NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY INSTRUKS FOR REDNINGSTJENESTEN
Av Per Ole Sivertsen  
13.09.2013
 
Regjeringen styrker samordningen av redningstjenesten gjennom en ny instruks. Hovedredningssentralens to operasjonssentraler i Bodø og på Sola videreføres, men slås sammen til én organisatorisk enhet ledet av en redningsdirektør.
-

– Hensikten er å sette Hovedredningssentralen bedre i stand til å ivareta samordningsoppgaver for redningstjenesten, slik at samvirket mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner styrkes, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Dagens instruks for redningstjenesten er senest revidert i 1980. Med den nye instruksen reflekteres dagens praksis på en bedre måte, samtidig som styringsstrukturen forbedres.

Sentralene i Bodø og på Sola har til nå vært to forskjellige organisasjoner med delt geografisk ansvarsområde. Ved å slå dem sammen til én organisatorisk enhet tydeliggjøres ansvar, oppgaver og roller i redningstjenesten. Samtidig erstattes de to kollektive redningsledelsene ved Hovedredningssentralen med et nasjonalt redningsråd.

– Kompetanse og ressurser vil kunne utnyttes på en bedre måte når sentralene samles i én organisasjon med én felles leder, sier Faremo.