NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SLAKT AV BRANNSIKKERHETEN I OSLOFJORDTUNELLEN
Av Guttorm Liebe  
30.10.2013
 
Statens Havarikommisjon for Transportulykker (SHT) har gitt ut sin rapport angående tunellbrannen den 23. juni 2011, og angir 5 meget viktige og omfattende, forbedringspunkter.
-

SHT er en uavhengig undersøkelseskommisjon som både skal undersøke de konkrete forhold rundt en ulykke, og vurdere de mer bakenforliggende årsakene. SHTs rapporter skal benyttes som underlag for forbedringer, og skal ikke benyttes til å finne skyldige eller ansvarlige i rettslig sammenheng.

Forbedringspunktene SHT angir angående Oslofjordtunellen er:

a) Oslofjordtunnelens sikkerhetsnivå gjennom beredskapsløsning og sikkerhetsutrustning var ikke tilfredsstillende sett opp mot trafikkveksten og – sammensetningen.

b) Oslofjordtunnelens brann- og redningsberedskap var ikke dimensjonert, utrustet eller organisert i forhold til hva som kan forventes hva gjelder lokalisering og størrelse av branner i tunnelen.

c) Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for bruk av langsgående ventilasjon ved tunnelbranner og hvordan evakuering skal gjennomføres når tunnelen fylles med røyk.

d) Forutsetningene for selvredningsprinsippet var ikke tilstrekkelig ivaretatt gjennom

Oslofjordtunnelens sikkerhetsutrustning og beredskapsløsning.

e) Statens vegvesens sikkerhetsstyring av Oslofjordtunnelen hadde ikke fanget opp det aktuelle risikobildet, og den risikobaserte tilnærming til sikkerheten og beredskapen var mangelfull

Les hele rapporten her: : http://www.aibn.no/Veitrafikk/Rapporter/2013-05