Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ARBEIDET MED NY UTDANNINGSMODELL ER IGANG

Av Trygve Lennavik 
29.06.2007
 
Arbeidet med ny utdanningsmodel for deltids utrykningsledere er igang. NBLF oppfordrer medlemmene med å komme med innspill.
-
Første møte i prosjektgruppen som skal utarbeide ny utdanningsmodell for deltid utrykningsledere vart avholdt den 28.06.07 på Norges brannskole.
 
Deltakerne i prosjektgruppen er:
Bjørg Steinsvik, Norges brannskole (leder)
Steinar Hustad, Norges brannskole
Trygve Lennavik, NBLF
Hans Moholt, DSB
 
I tillegg er det oppnevnt en referansegruppe bestående av:
Trond Busterud, BTY

KS (ikke utnevt representant enda)

Fagforbundet (ikke utnevt representant enda)
 
Utdanningsmodellen er i utgangspunktet tenkt å bygge på samme lest som for grunnkurs deltid. Og etter læreplanen for beredskapsutdanning trinn 1 heltid.
 
NBLF oppfordrer medlemmene til å komme med innspill på e-post til: [email protected].
 
Møtereferat:
 

UTRYKNINGSLEDER DELTID – NY UTDANNINGSMODELL

MØTEREFERAT

 

Møte i prosjektgruppa kl 0800 – 1500 den 27.06 07, ved Norges brannskole.

 

Tilstede: Bjørg Steinsvik NBSK, Steinar Hustad NBSK, Karl Erik Arnesen (deler av møtet) NBSK, Trygve Lennavik NBLF, Hans Moholt DSB.

 

Historikk:

Bjørg orienterte om prosessen så langt.

 

Oppdraget med å lage utdanningsmodell for utrykningsledere deltid kom fra Justisdepartementet i brev av 20.12.06, til DSB. Oppdraget går ut på ”å vurdere å komme med forslag til hvordan utdanningsmodellen til utrykningslederne i deltid på en mest mulig hensiktsmessig måte kan justeres, uten at det går ut over det brannfaglige innholdet.”

 

På bakgrunn av dette brevet innkalte DSB til møte den 7.03.07 med den gamle arbeidsgruppen for deltidsgrunnkurs. Det ble konkludert med at en utdanningsmodell for deltids utrykningsledere må bygge på utdanningsmodellen for grunnkurs deltid og erfaringer som er gjort med denne utdanningen.

 

I etterkant av møtet ble Norges brannskole i brev fra DSB den 19.04.07 bedt om ”å lede arbeidet med å utrede og kommer med forslag til organisering og drift av fremtidig utdanning for utrykningsledere i deltidsbrannvesen.” NBSK har påtatt seg oppdraget og er blitt enige med DSB om å løse det  følgende måte:

 

·        sette sammen en prosjektgruppe med representanter fra NBSK, DSB og NBLF

·        tildele Bjørg Steinsvik (NBSK) prosjektlederansvaret

·        knytte til seg en referansegruppe med representanter BTY, KS og Fagforbundet

·        ha 3 møter med prosjektgruppen og 1 møte der referansegruppa deltar

·        ferdigstille arbeidet innen 31.12.07.

 

Organisering:

Prosjektgruppen består av:

Prosjektleder Bjørg Steinsvik NBSK

Steinar Hustad NBSK

Trygve Lennavik NBLF

Hans Moholt DSB

Bjørg Steinsvik innkaller til og leder møtene

Referentjobben fra møtene til prosjektgruppen skal gå på omgang.

 

Referansegruppen består av:

BTY; Trond Busterud,

KS; navn ikke mottatt

Fagforbundet; navn ikke mottatt

 


Informasjon ut:

Det er viktig å få ut informasjon fra arbeidet med ny utdanningsmodell for deltids utrykningsledere, for å oppfordre til innspill i prosessen.

 

-         Referat fra møtene sendes til medlemmene i referansegruppa

-         Nyheter og referat av prosjektgruppen sitt arbeid legges ut fortløpende på internett sidene til NBLF, DSB, NBSK (ansvar Bjørg, Trygve og Hans)

-         Orientere på brannvesenseminarene 2007 (ansvar Trygve)

-         Brann 2007, samt artikkel i Brannmannen (ansvar Bjørg)

-         Brukermøte NBSK (ansvar Steinar)

 

Læreplan beredskapsutdanning trinn 1 og timefordeling:

Det vart gjort en gjennomgang av læreplan for beredskapsutdanning trinn 1 heltid og satt opp en mulig timefordeling mellom teoriundervisning, praksisundervisning og selvstudie, med fokus på hvilke deler av kurset som egner seg til selvstudie. Bjørg lager en oversikt over de foreløpige fordelingene som er gjort. Gruppa må ha flere gjenomganger, også med forelesere, for å kvalitetssikre de foreslåtte timefordelingene mellom praksisundervisning, teoriundervisning og selvstudie.

Selvstudiedelen er omfattende, men her tenker en seg at det bli lagt oppgaveskriving og oppgaveløsninger, objektsyn, informasjons- og motivasjonstiltak med mer.

 

Det meste av praksisundervisningen er tenkt lagt til en egen praksisuke på ca. 40 timer. En bør vurdere å benytte de øvingsanleggene som alt er godkjent til praksisuker for grunnkurs deltid.

 

Minste antall kursdeltakere per kurs vil avvike fra grunnkurs deltid (minst 6-8 og maks 16), bl.a pga. geografisk spredning og andre regionale forhold. Ved flere små kurs i samme region, kan det være aktuelt å slå sammen 2 kurs til en praksisuke.

 

Det vart også diskutert at en samkjøring av praksisuken med grunnkurs deltid hadde vært optimalt.

 

Videokonferanse/forelesning vart diskutert som en aktuell måte å ha deler av undervisningen på (kursarrangør må ha løsninger for dette)

 

Antall elever til sammen og hvert år:

Det beregnede antall utrykningsledere for deltid som ikke tilfresstiller kvalifikasjonskravet er tilsammen er ca 1000. Dette gir 200 elever pr år i overgangs-perioden fram til 01.01.13.  Hans skal finne fram mer tallmateriale på alderssammensetning m.m.

 

Økonomi:

Kostnader per elev på grunnkurs deltid ligger på kr. 35.000 – 40.000, og en må regne med at dette kurset vil koste omtrent det samme. Dette vil bli mer nøyaktig når undervisningstimene er fordelt på praksis, teori og selvstudie.

 

Læremidler:

Bjørg undersøker muligheten til å skaffe midler til utvikling av undervisningsmateriell (filmer, bøker etc).

 


Møteplan høsten 2007

07.september               kl 0900 – 1500                                     Oslo

03. - 04. oktober            Referansegruppa innkalles til dette møtet.            Sted ennå ikke bestemt

22. november               kl 0800 – 1500                                     Sted ennå ikke bestemt

                       

 

 

Vestnes 28.06.07

 

Trygve Lennavik

referent

 

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann