NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
STØRRE FRIHET OG MER ANSVAR TIL BRANNVESENET
Av Per Ole Sivertsen  
27.11.2014
 
DSB foreslår at kommunene får større ansvar for å vurdere risiko og sårbarhet som grunnlag for det brannforebyggende arbeidet. Det skal bidra til mer effektivt bruk av ressursene og færre branner.
-

Forslaget til ny forskrift om brannforebygging innebærer at kommunene skal gjøre en lokal vurdering av risiko og sårbarhet, planlegge og gjennomføre egnede tiltak og evaluere effektene. Kommunene skal også kartlegge utsatte grupper som har en særlig risiko for å omkomme eller bli skadet i brann.

 – Det er den enkelte kommune ved brann- og redningsvesenet som har best forutsetninger for å vurdere risikoen lokalt og iverksette forebyggende tiltak som virker, sier avdelingsleder Anders L. Blakseth i DSB.

Han understreker at med den økte friheten for kommunene følger også en forventning om at de etablerer og dokumenterer et godt system for vurdering og håndtering av risikoen. Gjeldene forskrift viderefører i stor grad de frekvenskravene for tilsyn som ble innført i 1990.

– Kravet om tilsyn etter faste frekvenser har ført til at de samme objektene har fått tilsyn hvert år, uavhengig av den reelle brannrisikoen. Med den nye ordningen legger vi til rette for tilsyn, informasjon og andre forebyggende tiltak der risikoen er høyest. Det vil bli en mer målrettet og effektiv måte å forebygge branner på enn tidligere, sier Blakseth.

>> Forskrift om brannforebygging sendes nå på høring.