NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BIDRAR TIL NY FAGSKOLE
Av Per Ole Sivertsen  
25.03.2015
 
DSB jobber med en plan for etablering av fagskole for brann- og redningspersonell.
-

Regjeringen har bestemt at det skal opprettes en offentlig fagskole underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Skolen skal lokaliseres til Fjelldal i  Tjeldsund kommune, og deler av teoriundervisningen skal legges til Harstad.

Det skal også etableres en avdeling i Stavern, som får ansvar for å utdanne operatører til nødmeldingssentralene og drive opplæring innen samvirke og samhandling.

DSB jobber for tiden med å lage forslag til plan, og vil sørge for at arbeidsgiver- og fagorganisasjoner blir aktive bidragsytere inn i etableringen av fagskolen.

Dagens utdanning skal foregå på Norges brannskole (NBSK) frem til fagskolen er etablert.

For at utdanningen skal ha god kvalitet og ikke bli negativt påvirket av etableringsprosessen, er det viktig å inkludere Norges Brannskole på en god måte i prosessen.