å gi opplysninger må baseres på en konkret vurdering av den aktuelle situasjon. Det vil være avgjørende for vurderingen hvor sannsynlig det er at handlingen kommer til å skje eller at skade vil oppstå og hvor stort skadeomfanget vil kunne bli. På bakgrunn av den erfaring helsepersonellet har med pasienten (både nå og tidligere), må de vurdere om det er en mulighet for at vedkommende vil forårsake en alvorlig skade. " Etter min mening er dette hårreisende og langt unna lovens hensikt om varslingsplikt for å avverge alvorlig personskade å dra inn sannsynlighet og pasienterfaring ved en slik vurdering. Det at pasienten av tidligere erfaring ikke har brent inne, er vell ikke til hinder for at det kan oppstå en alvorlig hendelse med store konsekvenser for både pasient og naboer?
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann