NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
MYNDIGHET FÖRESLÅS TA ÖVER ANSVARET FÖR ALARMERING FRÅN SOS ALARM
Av Per Ole Sivertsen  
31.05.2013
 
I Sverige har man overlevert en rapport "En myndighet för alarmering" til forsvarsministeren. Det foreslås at en statlig myndighet tar over ansvaret for nødmeldingstjenesten fra SOS Alarm.
-

Den nya alarmeringsmyndigheten ska, enligt utredningens förslag, ha ett övergripande ansvar för en samordnad alarmering på nödnumret 112 avseende räddningstjänst, polis eller ambulans.

Säker, effektiv och likvärdig larmhantering

Samordningen syftar till att säkerställa en säker, effektiv och likvärdig behandling av larm. Verksamheten ska ha fokus på akuta nödsituationer som kräver brådskande insatser på plats av samhällets räddningsresurser. Vid mottagning av larm ska en första bedömning göras av den inträffade händelsen, larmets prioritet och räddningsbehov.

I betänkande finns även förslag till hur alarmeringstjänsten i samhället ska vara organiserad, hur det offentliga åtagandet bör avgränsas och utformas samt hur denna verksamhet bör organiseras och finansieras.

- En myndighet med ansvar för larmhanteringen är ett sätt att garantera en sammanhållen och obruten larmkedja. Jag välkomnar Alarmeringstjänstutredningens betänkande, säger försvarsminister Karin Enström i ett pressmeddelande i samband med överlämnandet.

Behovet av samordning viktig utgångspunkt

En samordnad alarmeringstjänst är en viktig grund för samhällets skydd mot olyckor och krisberedskap. Detta var utgångspunkten i det uppdrag som regeringen gav utredaren.

Det är regeringens övertygelse att alarmeringstjänsten bör anpassas till den utveckling som skett av krisberedskapen. Alarmeringstjänsten bör också anpassa verksamheten till de förutsättningar som den tekniska utvecklingen på kommunikationsområdet har inneburit under senare år.

Utredningen på remiss

Utredningens rapport kommer nu att skickas ut på bred remiss för att få in ytterligare beredningsunderlag. Rapporten kommer att tillsammans med remissyttranden utgöra viktiga underlag inför regeringens beslut om samhällets alarmeringstjänst.