NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DSB STYRKER UTDANNINGEN I BRANN- OG REDNINGSVESENET
Av Per Ole Sivertsen  
17.10.2013
 
Trondheim blir et knutepunkt i DSBs forslag til ny utdanningsmodell i brann- og redningsvesenet i Norge. – Kompetansen til både mannskaper og befal skal styrkes. Det eksisterende fagmiljøet i Trondheim er avgjørende for vår anbefaling om å konsentrere utdanningen der, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB i en nyhet på nettsidene til DSB.
-

Konkret anbefaler DSB at utdanningen av ledere skjer på Høgskolen i Sør-Trøndelag og utdanningen av brannkonstabler knyttes til Fagskolen i Sør-Trøndelag, med regionale utdannings- og øvingssentre i Tjeldsund, på Lahaugmoen, i Bergen og Stavern. Tjeldsund vil få en nasjonal rolle som det viktigste øvingssenteret, med tyngde innenfor samvirke, flybrann – og oljevernopplæring.

–  Trondheim er i dag hovedsete for utdanning innenfor en rekke aktuelle fagområder innenfor brannteknikk, brannvern, teknologi og ledelse. Dette gjelder alle nivåer, fra fagskole til halvårlige studier på høgskolenivå, bachelorgrader, og ulike kurs-, etter- og videreutdanninger. Derfor er det klokt å rette blikket dit, mener Rygh Pedersen.

 Hun peker dessuten på at Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) har god kompetanse innenfor brann- og redningsfaglige emner, og erfaring med gjennomføring av opplæring for både heltids- og
deltidspersonell. TBRT vil være en støttespiller ved gjennomføring av utdanningen.

Beredskapen i Norge har de siste årene måttet håndtere en rekke alvorlige hendelser, fra angrepene 22.juli til flom, ekstremvær, skred og skogbranner. Bredden i typen oppdrag er stor, og behovet for, og bruken av
ressurser, varierer fra hendelse til hendelse. Uavhengig av om hendelsen er natur- eller menneskeskapt, oppleves denne typen nasjonale hendelser som utfordrende, og det stilles store krav til innsatspersonellets kompetanse.

Utdanningssystemet for brann- og redningsvesenet har vært vurdert i flere omganger de senere årene.

Siste vurdering ble gjort i 2012 av et regjeringsoppnevnt utvalg som leverte rapporten Ny utdanning for nye utfordringer (NOU 2012:8). Utredningen konkluderer med at det er behov for en omfattende endring av utdanningssystemet for brann- og redningspersonellet. Rapportens anbefalinger mottok bred støtte fra høringsinstansene. DSB er enige i at man nå må ta grep for å fjerne svakhetene og utfordringene ved dagens utdanningssystem.

Dagens utdanning ivaretar ikke oppfølging, evaluering, erfaringsoverføring og læring av hendelser. Dette krever et metodisk og kunnskapsbasert tilnærming.

–  Vi mener at én fagskole med regionale fagavdelinger best vil kunne ivareta hensynet til kvalitet i utdanningen, både for heltid og deltid, samt forholdet mellom teori og praksis, og ikke minst samarbeidet mellom fagskolenivå og høgskolenivå i tett dialog med det teknologiske universitetsmiljøet og brannlaboratoriet i Trondheim,  sier Rygh Pedersen.