NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
110-SENTRALREFORM!
Av Guttorm Liebe  
27.02.2015
 
Innbakt i «Avtale mellom regjeringspartiene og Venstre om grunnlaget for et fremtidsrettet, robust nærpoliti datert 17.02.2015» finnes en dramatisk 110-reform, som er at 110-sentralene skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. Det er så langt ikke gjort noen helhetlig vurdering av alle sider ved dagens og fremtidens alarmerings- og varslingsoppgaver og -tjenester. Det bør gjøres før en så omfattende endring iverksettes.
-

Regjeringens forslag til politireform, er med andre ord et forslag til omstrukturering av 110-sentralene, og angår derfor kommunene og brannvesenene direkte.

 

Fordi endringsforslaget har fått en beskjeden plass i dokumentet, siteres det som angår 110-sentralene:

Kap. 13 «Vedtaksprosesser»

Kap. 13.2 Operasjonssentraler

«Brann- og redningsetatenes nødmeldsentraler skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. De nye sentralene skal klargjøres slik at Helsevesenets AMK-sentraler også kan plasseres på samme sted.»

 

I følge ubekreftede rykter skal politireformen legges fram for Stortinget i form av en Stortingsproposisjon, i løpet av mars 2015.

 

Det er verdt å merke seg at «Politistudiet», som altså er utgangspunktet for politireformen, ikke betrakter ”redningstjenesten” som en av politiets primæroppgaver.

 

Kommunene er eiere av 110-sentralene, og det er kommunene som har ansvaret for driften, oppgaveporteføljen og organiseringen. Det er betenkelig å legge en så omfattende reform for kommunene inn i en annen etats reform, uten grundigere analyse.

 

De praktiske og økonomiske konsekvensene av en slik endring er ikke utredet skikkelig. Den økonomiske utredningen initiert av DSB i 2013 inneholder store feil. Konsekvensene av bortfall av tilleggstjenester er hoppet over. Likeså det at konsekvensene av en slik sentralisering vil medføre etablering av undersentraler.

DSB har på bakgrunn av problemer med organisering av vedlikeholdet av 110-sentralenes Nødnettutstyr, foreslått å gjøre 110-sentralene statlige høsten 2014.

 

Konsekvensene endring i eierforholdet er heller ikke analysert skikkelig. Likeså for de økonomiske konsekvensene for kommunene.

 

Statliggjøre?

Dette er en dramatisk endring, som sannsynligvis legger opp til å statliggjøre 110-sentralene, uten at dette framgår av forslaget.

En slik endring vil gripe inn i brannvesenets organisering, kommunenes rolle og eierskap. Jfr. brann- og eksplosjonsvern lovens § 16.

Det er tvilsomt om det blir mulig å videreføre dagens organisering med et § 27 eller § 28 samarbeid for en 110 sentral, hvor man ikke lengere har styringen over driften.

 

Helse holder seg utenfor

Forslaget går ut på å legge ned 110-sentralene, og samlokalisere 110-sentralfunksjonene med politiets operasjonssentraler, uten tilsvarende samlokalisering for AMK-sentralene.

 

Dette bringer brannvesen og politi nærmere hverandre. Om dette er en ønsket utvikling må vurderes atskillig grundigere enn ett punkt i et vedtaksforslag som nesten utelukkende dreier seg om politiet. I valget mellom å tilnærme seg politiet eller ambulansetjenesten, velger brannvesenet ambulansetjenesten fordi denne skal redde liv og helse, mens politiets hovedoppgave er å håndtere kriminelle.