NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
36,9 MILLIONER TIL DELTIDSUTDANNING I STATSBUDSJETTET
Av Nils Erik Haagenrud  
08.10.2014
 
I grønt hefte har regjeringen fordelt rammetilskuddet til kommunene basert på antallet deltidsbrannpersonell den enkelte kommune har. Totalt 36,9 millioner er fordelt.
-

Kolonne 4 – Utdanning av deltidsbrannpersonell

For å leggje til rette for å auke utdanninga av deltidsbrannpersonell, er 36,9 mill. kroner

av rammetilskotet fordelt særskilt til kommunar ut frå talet på deltidsbrannpersonell i

kvar kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen er midla fordelte

til vertskommunen. Regjeringa legg til grunn at vertskommunane sørgjer for at midlane

kjem alle kommunane i samarbeidet til gode.

185

 
 
fordelingen starter på side 187