NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FRAMTIDENS BRANN- OG REDNINGSVESEN
Av Per Ole Sivertsen  
26.12.2012
 
Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan brann- og redningsvesenet er organisert og hvordan de samlede ressursene i brann- og redningsvesenet kan nyttiggjøres best mulig.
-

– Det er nødvendig å sikre at de kommunale brann- og redningsetatene er i stand til å handtere oppgavene sine. Derfor vil vi se på hvordan de er organisert og bruker ressursene sine, og hvordan de samarbeider med andre aktører innen beredskapen. Særlig ved store hendinger treng vi å legge til rette for bedre samarbeid på tvers av kommunegrenser, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Mandat

Arbeidsgruppa skal gjennomgå hvordan de samla ressursene som i dag blir brukt i brann- og redningsetatene, kan brukes best mulig og i samhandling med andre beredskapsaktører for å nå de nasjonale måla i St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet:

·         Færre omkomne i brann

·         Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier

·         Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner

·         Styrket beredskap og handteringsevne

·         Mindre tap av materielle verdier

Det går fram av stortingsmeldinga at den grunnleggende målsettingen for brannsikkerhetsarbeidet er en nullvisjon, at ingen skal omkomme i brann.

Arbeidsgruppa skal:

1.     Beskrive og vurdere dagens regelverk, organisering og dimensjonering av de kommunale og interkommunale brann- og redningsetatene og nødalarmeringssentralene (110-sentralane). Vurderingen skal inkludere både styrker og svakheter ved dagens situasjon.

2.     Beskrive og vurdere sentrale utviklingstrekk som vil ha noe og si for brann- og redningsvesenet og nødalarmeringstjenesten i årene framover. Vurderingen skal omfatte mulige konsekvenser for brann- og redningsvesenet i et lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv og for etaten sin kapasitet til bidra med støtte internasjonalt.

3.     Se på hvordan andre land organiserer brann og- redningsvesenet sitt, og særlig på modellene i de andre nordiske landene.

4.     Utrede og foreslå tiltak og alternative løsningsmodeller som skal sikre at de samla ressursene kommunene bruker på brann- og redningsvesenet og nødalarmeringstjenesten for brann blir best mulig og brukt i samhandling med andre beredskapsaktører, for å møte framtidens utfordringer og krav fra samfunnet. Det skal legges vekt på målretta og effektiv utnytting av de forebyggende ressursene til brann- og redningsvesenet. Forslag til beredskapsordninger skal bygge på lokale, regionale og nasjonale behov.

5.     Gjøre greie for økonomiske og administrative konsekvenser av de ulike forslagene til tiltak og løsningsmodeller. Forslaga skal være innenfor de samlede ressursene som kommunene i dag bruker på brann- og redningsvesen.

6.     Med utgangspunkt i de ulike forslagene til tiltak og løsningsmodeller, gjøre greie for nødvendige regelverksendringer.

7.     Anbefale en modell for organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet og nødalarmeringstjenesten for brann, og for samhandling med andre beredskapsaktører.

8.     Holde seg orientert om avsluttede og pågående utredningsarbeid med betydning for arbeidet til gruppen. Søke informasjon og kunnskap på brei basis og ha dialog med relevante fagpersoner og kompetansemiljø.

9.     Gjennom DSB, ta opp spørsmål om tolking av mandatet med Justis- og beredskapsdepartementet ved høve.

DSB skal sende arbeidsgrupperapporten med direktoratet sin anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. desember 2013.

Sammensetning

Leder:

·         Hans Kristian Madsen, avdelingsleder, DSB

Medlemmer:

·         Anna-Karin Hermannsen, leder forebyggende, Sør-Trøndelag IKS

·         Henry Ove Berg, brannsjef, Sør-Rogaland IKS

·         Elisabeth Danielsen, fylkesberedskapssjef, Telemark

·         Christine Norum, rådmann, Tjøme – Kommunesektorens organisasjon (KS)

·         Nils-Erik Haagenrud, brannsjef Midt-Hedmark IKS – Norsk brannbefals landsforbund (NBLF)

·         Karianne Heien Hansen – Fagforbundet/Landsorganisasjonen i Norge (LO)

·         Trond Busterud – Branntjenestens yrkesorganisasjon (BTY)/Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

I tillegg blir det arbeidet med å få inn et medlem fra et universitetsmiljø eller liknende.