NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NØDMELDINGSPROSJEKTET I DRAMMEN SKAL BESTÅ
Av Per Ole Sivertsen  
07.11.2013
 
På nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet står følgende nyhet ang. pilotprosjektet i Drammen. Nyhetsinnslaget i NRK Kveldsnytt 2. november gir inntrykk av at pilotprosjektet i Drammen skal nedlegges på grunn av tekniske problemer. Det er ikke riktig, og det har ikke vært kommunisert fra Justis- og beredskapsdepartementet eller prosjektledelsen i Drammen. Prosjektet skal fortsette, med samme mål, til samme kostnadsramme og til samme tidsbruk.
-

Ved regjeringsbeslutning ble det i 2012 besluttet at det skal gjennomføres et pilotprosjekt for utprøving av ett felles nødnummer og felles nødsentral i Drammen.

Prosjektets viktigste oppgave er å gi et best mulig beslutningsgrunnlag for om det skal innføres et felles nødnummer og felles nødsentraler.

Basert på erfaringene så langt og kartlegginger av handlingsalternativer har man bestemt seg for å gjøre justeringer i måten prosjektet gjennomføres, men målet er det samme; nemlig å sikre best mulig beslutningsgrunnlag for om Norge skal innføre felles nødnummer og felles nødsentraler. Beslutningsgrunnlaget skal foreligge innen utgangen av 2014.

Man planlegger nå at etatene etablerer en prøveordning med en felles sentral for mottak av nødmeldinger hvor representantene fra hver etat bruker teknisk utstyr hentet fra egen etat. Dette vil gi en praktisk utprøving av muligheter til å forbedre informasjonsflyten og samvirke mellom nødetatene, uten at man må bygge om eksisterende utstyr slik at det blir likt, slik tanken først var.

Parallelt med dette gjennomfører prosjektet en omfattende utredning av alle sider ved en eventuell innføring av ett felles nødnummer og felles nødsentraler. Dette skal samlet sett gi et godt beslutningsgrunnlag for om det i Norge bør innføres ett felles nødnummer og felles nødsentraler.