Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

RAPPORT FRA STUDIETUR – I VENTE PÅ AMBULANSE (IVPA)

Av John Bjella 
22.01.2011
 
Hans Henrik Bakke i Østre Agder brannvesen og John Bjella i Hallingdal brann- og redningstjeneste har vært i Sverige og Finland for å studere tjenesten som i Sverige kalles IVPA – I Vente På Ambulanse. Studien ble finansiert av Reisestipend og – utvekslingsutvalget (RUU). Her er en oppsummering av rapporten. (rapporten kan lastes ned i sin helhet i PDF format)
-

IVPA er en tjeneste der brannvesenet rykker ut til oppdrag som ligger under Helse, utkallingen skjer i de tilfellene der brannvesenet kan være på stedet før lege/ambulanse. Oppdragene er i hovedsak livreddende førstehjelp. Vi har konsekvent brukt begrepet IVPA om denne tjenesten da ”first respond”, som disse oppdragene blir kalt i Norge, egentlig er en tjeneste som inneholder flere elementer. IVPA er et mer dekkende navn da det er nettopp det oppdraget går ut på; å utføre livreddende innsats I Vente På Ambulanse. Det er også en fordel å bruke samme navnet på tjenesten som i Sverige.

 

Erfaringene fra denne studien på hvordan IVPA er organisert viser et spenn fra en avansert tjeneste i Finland med mye opplæring og bruk av avansert utstyr, til en noe enklere modell i Sverige, en modell som ligner mye på den som blir brukt ved pilotprosjektet i Troms, som kalles ”mens du venter på ambulansen” Prosjektet er et samarbeid mellom NLA og seks brannvesen i Troms (les mer om prosjektet i rapporten).

 

Utstyr og opplæring hører sammen, velger en å ha mye utstyr for IVPA tjenesten må mannskapene også ha opplæring i hvordan de bruker dette utstyret, og når det skal brukes. Vi mener at i de aller fleste tilfellene i Norge der det er behov for IVPA er det snakk om livreddende innsats i noen minutter før ambulansen er på stedet. I disse tilfellene har en ikke behov for så mye avansert utstyr.

 

I Norge har vi savnet erfaringer/eksempler på avtaler med kommunehelsetjenesten, AMK og ambulansetjenesten, samt hvem som bør finansiere oppdragene. Vi mener det burde vært utarbeidet en anbefalt standard på en ”vanlig” IVPA tjeneste i Norge, med en standardpakke på utstyr, et definert kompetansekrav og en standard opplæringsplan, en mal for avtaler som bør inngås, og en fordelingsnøkkel på finansieringen av tjenesten. Vi mener at det bør settes ned en prosjektgruppe/arbeidsgruppe med mandat til å utvikle en standard mal på IVPA etter at prosjektet i Troms er avsluttet og evaluert. Vi utfordrer NBLF til å ta initiativet til å opprette en slik gruppe.

 

ANBEFALINGER:

NAVN/BEGREP:

For å unngå forveksling med ”First Respond”, og for å ha den samme betegnelsen som i Sverige mener vi at tjenesten bør kalles IVPA i Norge.

 

KOMPETANSE:

Det bør settes et anbefalt krav til kompetanse for IVPA i Norge.

 

OPPLÆRING/KOMPETANSE

Det bør etableres en standard opplæringsplan for IVPA i Norge.

 

UTSTYR:

Det bør beskrives en standard utsyrspakke for IVPA i Norge. Denne må henge sammen med kompetansekravet.

 

AVTALER:

Brannvesenet har ikke plikt til å rykke ut på livreddende førstehjelp, utenom der personen som trenger denne hjelpen gjør det fordi den har vært utsatt for en ulykke ved håndtering av farlig stoff, ved transport av farlig gods på land, samt ved akutte ulykker der brannvesenet har en innsatsplikt (brann, eksplosjon osv.) Dette på bakgrunn av saklig virkeområde(§2) i brann og eksplosjonsvernloven.

 

Kommunene i Norge har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet (Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 2005) De regionale helseforetakene har ansvar for forsvarlig utbygging og dimensjonering av ambulansetjenesten. Dette innebærer at de regionale helseforetakene i sin planlegging av ambulansetjenesten bl.a. må ta hensyn til lokal organisering av legevakt og sykehusstruktur (Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 2005).

 

Det anbefales derfor at de brannvesen som har/skal innføre IVPA bør avtalefeste denne tjenesten med de som har det lovpålagte ansvaret for den.

 

IVPA tjenesten bør derfor:

1. Utredes og samordnes med kommunehelsetjenesten som grunnlag for en avtale. Der ROS analyser og kommunens lovpålagte samordning av akuttberedskapen med regionalt helseforetak er lagt til grunn.

 

2. Samordnes med AMK/ambulansetjenesten, og inngå en avtale.

 

FINANSIERING:

I en undersøkelse fra 2009 blant 46 norske brannvesen, sier de som har en IVPA tjeneste at oppdragsmengden på disse oppdragene ligger på 15-20% av totalt antall utrykninger. Disse oppdragene koster brannvesenene mye penger. I Sverige og Finland fakturerer de ambulansetjenesten for ca 1000,- kr pr oppdrag, omregnet i NOK.
 

På bakgrunn av ansvarsområder beskrevet over bør det settes en standard fordelingsnøkkel mellom brannvesenet, kommunehelsetjenesten og ambulansetjenesten på finansiering av IVPA oppdrag i Norge.

 

ANBEFALING OPPSUMMERT:

Vi anbefaler etablering av IVPA der dette er et kartlagt behov gjennom kommunens ROS analyser av akuttberedskapen, og samordningen med regionalt helseforetak.
 
Last ned Rapporten
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann