NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY 110-REGION FOR POLITIDISTRIKTENE HELGELAND, SALTEN OG MIDTRE HÅLOGALAND
Av Per Ole Sivertsen  
27.02.2014
 
Kommunene i Helgeland politidistrikt har vedtatt å avvikle driften ved 110-sentralen i Rana, og overføre tjenestene til 110-sentralen i Bodø.
-
DSB ser det som positivt at kommunene i Helgeland politidistrikt tar initiativ til å inngå i et større faglig samarbeid med kommunene i Salten- og Midtre Hålogaland politidistrikt om drift av en felles 110-sentral. Store 110-regioner gir bedre håndteringsevne og økt faglig kvalitet på tjenestene, noe som vil være til det beste for befolkningen, nødstilte og til støtte for de ulike brann- og redningsvesenene.
 
Med bakgrunn i dette har DSB med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven fastsatt en ny 110-region for kommunene i politidistriktene Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland. Det vil nå settes ned en egen prosjektgruppe som skal arbeide med overføringen av tjenestene fra 110-sentralen i Rana til 110-sentralen i Bodø, og som vil sørge for en sikker overføring. Tidsperspektivet for overføringen av tjenestene til 110-sentralen i Bodø er ikke klarlagt, men vil avklares i dialog mellom partene.