Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

HØRING - FORSKRIFT OM HÅNDTERING AV BRANNFARLIG

Av Nils Erik Haagenrud 
16.10.2008
 
NBLF sitt høringssvar på forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
-

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hovedkontor

Postboks 20143

3103 Tønsberg

 

Sendes: [email protected] merket sak 05/1107-journalføres

 

 

Høring - forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

 

Viser til utsendt høringsforslag, datert 30.06.08, med tilleggshøring datert 08.09.08, samt utkast til veiledning.

Hovedprinsipper:

 

I utgangspunktet er NBLF positive til en forenkling av regleverket, ved at flere tidligere forskrifter er slått sammen i en ny forskrift, og at denne er funksjonsbasert.

 

Slik vi oppfatter forslaget vil en hovedendring være at internkontrollprinsippet blir tydeliggjort, og at det i hovedsak ikke blir søknadsplikt for håndtering, prosjektering, konstruksjon, produksjon, omsetning, installasjon, kontroll og vedlikehold av utstyr og anlegg, som benyttes i forbindelse med brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff. Dagens praksis med utstedelse av tillatelser bortfaller, og erstattes med et nettbasert meldesystem til DSB.  Dette skal igjen følges opp med tilsynsaktivitet.

 

NBLF støtter prinsippet om å fokusere på internkontroll, risikovurdering og kompetanse hos dem som skal forestå håndtering, prosjektering, konstruksjon, produksjon, omsetning, installasjon, kontroll og vedlikehold av utstyr og anlegg, som benyttes i forbindelse med brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff. Dette er i tråd med andre forskrifter som er hjemlet i lov om vern mot brann, og praktiseringen av disse.

 

For at forskriften skal fungere etter sin hensikt, nemlig å ivareta å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, mener vi at det er nødvendig å vurdere følgende forhold i foreliggende forslag:

 

§ 5 "Krav til aktsomhet", fjerde ledd

 

Vi er enige i at det ikke skal oppbevares brannfarlig eller ekstremt brannfarlig gass i kjeller. Dette er en videreføring av gjeldende forskrift. Vi er imidlertid usikre på hvordan unntaksbestemmelsen ”…. med mindre særskilte tiltak er iverksatt” vil tolkes i praksis. Hva er særskilte tiltak, er for eksempel ventilasjonsluke tilstrekkelig? Dette bør nok presiseres, eller omformuleres for å unngå tvil.

 

§ 6 "Kompetanse"

 

Det er viktig at det stilles krav til kompetanse for dem som skal prosjektere, konstruere, produsere, installere, kontrollere og vedlikeholde utstyr og anlegg, som benyttes ved håndtering av farlige stoffer, slik det legges opp til i forskriftsforslaget. Vi er imidlertid usikre på om forskrift og veiledningstekst er tilstrekkelig for å sikre målsetningen om tilstrekkelig kompetanse i bransjen. NBLF mener at det bør vurderes å etablere sertifiseringsordninger, som sikrer at kompetansen bli ivaretatt og vedlikeholdt.

 

§ 8 Kontroll og vedlikehold

 

Det ble spesielt bedt om tilbakemelding på denne paragrafen. NBLF støtter kravet om kontroll, med tilleggsforslag om ordning for periodisk kontroll av flasker. Tilsvarende støttes forslag om systematisk tilstandskontroll for energigassanlegg i boliger. Jf. for øvrig kommentar om kompetanse §6.

 

§11 Melding til DSB

 

Det er lagt til grunn at over visse mengder, jf. vedlegg 2,  skal det sendes melding til DSB. Dette skal også gjøres ved endringer og opphør. Det er ikke presisert plikt, eller iallfall mulighet, til at denne informasjonen tilfaller den enkelte kommune/brannvesen i forskriften. Dette er riktignok nevnt i veiledningen, men vi mener at dette er så viktig suksesskriterie for å kunne følge opp forskriftens intensjon, at dette bør være med i forskriftsteksten. 

 

I forhold til plikten for å melde inn farlige stoffer vil grensene økes, i forhold til tidligere meldeplikt til brannsjefen. Bla. vil det for gass være meldeplikt først ved 0,4 m3 (400 l) eller for bensin (meget brannfarlig væske) 6,0 m3 (6000l). Dette er etter NBLF sin vurdering bekymringsfullt, særlig i forhold til lagring av gass og brannfarlig vare.

 

Beredskapsmessig og tilsynsmessig vil det være formålstjenelig at kommunene/brannvesen har kunnskap om lagring av betydelig mindre mengder enn det som er lagt opp til i forslaget. Eksempelvis er dette viktig i tett sentrumsbebyggelse (gjerne verneverdig), eller andre risikoobjekter. Et godt utgangspunkt for meldeplikten vil etter vår  mening være mengder som utløser melding i dagens forskrift.

 

 

§21 Tilsyn

 

Det er positivt at kommunene/brannvesen, samt DSB, skal føre tilsyn for å sikra ta forskriftens bestemmelser blir overholdt. Vi mener i tillegg at der bør presiseres i forskriften at DSB , i samarbeid med kommune/brannvesen, har plikt likt til å føre tilsyn i objekter som krever samtykke iht. §16.

 

Tilsyn er etter vår mening helt essensielt i forhold til å få et regelverk basert på internkontrollprinsippet til å fungere, jf. bla. erfaringene med forvaltningen av plan- og bygningslovgivningen. Det må føres tilsyn av et visst omfang og kvalitet, skal forskriftens intensjoner bli ivaretatt.

 

Selv om det er nevnt i høringsnotatet at det forventes ressursbruk for tilsyn og oppfølging tilsvarende dagens saksbehandling, så frykter vi at dette kan bli svært ulikt praktisert rundt om i landet. Vi mener at det ikke er tilstrekkelig presisert i forskrifts- eller veiledningsforslag at tilsyn må foretas planmessig, basert på risiko i den enkelte kommune/region. Det er i dag en plikt for kommunene/brannvesen å fremlegge en årsplan for forebyggende aktiviteter. Det kan presiseres at aktiviteten for tilsyn etter denne forskrift må innarbeides i denne planen, basert på risikovurdering for den enkelte kommune/region.

 

 

15. oktober 2008

 

Med hilsen

for Norsk brannbefals landsforbund

 

 

Nils-Erik Haagenrud
Leder
 
Ståle Fjellberg

styremedlem 

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann