NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
MEDIAHÅNDTERING - RETNINGSLINJER
Av Per Ole Sivertsen  
10.03.2014
 
Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF’s strategidokument. Kretslag og brannvesen kan bruke samme dokument til sitt arbeid i.f.t mediehåndtering.
-

NBLF blir oftere kontaktet av media og presse og det har ikke vært en tydelig strategi på hvordan dette skal håndteres. Retningslinjene skal være med å avklare hvilken rolle NBLF skal ha i.f.t. presse og media og skal gi føringer for hvordan vi håndterer dette området.

God mediehåndtering gir god profilering og er dermed viktig for NBLF’s omdømme og de som NBLF representerer. Mediene er en viktig kanal for formidling av positive saker, men det er også medienes rolle å være kritiske, og det skal vi være forberedt på.

Det er viktig at NBLF kommer på banen i forhold til presse og media for på denne måten å bidra til at den informasjon som kommer ut gjennom de ulike informasjonskanalene er så korrekte som mulig faglig sett.

Det er en samordning i styret der medlemmene har fått presse- og medieansvar for de ulike fagområdene innenfor brann og redning. Leder skal alltid informeres der sentralstyrets medlemmer uttaler seg til presse og media.

Disse retningslinjene skal gi praktiske tips om hva som er viktig å huske på i møtet med mediene og begrenser ikke ansattes ytringsfrihet.

Det er hendelser rundt om i kongeriket som gjør til at NBLF’s medlemmer blir kontaktet av presse og media for å få en faglig uttale. Dette kan være av generell art eller knyttet til en spesifikk hendelse.

NBLF mener det er riktig å ha en offensiv holdning til det å uttale seg i presse og media i.f.t. medlemsmassen. Vi erfarer at det regelmessig er mye informasjon som er unøyaktig og til tider feil som følge av at brannvesen, NBLF og andre aktører ikke aktivt er på banen i.f.t. leverandør av informasjon.

For arbeidet som NBLF skal gjøre i.f.t. håndtering av presse og media gjelder:

1. Styreleder evt. nestleder skal varsles når medlemmer uttaler seg til presse og media.

2. Uttale til presse og media skal være i tråd med strategidokumentet til NBLF.

3. Den som uttaler seg skal være tydelig på hvem han/hun representerer.
 
4. NBLF skal ikke vurdere håndteringen av spesifikke hendelser, men skal kunne uttale seg på generelt grunnlag.
 
5. Pressemeldinger og annen pro-aktiv informasjon skal sendes styremedlemmer før publisering.
 
Hele strategidokumentet finnes under menyvalget Anbefalinger.