Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NY UTDANNINGSMODEL DELTIDSUTRYKNINGSLEDER

Av Trygve Lennavik 
22.10.2007
 
Arbeidet med ny utdanningsmodell for deltidsutrykningsledere er godt igang.
-

Det har vært avholdt møte i prosjektgruppen den 7.9.07 og møte i prosjektgruppen/referansegruppen den 10 - 11.10.07.

 

Vedlagt følger referat fra møtet den 7.9.07 og fra møtet 10 - 11.10.07, samt fag og timefordeling.

 

NBLF oppfordrer medlemmene til å komme med innspill på e-post til: [email protected]


Siste møtet i prosjektgruppen er den 22.11.07 og arbeidet er beregnet avsluttet innen 31.12.07.

 

 

 

UTRYKNINGSLEDER DELTID – NY UTDANNINGSMODELL

MØTEREFERAT

 

Møte i prosjektgruppa kl 0900 – 1500 den 07.09.07, hos Oslo Brannvesen

 

Tilstede: Bjørg Steinsvik NBSK, Steinar Hustad NBSK, Trygve Lennavik NBLF

 

Gjennomgang av møtereferat fra møtet 27. juni:

Nye navn i referansegruppen:
Svein Erik Hovden Fagforbundet
KS har ikke svart på e-post vedrørende forespørsmål om kontaktperson i referansegruppen. Trygve tar kontakt med Nils Erik Haagenrud som har kontakter i KS for purring gruppens forespørsel.
 
Informasjon ut:
NBLF og Nbsk legger ut nyheter og referat fortløpende på sine hjemmesider. Dsb har ikke gjort dette
Hans Moholt informerer om deltidsutdanning på Brann 2007
Trygve har snakket med Lars Haugerud i Dsb om å orientere på brannvesenseminarene 2007
Bjørg orienterer på brukermøtet på brannskolen den 25 sept
Positive tilbakemeldinger på forslag om å bruke videokonferanse i utdanningen og på færre deltakere i forhold til grunnkurs deltid
Antall elever til sammen og hvert år:
Hans må framskaffe nødvendig tallmateriale angående antall personer som skal ha kurs. Dette bør være klart til neste møte.

 

Fag- og timefordelingen 
Kommentarer til oversikten:
 
Lederskap 1
Steinar H tar kontakt med Karl Erik vedrørende lederskap opp imot JTI
 
Informasjon fra DSB
Dsb utfordres til å lage et informasjonshefte som vil være aktuelt for elevene
 
Brannfysikk / kjemi
Utdrag fra Guttorm Liebe sin bok brannfysikk fra teori til praksis i henhold til mål og hovedmomenter i læreplanen.
 
Taktisk brannventilering
Selvstudie – forberedelse til praksisuke
 
Forebyggende brannvern
Selvstudie; Lover og forskrifter – oppgaveløsninger – nettbasert
Objekt syn; nytt kompendie – kan muligens medføre mindre timetall
 
Samband – sambandsprosedyrer
Nødnett- informasjon – lokal status 3 timer med gjennomgang av undervisningsopplegget fra selvstudiet
 
Beredskapsorganisering 1 og overordnet innsatsledelse
Emnene legges til samme kveld
Selvstudie / oppgaveløsning; fra dimensjoneringsforskriften
 
Ledelse av røyk- og kjemikalieinnsats
Kveldsundervisning; veiledningen og innføring i bruk av Hazmat - programmet
Selvstudie; oppgaveløsninger – bruk av Hazmat
Lørdag; 7 timer med farlig gods, praktiske innsatslederøvelser (modellbord)
I praksisuken; 4 timer med fokus på ledelse av røykdykkerinnsats
 
Instruktørrollen, informasjons- og motivasjonstiltak
3 timer med instruktørrollen om kveld
3 timer med motivasjonstiltak om kveld
3 timer til gjennomføring av leksjon
7 timer hjemme for å forberede en instruksjon
 
Øvelsesplanlegging – Ledelse
Kveldsundervisning 3 timer teori
10 timer hjemmearbeid med planlegging av praktiske øvelser
7 timer lørdag gjennomføring av egne øvelser
 
Repetisjon – evaluering - avslutning

Slås sammen til en kveld og 2,5 timer hjemme

 
Eksamen
3.5 timer - valgfritt lørdag, eller kveld
 
I selvstudie og hjemmearbeid legges
Nettbasert opplæring
Gruppeoppgaver
Selvstendig studier
Oppgaveløsninger

 

Praksisuken
Det vil bli utarbeidet en kravspesifikasjon over øvelsesobjekt, øvelsesfelt og ressurser De som tilfredsstiller kravspesifikasjonene kan søke om å få gjennomføre praksisuka for Beredskapsutdanning trinn 1 deltid

 

Kostnadsoverslag
Trygve lager et forslag til kostnadsoverslag til neste møtet. Kostnadsoverslaget sendes ut sammen med innkallingen
Refusjon fra staten forventes etter de samme retningslinjer som for grunnkurs deltid

 

Veilederkurs – Kursledersamling
Prosjektgruppen foreslår at NBSK arrangerer kurs for de som skal være kursledere. Kursets varighet vil være på 2 – 3dager etter modell fra veilederkurset og kursledersamlinger for eksterne kursledere.

 

Læremidler
Læremidlene til grunnkurs heltid og deltid bør være like. En gjennomgang av dagens læremidler vil avdekke behovet for utvikling av ev. nytt materiell.
I læremidlene bør det inngå
- Kompendier til de fleste emnene
- Lærerveiledning
- Nettbasert program
- Opplæringsfilmer
- Lover, forskrifter med veiledninger
 
Dersom nye læremidler må utvikles eller revideres, må det søkes om midler.

 

Hvem kan arrangere kurs?
Prosjektgruppen mener at utdanningen må være mest mulig desentralisert og som en konsekvens av dette, må bør legges opp til alle som tilfredsstiller gitte krav kan søke om å arrangere kurs for deltidsutrykningsledere (beredskapsutdanning trinn 1). NBSK lager beskrivelse av nødvendige øvings- og undervisningsfasiliteter.

 

Neste møte
Hele referansegruppa innkalles. Møtet blir på Gardermoen 10. – 11. oktober. Vi starter kl. 16.00 onsdag og avslutter torsdag ca. kl. 16.00. Innkalling og mer info kommer senere.

 

 

Steinar Hustad

referent

 

 

 

Møtereferat fra Gardermoen 10 - 11.10.07:

 
Utrykningsleder deltid - Ny utdanningsmodell
 

10. og 11. oktober 2007 - Norlandia Oslo Airport Hotel

* Til stede
Trygve Lennavik, Steinar Hustad, Hans Moholt, Bjørg Steinsvik, Trond Busterud, Svein Erik Hovde og Odd Magnar Opegård

 

* Informasjon

Bjørg redegjorde for historikken i prosjektet så langt, og hva som var gjort av informasjon til allmennheten.

 

* Omfang og innhold

Beredskapsutdanning trinn I deltid skal på alle måter være likestilt med beredskapsutdanning trinn I heltid. Normert tidsbruk er fra 6 til 10 måneder.

 

* Fag- og timefordeling – gjennomgang og korrigeringer

Forutsetningene for å ha en såpass stor grad av selvstudium er egnede læremidler (fortrinnsvis nettbasert) og en god kontrollfunksjon, for eksempel innleveringsoppgaver. Timetallet i Objektsyn vil bli vurdert senere. Det spesielle ved nytt nødnett kommer som eget opplæringsprosjekt. Prosjekt- og referansegruppen bifaller den foreslåtte veiledende fag- og timefordeling (vedlagt referatet).

 

* Praksisuker

Ved avvikling av avsluttende praksisuker velges fortrinnsvis etablerte, tidligere ”godkjente” anlegg. De aktuelle kommuner eller grupper av kommuner foreslår tidligere godkjente eller ny øvingsanlegg, og NBSK vurderer og avgjør. Kravspesifikasjon må utarbeides og nye anlegg må godkjennes av NBSK. I tvilstilfelle rådspørres DSB. Etatens egne skoler velges der det er økonomisk fordelaktig og ikke innebærer vesentlige ulemper for elever eller for organiseringen. Løsningen må være kostnadseffektiv uten å gå på akkord med kvaliteten.

 

* Selvstudiedelen – bruk av nettbasert program/elektronisk klasserom

Det finnes rimelig bra med skriftlig og oppdatert læremateriell, bøker, kompendier osv. for dette kurset når det gjelde elever som går på skolen. Selvstudieelever kan ha andre behov, og NBSK vurderer å utarbeide nettbaserte opplegg for aktuelle fagområder i samme system som dagens Nettbasert kurs i brannvern (tidligere brevkurs), og en kunnskapsbase med ubegrenset tilgang.

 

* Antall elever til sammen. Hvordan nå alle før 31.12.12?

Det regnes med et totalt antall på 1365 deltids utrykningsledere. I følge ”Kvalifikasjonsundersøkelse i kommunale brannvesen høsten 2005” er 18% eller ca. 250 allerede kvalifisert. Et tilsvarende antall er født før 01.01.57 og har dermed generelt fritak for alder. Det betyr at det er ca. 850 som trenger kurs. pr. i dag. For at alle skal komme i mål før fristen må det gjennomføres kurs for ca. 160 elever pr. år.

 

* Kostnadsoverslag; kommunenes bidrag og statens bidrag

På samme måten som for deltids konstabler regner en med at staten dekker utgiftene til selve undervisningen inkludert praksisuka, mens kommunene dekker utgifter til undervisningsmateriell, reise og opphold og eventuelle vikarutgifter.

Kommunenes utgifter er beregnet til kr. 58.455,- pr. elev uten refusjon fra staten. Beregningene er vedlagt referatet.

 

* Læremiddelutvikling; behov og kostnader

Som nevnt under punktet om selvstudium finnes allerede mye bra læremateriell for dette kurset. Det som i første rekke kan være aktuelt å utvikle er en videofilm om ledelse, f.eks: ”Utrykningslederen i virksomhet”. Eksisterende skriftlig materiell må bearbeides og legges ut på nettet sammen med nyutviklet lærerveiledning med power-point presentasjoner. Elevene bør også få anledning til å velge materiellet ferdig kopiert i en mappe hvis de ønsker det. Det bør videre gjøres en kartlegging av hva som finnes av aktuelle videofilmer.

 

* Videokonferanser; en mulighet?

Videokonferanser er neppe aktuelt som et permanent hjelpemiddel, men kan vær aktuelt ved bruk av eksterne forelesere og/eller i grupper med mange elever og store avstander. Videokonferanser krever spesielt utstyr og organisering, men de som har slikt utstyr oppfordres til å bruke det der det er hensiktsmessig.

 

* Administrasjon av utdanningen; sentralt og lokalt

Det anses fordelaktig med noe mindre grupper enn for konstablene, fra 8 til 16 deltakere anses som et bra utgangspunkt. Det bør vurderes å organisere styringsgrupper etter mønster av konstabelutdanningen i områder med mange elever der mange kommuner samarbeider.

 

* Kursing av kursledere

Det bør benyttes veiledere/kursleder som i konstabelutdanningen. Det er en fordel å benytte personell som allerede er veiledere i konstabelutdanningen. De bør i så fall ha et to-dagers kurs i tillegg. Veilederne på dette nivået bør ha gjennomgått beredskapsutdanning trinn I eller tilsvarende.

 

* Pilotprosjekt

Det tas sikte på å tilby noen prøvekurs med oppstart i løpet av 2008. For øvrig vil behovet for å definere pilotkurs vurderes i forhold til utviklingen. Interesserte kommuner har alt meldt seg.

 

* Tidsplan

Det er planlagt et møte i prosjektgruppen 22. november i Tjeldsund. Behovet for flere møter blir vurdert da.

 

* Eventuelt

Det var intet under eventuelt.

 

 

 

Referent

 

Hans E. Moholt

Seniorrådgiver

 

 

Oppsett av fag- og timefordeling for beredskapsutdanning trinn I, deltid FORSLAG 11. oktober 2007

 

Emne

Timer

Totalt

Kveld

Lørdag

Praksis-uka

Selvstudie

Hjemmearbeid

Åpning/orientering

3

3 timer

 

 

 

Lederskap 1

24

 

7 timer

 

17 timer

HMS- internkontroll, videreg. 1

4

3 timer

 

 

1 time

Menneskets atferd i stress-situasjoner, videreg. 1

8

3 timer

 

 

5 timer

Informasjon/orientering fra DSB

4

 

 

 

4 timer

Brannfysikk og brannkjemi, videreg. 1

16

6 timer

 

 

10 timer

Taktisk brannventilasjon

8

 

 

5 timer

3 time

Forebyggende brannvern

16

6 timer

 

 

10 timer

Objektsyn

22

3 timer

 

 

19 timer

Samband, sambandsprosedyrer (nødnett?)

8

3 timer

 

 

5 timer

Beredskapsorganisering, 1 (4)og

Overordnet innsatsledelse (2)

6

3 timer (2+1)

 

 

3 timer

Ledelse av røyk- og kjemikaliedykkerinnsats

32

3 timer

7 timer

4 timer

18 timer

Utrykningsledelse

18

 

7 timer

11 timer

 

Praktiske øvelser

24

 

 

24 timer

 

Instruktørrollen, informasjons- og motivasjonstiltak

16

9 timer

 

 

7 timer

Øvelsesplanlegging/-ledelse

20

3 timer

7 timer

 

10 timer

Repetisjon, evaluering, avslutning

5,5

3 timer

 

 

2,5 timer

Eksamen

3,5

 

3,5 timer

 

 

Til sammen

238

48 timer

31,5 timer

44 timer

114,5 timer

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann