NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANN- OG REDNINGSVESENET ER FOR DÅRLIG ORGANISERT
Av Per Ole Sivertsen  
24.07.2014
 
Mange brann- og redningsvesen har ikke den nødvendige kompetansen til å lede store hendelser. - Det bør derfor utredes overordnede regioner for ledelse av store innsatser, sier avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen. Strategisk innsatsledelse krever erfaring og kompetanse som det er vanskelig å tilegne seg med dagens brann- og redningsvesenstruktur.
-

DSB har i løpet av sommeren ferdigstilt to evalueringsrapporter, om brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya og om brannen i Gudvangatunnelen.

- Disse rapportene understreker behovet for større og mer robuste brann- og redningsvesen, som er i stand til å lede også når hendelsene blir store og / eller komplekse, fortsetter Rygh Pedersen. Evalueringen har også omfattet Sivilforsvaret som gjennomgående får gode tilbakemeldinger på sin innsats.

Liten oppmerksomhet om brannberedskap i små kommuner
Evalueringene viser også at mindre kommuner ofte har for liten oppmerksomhet på og kompetanse om kartlegging av risiko. Risikoanalyser må følges opp med planer om hvordan de identifiserte mulige hendelsene skal håndteres. Evalueringsrapportene fra DSB viser at dette ikke er fulgt opp godt nok i de aktuelle kommunene.

- I dette er det svært viktig at brannsikringsplaner knyttet til verneverdig tett trehusbebyggelse følges opp lokalt i beredskapsplanleggingen, så vel som i det forebyggende brannvernarbeidet i kommunene.

- Gamle risiko- og sårbarhetsanalyser og utdatert planverk, skaper dårlige forutsetninger for å lykkes i det brannforebyggende arbeidet, sier Rygh Pedersen.

DSB vil følge opp disse evalueringsrapportene både gjennom utdanningen på Norges brannskole og på Sivilforsvarets skoler. Samtidig er behovet for en omorganisering av brann- og redningsvesenet i Norge stadig mer presserende, avslutter Rygh Pedersen.

>> Rapport: Brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya (pdf)
>> Rapport: Brannen i Gudvangatunnelen (pdf)