Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

PRESSEMELDING - FØRSTE UTBYGGINGSTRINN AV NYTT DIGITALT NØDNETT

Av Per Ole Sivertsen 
04.12.2006
 
Justis- og politidepartementet foreslår å sette i gang første byggetrinn for nytt digitalt nødnett og ber om endret fullmakt fra Stortinget.
-

Stortinget samtykket i 2004 til at det kunne inngås kontrakt i 2005 om første utbyggingsområde. Regjeringen ber om en endret fullmakt av to årsaker:

  • Forhandlingene for å oppnå en fordelaktig pris for staten tok lenger tid enn forutsatt, og kontrakt kunne derfor ikke inngås i 2005.
  • Selv om forhandlings­resultatet viser at en landsdekkende utbygging vil kunne skje innenfor angitt kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner, ligger kostnadene til anskaffelses­prosessen og utbygging av første trinn høyere enn det som ble anslått i 2004.

Kontraktene er gjennomgått
 - Vurderingene viser at det er fremforhandlet en god avtale som gir staten tilfredsstillende priser og betingelser både for landsdekkende utbygging og for første trinn, sier kirke- og kulturminister Trond Giske. Giske er settestatsråd for justisministeren for forhold som gjelder Siemens som leverandør til nødnettet.

Berørte departementer har vurdert forhandlingsresultatet. I tillegg har analyseselskapet Gartner gjennomgått kontraktene, prisene som er oppnådd og risikoen i kontrakten. Gartner konkluderer med at økningen i trinn 1 i det vesentlige fremstår som en kostnads­forskyvning fra trinn 2, og uttrykker at de ikke finner noe grunnlag for å justere den foreliggende estimerte kostnadsrammen for trinn 1 som Justisdepartementet nå legger til grunn. Gartners hovedkonklusjon er at det ikke er avdekket forhold i prosjektet som tilsier at kontrakten ikke kan underskrives.

Gjennombrudd for nødetatene
Ved innføring av nytt digitalt samband får alle nød- og beredskapsetater et felles og sikkert kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Nye funksjoner som vil kunne lette arbeidet for beredskapspersonell, og bedre muligheter til å kommunisere i felles grupper på et skadested, legger grunnlag for en samlet styrket beredskapstjeneste overfor publikum.

- Dette er et gjennombrudd for nød- og beredskapsetatene som nå har ventet svært lenge på nytt nødnett, sier justisminister Knut Storberget. Det nye nødnettet vil styrke samfunnets evne til å møte organisert kriminalitet og terrortrusler, og er en nødvendighet for håndtering av store ulykker og naturkatastrofer.

- I tillegg til å styrke nødetatenes mulighet til samhandling ved større hendelser, vil det nye nødnettet i stor grad bidra til bedre samhandling i helsetjenestene i hverdagen. Helsepersonell håndterer daglig kompliserte medisinske situasjoner der tidsfaktoren er kritisk og det er viktig at aktørene samhandler for å sikre riktig behandling til rett tid, på rett sted. Slik kan det nye nødnettet bli et verdifullt bidrag til å styrke kvaliteten i helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Første utbyggingstrinn
Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet). Nettet skal etter planen være ferdig utbygd og klart til operativt bruk i nødetatene om lag ett år etter kontraktssignering.  Det er videre lagt opp til en evaluering av første byggetrinn hvor teknologiske, økonomiske, organisatoriske og operative forhold skal vurderes. Evalueringen skal gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere videre utbygging etter trinn 1 i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2009. Det legges opp til at et landsdekkende nødnett skal være ferdig utbygget i løpet av 2011.

Egenskaper ved Nødnett
Ved landsdekkende utbygging vil nødnettets radiosendere/mottakere dekke om lag 80 prosent av landets areal, og nær 100 prosent av befolkningen. Det vil bli spesielt god dekning i byer og tettsteder, også innendørs. For å kunne benytte nødnettet også ved hendelser i områder der det ikke er mulig å etablere fast dekning, vil det bli anskaffet mobile radiosendere/mottakere som kan fraktes til et skadested med rednings­helikopter. Radiodekningen vil kunne forsterkes lokalt ved hjelp av spesialradioer i kjøretøyer.

Talesamband: Nødnettet er et spesialsamband for kommunikasjon i grupper, men kan også benyttes til én-til-én samband, til å ringe ut av nettet og inn i andre nett (telefonnettet, mobiltelefonnettet, kystradioen, Forsvarets digitale nett osv.). Det er også mulig å kommunisere direkte mellom to eller flere radioer når brukere er utenfor radiosendernes dekningsområde, eller på et skadested med stort behov for helt lokal kommunikasjon.

Utalarmeringsfunksjon for bl.a. deltidsbrannfolk og helsepersonell gir mulighet for hurtigere utrykning og riktigere bruk av tilgjengelige ressurser.

Avlyttingssikkert samband: Det at samtaler ikke kan avlyttes er avgjørende for politiets arbeid og tjenestemennenes sikkerhet.

Informasjonssikkerheten i nettet sikrer personvernet.

Egen nødknapp/sikkerhetsalarm til bruk for personell i fare bedrer den personlige sikkerheten. Nødknappen åpner for direkte kommunikasjon til kommunikasjonssentralen i en nødssituasjon.

God kapasitet ved ulykker og i den daglige operative tjeneste.

Dataoverføring gir mulighet for innføring av applikasjoner som kart og posisjonsdata, trådløs rapportering, databasetilgang og bildeoverføring. For trinn 1 vil datatjenester ha en overføringsrate på maksimalt 28.8 kb/s. Dataoverføring med hastighet opp til 163 kb/s er tenkt innført i byer, tettsteder og langs europaveier, riksveier og fylkesveier fra 2009.

Nødnettet vil kunne brukes i helikopter og fly opp til 8.000 fot.

Nødnettet etableres for å gi dekning på fastlandet, men vil også kunne benyttes i skjærgården og et stykke til havs. I tillegg vil det være mulig å kommunisere mellom kystradioen og nødnettet. 

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann