Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NY BRANN- OG REDNINGSVESENFORSKRIFT FRA 1. MARS 2022

Av Per Ole Sivertsen 
16.09.2021
 
I dag kom nyheten om at den nye forskriften er fastsatt. I epost skriver DSB:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har 15. september 2021 fastsatt forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) med ikrafttredelse 1. mars 2022. Det vil si at det reglene i denne forskriften som blir gjeldende fra 1.mars 2022.
-

Brann- og redningsvesenforskriften viderefører i stor grad forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (kalt dimensjoneringsforskriften). Mye av innholdet i den nye forskriften er således gjenkjennelig for kommunene/brann- og redningsvesenene. DSB har hatt fokus på å videreføre det som er bra og som har fungert i dimensjoneringsforskriften, i tråd med innspill fra brann- og redningsvesenene og øvrige høringsinstanser.  

De viktigste endringene er

  • Analysekravene (§§ 6-9)
  • En tydeliggjøring av brannsjefens ansvar og oppgaver (§ 11)
  • Utalarmering av nærmeste ressurs (§ 24)
  • Detaljerte plikter til nødmeldesentralen (§§ 28-33)

I tillegg er det i ny brann- og redningsvesenforskrift inntatt presiseringer av den tidligere dimensjoneringsforskriften og dagens praksis. Det er også flere detaljerte krav til planverk, øvelser, evalueringer og Nødnett. I påvente av ny fagskole er bestemmelsene om opplæring og kompetanse tilpasset dagens utdanningsmodell med ansettelse før utdanning og dagens kurs ved Norges brannskole.  

Mange brann- og redningsvesen ga viktige innspill til forskriften i høringsrunden. Brann- og redningsvesenforskriften som nå vil tre i kraft inneholder endringer i form av tydeliggjøringer og presiseringer, men ingen vesentlige endringer, slik DSB ser det.  

DSB har fått mange spørsmål og anbefalinger om at det bør komme en veiledning til forskriften. DSB vil starte arbeidet med veiledning høsten 2021.

 

Nærmere om kompetansekravene i ny forskrift

Da det ikke er etablert en ny fagskole- og lederutdanning for brann og redningspersonellet, er kompetansekapittelet i den nye forskriften i hovedsak en videreføring av dimensjoneringsforskriftens kompetansekrav. Det er imidlertid foretatt noen viktige justeringer for å bringe kompetansekravene mer i samsvar med samfunnsutviklingen og forvaltningspraksis knyttet til dispensasjoner.

Det er for alle funksjoner, bortsett fra for utrykningsleder og for personell med overordnet vaktberedskap, fastsatt at utdanningen ved Norges brannskole skal gjennomføres innen to år fra tilsetting. Mulighet for dispensasjon fra kompetansekravene når det foreligger særlige grunner gjelder kun leder av forebyggende eller beredskapsarbeidet, personell i overordnet vaktberedskap og leder av brann- og redningsvesenet.

Dimensjoneringsforskriftens § 7‐3 Brannkonstabel, differensierer ikke mellom deltid- og heltidsutdanning, men § 7-2 Yrkesutdanning, hjemler fastsettelse av kursplaner for personell i brann- og redningsvesenet. Det er ulike kursplaner for heltids og deltids brannkonstabler. I den nye forskriften er det tydeliggjort at brannkonstabel i heltidsstilling skal ha gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan for brannkonstabel heltid.

Lærlinger og praksiskandidater kan utføre oppgaver innenfor feiing og tilsyn med fyringsanlegg, med forsvarlig opplæring og oppfølging. Det er åpnet opp for en alternativ utdanningsvei for operatører på nødmeldesentral som ikke har brann- og redningsfaglig utdanning som brannkonstabel og utrykningsleder. Det er tilføyd annen relevant fagskole- eller fagutdanning som rekrutteringsvei for forebyggende personell.

Ingeniørkravet er byttet ut med høyskolekrav for aktuelle funksjoner på de ulike nivåene. Det er innført krav til gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern innen to år etter ansettelse for leder av brann- og redningsvesen i ansvarsområde med mer enn 50 000 innbyggere.  Kravet har ikke tilbakevirkende kraft.

Brann- og redningsvesenforskriften

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann