NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
RAPPORT AVSLØRER: NØDSENTRALANE ER FOR SMÅ OG SÅRBARE
Av Per Ole Sivertsen  
27.06.2015
 
Nødsentralar som ikkje klarer å samarbeide, og som har for liten kapasitet ved store hendingar. Slik blir norsk nødmeldeteneste skildra i rapport. Konklusjon: «Det haster» med å gjere noko. Dette er overskriften og ingressen på en nyhet som NRK har på sine nettsider.
-
Her følger resten av nyheten:
 

Det hastar også når du ringer 110, 112 eller 113. Då kjem du til ein av landets 63 nødsentralar som skal hjelpe deg når liv, helse og verdiar står på spel.

I dei fleste tilfelle fungerer nødmeldetenesta bra, ifølgje ein rapport frå Nasjonalt nødmeldingsprosjekt, men sentralane er ikkje godt nok rusta til å takle dei store krisene:

«Tjenesten er sårbar og har for liten kapasitet til å håndtere store uforutsette hendelser».

«Betydelig forbedringspotensial»

Førre veke publiserte NRK lydloggar frå handteringa av trippeldrapet på Valdresekspressen i Årdal. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Helse Førde fekk kritikk av fylkeslegen og DSB fordi dei gjorde alvorlege varslingsfeil i handteringa av hendinga.

AMK-sentralen fekk mellom anna melding om terror, kapra buss og om mange drepne, men denne informasjonen blei aldri varsla vidare til dei to andre nødsentralane.

Rapporten frå Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt vart lagt fram for Justis- og beredskapsdepartementet i mindten av desember i fjor.

I rapporten står det mellom anna at det finst «eksempler på hvor håndteringen av hendelser går galt» og at det er dokumentert at «nødmeldingstjenesten kan forbedres på en rekke områder».

Rapporten slår også fast at det er eit «betydelig forbedringspotensial».

«Det haster»

Ifølgje rapporten frå Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hastar det å gjere nødsentralane betre.

«Utredningen som er gjennomført av Nasjonalt nødmeldingsprosjekt viser at forbedringstiltakene må iverksettets nå», heter det. Det står også:

  • «Det haster å bygge robusthet i norsk nødmeldingstjeneste»
  • «Dagens nødmeldingstjeneste klarer ikke å ivareta godt nok samvirket mellom nødetatene»

Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB) uttalte førre veke at nødetatane for små og for sårbare, og at dei ofte er for dårlege til å varsle kvarandre. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB meiner samlokalisering av nødsentralane vil gjere situasjonen betre.

Det er også tilrådinga frå Nasjonalt nødmeldingsprosjekt: «I forbindelse med etablering av nye politidistrikt anbefales det å samlokalisere politiets operasjonssentraler og 110-sentralene».I Nærpolitireformen blir det lagt opp til at sentralane til politi og brann skal samlokaliserast og ha ansvar for same geografiske område, men AMK-sentralane er ikkje med i dette prosjektet.

I rapporten frå Nasjonalt nødmeldingsprosjekt står det også: «For å ivareta brukernes tillit til tjenesten må det iverksettes tiltak nå».

Helse må vente

Statssekretær Gjermund Hagesæter i Justis- og beredskapsdepartementet er klar på at samlokaliseringen er vedtatt av Stortinget og at det ligger en klar forventning om at det skal gjennomføres en samlokalisering på 1-3 steder i 2016.

– Nødmeldingssentralene til politiet og brannvesenet skal samlokaliseres i samme bygg slik at de dekker de samme geografiske områdene. Det skal videre legges til rette for at AMK skal kunne flytte inn på et senere tidspunkt. Grunnen til at helse ikke er med fra starten av er et behov for å bedre utrede den optimale organiseringen av medisinsk nødmeldetjeneste, skriver Hagesæter i en epost til NRK