Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

EVALUERING ETTER ET ÅR MED

Av Jon Lindøe 
02.12.2008
 
Forebyggende brannvern hos mottakere av Karmøy kommunes hjemmetjenester.
-

I oktober 2004 samlet rådmannen i Karmøy kommune helse- og sosialetaten, skole- og kulturetaten og teknisk etat ved eiendomsavdeling og brann- og redningstjenesten til et møte der han ønsket at et tverretatlig samarbeid for å styrke det brannforebyggende arbeidet skulle prioriteres.


Helse- og sosialetaten har hatt "Brannvern og beredskap" som et av sine prioriterte "Fokusområder" i en årrekke. Disse fastsettes av etatsledelsen og tas med i de årlige avtalene med etatens 28 virksomhetsledere. I årsmeldingene orienteres det kort om hva som er oppnådd og ikke oppnådd innen området det siste året.

Kommunens helseinstitusjoner har lange og godt innarbeidede rutiner for brannvern og i 2005 var 500 av Helse- og sosialetatens ansatte på kurs inne dette. Innen forebyggende brannvern er det de siste fire årene prioritert særlig langs to hovedlinjer:

A) Brannvernledelse:

Opplæring og bevisstgjøring av etatens 28 virksomhetslederne. I 2005 ble det arrangert et internt kurs i "Brannvernledelse" for denne målgruppen med innleide kursholdere. Dette var relativt kostbart og nokså generelt. Opplæringen ble gjentatt høsten 2008, men nå med kommunenes forebyggende avdeling innen brann- og redningstjenesten som faglig ansvarlige. Tilbudet er primært for nye virksomhetsledere og evt som gjennoppfriskning for de som har kurset fra før. Kurset ble avviklet
som et internt endagskurs med 25 deltakere og arrangert to ganger da også ledere i skole- og kulturetaten og teknisk etat fikk tilbudet (totalt 50 plasser). Opplegget ble fulltegnet og fikk meget gode tilbakemeldinger. Det er mulig kurset vil bli fulgt opp med en del to og kanskje også en del tre.
For virksomhetslederne med hjemmetjenester ble opplæringen meget motiverende også for:


B) Forebyggende brannvern hos mottakerne av kommunens hjemmetjenester:

Innen hjemmetjenestene ble fokusområdet brannvern i 2007 konkretisert til at det skulle innføres et tilbud om en forebyggende brannsikkerhetsjekk hjemme hos alle ca 1000 mottakere av helse- og sosialetatens hjemmetjenester.


Våren 2007 utarbeidet en gruppe fra brannvesenet og helse- og sosialetaten en sjekkliste med veiledning, rutiner og undervisningsopplegg. Høsten 2007 ble det så gjennomført internopplæring i forebyggende brannvern for alle 440 medarbeidere innen helse- og sosialetatens hjemmebaserte
tjenester. Det ble holdt et 3 timers kurs fra 12.00 til 15.00 som ble gjentatt 8 ganger.

·        Del 1 var undervisning i hverdagslig forebyggende brannvern i hjemmene. Forebyggende avdeling innen kommunens brann- og redningstjeneste sto for dette.

·        God pause med livlig kollegaprat og kaffe/te, tebrød/frukt.

·        Del 2 var gjennomgang av sjekklisten med veilederen og rutinene ved to av etatens virksomhetsledere. Det ble gitt god tid til spørsmål/svar som dreide seg mye om "ansvar", "flere oppgaver men ikke mer tid!" og "dette er bra, hvordan gjennomfører vi det i praksis?"

Kurset fikk meget god evaluering fra deltakerne. Undervisningen inkl. avklaring innen ansvarsforhold har gitt trygghet i organisasjonen. De aller fleste opplever emnet som høgst aktuelt, det var god motivasjon og i ettertid er det utvist stor gjennomføringsevne.

 

Innen utgangen av året 2007 hadde samtlige ca 1000 brukere av hjemmetjenestene fått tilbudet om en brannforebyggende sikkerhetssjekk i sin bolig. Ca 2 av 3 takket ja til at hjemmetjenesten foretok gjennomgangen, mens resten enten ville la pårørende foreta den eller de sa de ville gjøre det selv.

Det var få brukere som uttrykte liten interesse for tiltaket.

 

Til selve innføringen av dette nye tilbudet ble det totalt sett brukt oppmot 300 dagsverk. (Til arbeids- gruppen, planlegging, administrasjon bruktes det ca 30-40 dagsverk. Til instruksjon i og adm. rundt kursene ble det brukt omtrent tilsvarende. Deltakerne brukte ca en halv dag hver inkl. reisetid.) Legger en til anslått tidsforbruk til hjemmetjenestenes første gangs gjennomgang av sjekklisten, kan det antas at brannvesenets og helse- og sosialetatens samlede tidsforbruk var på ca 1,5 årsverk i 2007.

I tillegg til tidsforbruket, så kostet opplegget anslagsvis Kr 10.000 til kursmat, trykking og testspray.

 

Det forebyggende brannvernarbeidet hos mottakere av kommunens hjemmetjenester fortsetter i 2008 med en gjentakelse av tilbudet om gjennomgang av sjekklisten i løpet av året og ved at nye brukere får tilbudet innen tre måneder etter at vedtak om hjemmetjenester er fattet.

Ressursforbruket dette og de påfølgende år anslås til ca 0,2 årsverk  (30-40 min hos +/- 70% av hjemmetjenestens omtrent 1000 brukere) og ca Kr 7-8.000 i direkte utlegg.

 

Basert på erfaringene fra første gjennomgang er andre opplag av sjekklisten noe revidert. Den trykkes på gjennomslagpapir der originalen legges igjen hos mottaker av hjemmetjenesten, et gjenomslag arkiveres i brukerens journal mens det tredje arket (uten brukernavn) sendes inn som orientering til helse- og sosialsjefens stab slik at utviklingen kan følges og for at det evt kan høstes ny kunnskap.

Det er opp til den enkelte virksomhet hvordan de gjennomfører opplegget lokalt. Noen fordeler noen få sjekklister på mange medarbeidere slik at flest mulig får delta, noen sprer arbeidet utover året og prøver å integrere det i et ordinært (om enn noe utvidet) hjemmebesøk, noen lar noen spesielt interesserte medarbeider stå for det meste og noen legger opp til at det meste gjøres i en mer aksjonspreget gjennomføring.

 

Det kan synes som at det for de fleste virksomheter vil være greiest at noen medarbeidere med spesiell interesse får avsatt særlig tid til å gjennomføre de fleste sikkerhetssjekkene i forbindelse med de store lokale og sentrale brannforebyggende kampanjene i begynnelsen av desember hvert år.

 

Opplegget er forankret i den enkelte aktuelle virksomhets kvalitetshåndbøker.  Det synes likevel nyttig å ha en i etatens sentrale stab som kan ivareta litt påminning, motivasjon, koordinering m.m. og for eksempel sørge for lett tilgang på sjekklister samt testspray og batterier til røykvarslerne.

 

Kort om noen av elementene:

 

Sjekkliste for forebyggende brannvern hos mottakere av helse- og sosialtjenestens hjemmetjenester. Denne er tilrettelagt for at alle ansatte i hjemmetjenestene kan gjennomgå den sammen med beboeren ved hjemmebesøk.

 

Veileder for sjekklisten der det gis utfyllende merknader til hva en skal se etter under de forskjellige punktene, hva som bør gjøres ved avvik eller mangler og hvem som har ansvar.

 

Fellesprosedyre til helse- og sosialetatens kvalitetsplan.

 

Prosedyrebeskrivelse for det forebyggende brannvernet hos mottakere av hjemmetjenester.

 

Orienteringsskriv om tilbudet til mottakerne av hjemmetjenester.

 

Opplæringspakke for alle ansatte innen hjemmetjenestene arrangert som et halvdags internkurs. Forebyggende avdeling innen kommunens Brann- og redningstjeneste underviser i hverdagslig forebyggende brannvern i boliger og et par av virksomhetslederne med hjemme-tjenester gjennomgår sjekklisten med veileder samt prosedyrene. God tid til spørsmål / svar.

 

Testspray for røykvarslerne kjøpes inn av helse- og sosialetaten.

 

Batterier for røykvarslerne sponses av Gjensidige.

Kort om noen områder for videre utvikling:

Forebyggende brannvern bør bli en like integrert del av hjemmetjenestene som det nå er i institusjon-ene og opplæringen bør i hovedsak bli gitt i form av interaktiv undervisning på kommunens interne datanett. Systematisk bearbeiding av returnerte sjekklister kan gi ny kunnskap og kanskje også læring i form av endret adferd i retning bedret brannsikkerhet hjemme hos mottakerne av hjemmetjenestene.
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann