Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SLUTTFORHANDLER NØDSAMBAND MED SIEMENS AS

Av Per Ole Sivertsen 
15.11.2006
 
Justisdepartementet, ved settestatsråd Trond Giske, har besluttet at det skal gjennomføres sluttforhandlinger med Siemens med sikte på at det senere skal inngås kontrakt om utbygging og drift av et nytt radiosamband for nød- og bered­skaps­etatene. De øvrige tilbyderne er derved utelukket fra den videre konkurransen. Kontrakten vil bli basert på bindende faste priser. Det nye digitale, felles radiosambandet skal erstatte de eksisterende, helt adskilte analoge sambandene i brannvesenet, politiet og helsetjenesten.
-

Nødnettprosjektet la 25. september 2006 fram sin innstilling om foretrukket leverandør for nødnettleveransen. Justisdepartementet har etter en samlet vurdering, hvor det særlig har vært lagt vekt på pris, kommet til at Siemens skal ansees som den prefererte tilbyder. Dette innebærer samtidig at den andre tilbyderen, EADS Secure Networks OY, utelukkes fra konkurransen. Konsulent­selskapet Gartner har helt nylig gjennom­ført en uavhengig evaluering av prosjektet. Rapporten indikerer at risikoen for kostnadsoverskridelser knyttet til selve kontrakten om utbygging og drift av nødnettet, er relativt begrenset. Rapporten vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

Justisdepartementet arbeider med sikte på å legge fram saken i en proposisjon for Stortinget, før kontrakt undertegnes. Arbeidet med proposisjonen pågår for fullt og det er for tidlig å si noe om det endelige innholdet i proposisjonen. Departementet vil imidlertid nevne at en av flere årsaker til at det nå utarbeides ny proposisjon, er at fullmakten til å tegne kontrakt om bygging første byggetrinn av det nye nye nødnettet som Stortinget i 2004 ga Justisdepartementet, utløp i 2005.

Ved innføring av nytt digitalt samband får alle nød- og beredskapsetater et felles, avlyttingsfritt og sikkert kommunikasjonsnett med god radiodekning og god kapasitet. Det vil dekke behovet for nødkommunikasjon, både ved daglige hendelser og ved større ulykker og kriser. Et moderne digitalt nødnett vil gi nye funksjoner som vil lette arbeidet for beredskapspersonellet og det gir politi, brann og helsepersonell mulighet t til å kommunisere i felles grupper på et skadested, det gir derved grunnlag for styrket beredskap og bedre sikkerhet for publikum.

Innføring av nytt nødnett vil kunne medføre betydelige endringer i arbeidsmetoder:

·         Sambandet kan uten fare for avlytting benyttes til overføring av sensitive personopplysninger og informasjon som kunne skade kriminalitetsbekjempelsen dersom de ble kjent. God sikkerhet mot avlytting gjennom kryptering, gir både politiet og helsetjenesten en lettere hverdag.

·         Dataoverføringsmuligheter vil gi bedre informasjonstilgang og mulighet for angivelse av kjøretøyers posisjon i kart, tilgang til databaser og overføring av bilder.

·         Toveis radiokontakt med mannskaper i brannvesenet og helsetjenesten, til erstatning for bruk av personsøkere, gir mulighet for hurtigere utrykning og riktigere bruk av tilgjengelige ressurser.

·         Egen nødknapp på alle håndsett/bærbare radioer gir bedre sikkerhet for personellet.

·         Polititjenestemenn, helsepersonell og brannfolk vil for første gang kunne snakke sammen over radioen, uavhengig av avstand og distriktsgrenser.

·         Radioene gir mulighet for kommunikasjon direkte mellom håndsettene/brukerradioene, i tilfeller hvor tjenestemennene befinner seg utenfor nettets dekningsområde, for eksempel høyt til fjells eller langt til havs.

·         Til bruk ved store ulykker eller andre hendelser utenfor nettets faste dekningsområde, benyttes mobile basestasjoner som kan fraktes til stedet med helikopter.

Det legges opp til at nødnettet også skal støtte dataoverføring med høye datarater dersom Stortinget vedtar landsdekkende utbygging. Norge blir da det første landet i Europa som innfører dette i sitt nødnett.

Anskaffelsen:

Stortinget ga den 2. desember 2004 Justisdepartementet fullmakt til å innhente tilbud på et landsdekkende nødnett og inngå kontrakt for første utbyggingstrinn. Staten går nå inn i sluttforhandlinger med Siemens AS. Selskapet baserer sitt tilbud på Motorolas IP-baserte TETRA-teknologi Dimetra IP. Staten skal dekke investerings­kostnadene som i 2004 var budsjettert til 3,6 milliarder kroner for hele landet. Anskaffelsen inkluderer radionett­verk med installasjoner, utstyr til etatenes kommunikasjons­sentraler, dvs alle mottaksteder for nødnummer 110, 112 og 113, ved politistasjoner, lensmannskontorer, akuttmottak i sykehus og legevaktsentraler, samt 40.000 håndholdte og bilmonterte radioterminaler. Siemens samarbeider med det østerrikske firmaet Frequentis GmbH om leveransen av utstyr til kommunikasjonssentralene.

Justisdepartementet sendte ut en teknologinøytral spesifikasjon for det nye sambandsnettet, og har etter omfattende evaluering forhandlet med to tilbydere av TETRA-teknologi. TETRA er en åpen europeisk standard spesielt utviklet for nød- og beredskapsetater. Norge er ikke alene om å innføre TETRA. Over 20 land i Europa har innført eller er i ferd med å innføre liknende digitale sambandsnett for sine nød- og beredskapsetater.

I tråd med Stortingets vedtak, legges det opp til en kontrakt der første trinn skal være ferdig utbygd ca. ett år etter kontraktsignering. Basert på erfaringene fra første trinn vil Stortinget ta stilling til om nødnettet også skal bygges ut i resten av landet. Første trinn omfatter 54 kommuner på Østlandet (politi­distriktene Østfold, Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum og Søndre Buskerud).

- Prisen for et landsdekkende nett ligger innenfor rammene gitt av Stortinget i 2004. Det legges opp til at Siemens både tar ansvar for utbyggingen av nødnettet og forestår driften etter at systemet er ferdigstilt, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør for Justisdepartementets nødnettprosjekt. Lyngstøl viser til at det i sluttforhandlingene skal ferdigstilles en omfattende avtale. - Med basis i en funksjonell spesifikasjon skal det leveres et komplett nøkkelferdig system. Det har vært en forutsetning i konkurransen at både investeringen og de etterfølgende driftstjenestene skal leveres til fast pris. Prinsipper for overskuddsdeling ved fortjeneste over avtalt nivå og mekanismer for å sikre konkurransedyktige priser på utstyr over lang tid er innarbeidet i kontraktene. Disse mekanismene sikrer staten mulighet til å nyte godt av mulige fremtidige prisnedganger eller mer effektiv prosjektgjennomføring og drift over tid. Det har vært avgjørende at staten skal ende opp med en god kontrakt med en løsning som tilfredsstiller landets langsiktige behov for lands­dekkende nødsamband, sier Tor Helge Lyngstøl.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann