Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

HØRING AV FORSLAG TIL BRANN- OG REDNINGSVESENFORSKRIFT

Av Per Ole Sivertsen 
19.10.2020
 
DSB har sendt forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) på høring.
-

Forslaget til forskrift skal erstatte gjeldende forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (kalt dimensjoneringsforskriften).

Revideringen av forskriften har vært et ønske fra både fagmiljøet og DSB siden Brannstudien, og er et av de viktigste grepene vi gjør for å nå målet om enda bedre brann- og redningsvesen. Forslaget innebærer på den ene siden en modernisering og forenkling av dagens forskrift, men innebærer også noen større grep som skal bidra til å utvikle brann- og redningsvesenene ytterligere.

De fleste av de dimensjonerende kravene fra dagens forskrift videreføres, et ønske som har vært tydelig fra brann- og redningsvesenene selv. DSB har likevel gjort en del justeringer og presiseringer for å gi kommunene økt fleksibilitet, slik at analyser og planer i større grad kan være førende for organisering, bemanning og utrustning.

I forslaget om ledelse i brann- og redningsvesenet er bestemmelsen delvis ny. Kommunen skal sørge for at lederen av brann- og redningsvesenet ivaretar systematisk styring av brann- og redningsvesenets oppgaver. Funksjonskrav til lederen av brann- og redningsvesenet er inntatt i en liste fra a til h. Funksjonskravene er av overordnet karakter og er ment å dekke de mest sentrale oppgavene, i tillegg til at formuleringene vil ivareta en fremtidig utvikling. Oppramsingen av funksjonskravene er ikke uttømmende.

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 15. januar 2021.

Les og gi kommentarer til ny brann- og redningsvesenforskrift i DSBs høringssystem 

 

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
05.11.2020, skrevet av Per Ole Sivertsen
Forskriften foreslår å endre "gammel" innsatstid til utrykningstid noe som er forståelig. Begrepet utrykningstid inneholder utrykningen og avsluttes nå enheten er fremme på hendelsesstedet - noe som er greit nok. Fordelen er også at nå kan utrykningskjøring, utrykningstid og utrykningsleder harmoniseres. En slik harmonisering vil også stemme godt overens med KBT og andre etater. Et problem med å erstatte "gammel" innsatstid med ny utrykningstid er at tiden blir ca ett minutt kortere. Dette fordi "gammel" innsatstid også hadde med seg tiden fra enheten var fremme til innsats var iverksatt og denne tiden ble ofte satt til ett minutt. NBLF foreslo derfor heller å kalle "gammel" innsatstid for dimensjonerende tid fordi det var det "gammel" innsatstid ble brukt til.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann