Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

INNSATSTID = FORSPENNINGSTID + KJØRETID + ANGREPSTID

Av Guttorm Liebe 
31.08.2017
 
Slik er definisjonen i «Forskrift om brannvesenets størrelse, organisasjon og utstyr» av 15. februar 1974. Denne definisjonen ble videreført i dimensjoneringsforskriften av 1995, dog enklere formulert. Å fjerne «angrepstiden» fra definisjonen vil redusere brannberedskapen med ca 10 %.
-

Jeg «værer» at det er tvil om hva begrepet «innsatstid» egentlig inneholder. Dette kommer fram i diskusjoner om revisjon av dimensjoneringsforskriften, og jeg antar at det skyldes at definisjonen i BRIS er feil. BRISs definisjon av innsatstid er feil, fordi den utelater «angrepstiden».

 

Dimensjoneringsforskriftene er under revisjon. Innholdet i nåværende begrep «innsatstid» er vesentlig at blir riktig, fordi mandatet gitt DSB til forskriftsrevisjonen er at krav til innsatstid ikke skal endres.

 

For å finne ut hva som er riktig definisjon, må man tilbake til kilden.

I dette tilfelle er den beste kilden sannsynligvis «Forskrift om brannvesenets størrelse, organisasjon og utstyr», fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 15. februar 1974 i medhold av § 3 i lov av 29. mai 1970 nr. 32 om brannvern m.v.

Der står:

 

§ 1 Definisjoner

«Med innsatstid forstås den tiden fra brannvesenet har mottatt brannmeldingen til det er i angrep med redskap på brannstedet.

Innsatstiden kan deles opp i:

Forspenningstid = tiden fra brannvesenet har mottatt brannmeldingen til det rykker ut fra brannstasjonen (Min merknad: kommer fra den gangen hestene ble spent for)

Kjøretiden = den tid det tar å kjøre fra brannstasjonen til brannstedet

Angrepstiden = tiden fra brannvesenet når brannstedet til det er i angrep med redskap.»

 

Forskriftene av 1995

I forskriften av1995 ble definisjonen forenklet til slik:

«Innsatstid: Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til denne er i arbeid på et skadested.»

 

Jeg deltok selv i forskriftsarbeidet den gangen, og det var intet tema å endre innholdet i begrepet innsatstid. Hadde det vært meningen å skulle endre innholdet, ville med sikkerhet begrepet som term blitt endret, slik at dette ikke kunne forveksles med det gamle begrepets innhold.

 

Meg bekjent skal alle de ROS-analysene som er gjort i forbindelse med lokalisering av brannstasjoner og lokalisering av nye utbyggingsområder eller store enkeltobjekter, ha lagt den originale definisjonen til grunn. Hvis ikke er gjort en feil.

 

På samme måten som for «forspenningstiden» er beregningen av «angrepstiden» generelt forenklet. «Angrepstiden» er generelt forenklet til 60 s = 1 minutt. Noe som er tilstrekkelig i de fleste tilfeller, men ikke alltid. Det finnes objekter hvor tilgjengeligheten eller kjøremuligheter med tung eller stor bil er begrenset. Da skal det tas hensyn til evt forlenget «angrepstid» ved beregning av «innsatstiden».

 

Dersom «angrepstiden» tas ut av definisjonen av «innsatstid», vil det medføre en reduksjon i brannberedskapsnivået i Norge. For alle områder hvor det er krav til maksimalt 10 minutters innsatstid vil reduksjon bli ca 10 %.

 

Hva som er årsaken til at BRIS inneholder feil definisjon av begrepet «innsatstid» vites ikke. Men ikke la det at det er blitt en feil der, medføre at man viderefører feilen og gjør substansielle endringer som er utilsiktet.

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
07.09.2017, skrevet av Eirik G. Evensen
Heisann Interessant og vesentlig, men det er essensielt at dette holdes opp mot hva byggeforskriftene fremholder slik at når bygg blir prosjektert, så er dette korrelert til brannregelverket. Altfor mange ganger opplever vi at BrPro har helt andre tanker/forutsetninger mv ift hva som egentlig ligger i dette begrepet. Dette betyr mye ift prosjektering av bygg - eksempelvis aktualisert med utvendig kledning og spredningsfare/ sprinkling som tiltak for sykehjem utenfor 10 min mv. Så hvis brannmiljøet tenker å definerer dette må vi se dette i sammenheng med byggeregler og da kanskje få Dibk til å definere hva de mener med begrepet. Er rimelig sikker på at å være i angrep med redskap - vann på stråle - ligger ligger langt utenfor forståelsen for hvordan bygg etter 10 minutters innsatstid skal prosjekteres fra pbl sin side ....
04.09.2017, skrevet av Jan Fausk
Jeg mener at både brann og helse bør innføre begrepet RESPONSTID. Omskrevet for brann: "Responstiden er den tiden det tar fra brannvesenet(110) mottar melding om en hendelse til første enhet fra brannvesenet er på stedet." For brannvesenet vil det være naturlig å dele dette opp i følgende faser: Behandlingstid(110) - Forspenningstid(4/6 min) - Utrykningstid(kjøretid). Her slutter fasen Responstid. Innsatstid bør være tiden brannvesenet er i innsats på brann/skadestedet. Anvendt tid blir tiden fra brannvesenet mottar callout til innsatsen er avsluttet. Befolkningen i Norge bør kunne forholde seg til samme begrep/definisjon uansett hvilken nødetat det er snakk om. Altså den tiden det tar fra 11X-sentralen svarer på nødanrop til de får hjelp. Det bør innføres krav til behandlingstid for meldinger om brann og ulykker for 110-sentralene. Målinger av behandlingstid bør gjennomføres og et gjennomsnitt av tidsbruken bør innbakes som en del av responstiden.
03.09.2017, skrevet av Per Ole Sivertsen
Interessant innlegg fra Guttorm. Også politiet jobber med begreper knyttet til tider i forbindelse med hendelser. Det hadde vært flott om alle nødetatene kunne blitt enige om hvilke begreper som skal benyttes på tidsaksen for en hendelse. Det å ha felles begrep og forståelse for både tidsperioder og tidspunkter hadde vært veldig bra hvis man hadde klart å få det til. Om begrepet Innsatstid da kan benyttes eller om man må finne på noe nytt så gjerne det. kanskje bør begrepet Innsatstid brukes om den tiden man bruker på selve innsatsen og ikke før innsatsen. Kanskje DSB må lage et eget begrep for å erstatte dagens Innsatstid dersom de andre nødetatene ikke ha tilsvarende. Det virker ikke som Responstid kan benyttes så hva med å Forskriftstid eller Dimensjoneringstid eller kanskje noe annet. Ønsker du å lese Politiets prosjektrapport om Responstid og responskvalitet så finner du den her: Prosjektrapport om Responstid og responskvalitet
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann