NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DSB AVVENTER OMORGANISERING AV 110-REGIONENE
Av Per Ole Sivertsen  
17.03.2014
 
Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt at DSB skal avvente arbeidet med å omorganisere 110-regionene.
-
Departementet støtter DSBs faglige råd om at mange av dagens nødmeldesentraler er for små og sårbare. For å styrke robustheten må det etableres større og dermed færre sentraler.
 
Justis- og beredskapsdepartementet henviser i et brev til DSB om at det nå pågår flere parallelle prosesser om organisering av nødetatene og at både politianalysen, brannstudien og omorgansieringsprosessen av 110-sentralene må sees på i sammenheng. Departementet skriver videre at det ikke er besluttet hvor mange politidistrikter det skal være i fremtiden, men departementet mener likevel at beredskapshensyn tilsier størst mulig grad av sammenfallende geografiske grenser mellom politidistriktene og 110-regionene.
 
Justis- og beredskapsdepartementet understreker overfor DSB at departementet ikke motsetter seg sammenslåing av eller samarbeid mellom 110-sentraler som kommunene selv iverksetter, forutsatt at DSB mener at ny løsning tilfredsstiller de brannfaglige hensyn.
 
Her er brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet til DSB