NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
110-REFORM: MANGLENDE KONSEKVENSANALYSER
Av Guttorm Liebe  
09.03.2015
 
Min oppsummering av Stortingsproposisjon 61 LS (2014-2015), hva angår omstruktureringen av 110-sentralene blir slik: «På bakgrunn av manglende konsekvensanalyser foreslås samlokalisering av 110-sentralene med politiets operasjonssentraler.»
-

Dette er slett ingen spissformulering, men bare sammensetning av et par setninger hentet rett fra «proppen». For etterrettelighetens skyld siteres de to setningene som er satt sammen:

  1. Det slås fast følgende, om samlokaliseringen av nødmeldingssentralene, s. 95:

”…. Analysen må imidlertid ses i lys blant annet av at omstillingskostnader ikke er hensyntatt. Det er heller ikke foretatt noen konsekvensanalyse av positive og negative effekter på den enkelte etats verdikjede

  1. Det konkluderes slik, s. 96:

«Brann- og redningsetatens nødmeldingssentraler skal på denne bakgrunn samlokaliseres. ……»

I tillegg er beskrivelsen av 110-sentralenes oppgaveomfang meget mangelfull (kap. 14.4.3 s. 94)

 

Prop. 61 LS inneholder for øvrig at følgende skal videreføres:

  • fortsatt 3 nødnummere, 110-112-113

  • prinsippet om videreføring av felles grenser for politidistrikt og 110-sentralenes dekningsområde videreføres

  • Fagsentralprisnippet videreføres

  • En politioperasjonssentral og en 110-sentral per politidistrikt, lokalisert i ett bygg

  • Fagsentralprinsippet sies at skal videreføres

Det foreslås ikke sammenslåing av sentralene, - det foreslås samlokalisering. Evt. statlig overtagelse av 110-sentralene, slik DSB ønsker, blir ikke nevnt .

 

Redningstjenesten

Politianalysen betrakter ikke redningstjeneste som en av politiets kjerneoppgaver. I proposisjonen nevnes redningstjenesten omtrent ikke. Selv ikke i det særskilte kap. 7 om «Politiets oppgaver».

 

Det overordnede spørsmål

Grunnleggendeoverordnet spørsmål, som NBLF bør vurdere grundig, er om vi ønsker at branntjenesten og helsetjenesten skal nærmere polititjenesten.

Det er grunnleggende forskjell på ha som hovedoppgave å håndtere kriminelle og det å skulle bistå folk i nød. Det er riktigere og viktigere at brann og helse kommer tettere hverandre enn politi og brann. Vi ønsker ett og bare ett politi. Derfor er det å komme tettere innpå, slik at muligheten for å måtte overta polisiære oppgaver øker, svært betenkelig.

 

I valget mellom å bistå politiet eller helse rutinemessig, velger jeg helse fordi målsettingene til disse to etatene er sammenfallende.