NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VARSEL OM NYE 110-REGIONER OG SAMLOKALISERING AV NØDMELDINGSTJENESTEN
Av Per Ole Sivertsen  
12.10.2015
 
Den 6. oktober sendte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ut varsel om nye 110-regioner. Varslet ble sendt til kommuner, brannsjefer og ledere av 110-sentralene.
-

5. oktober la Politidirektoratet (POD) frem forslag til administrasjonssteder og plassering av operasjonssentralene i de nye politidistriktene, som et ledd i gjennomføringen av nærpolitireformen (Prop. 61 LS (2014-2015)). Forslaget er på høring med 6 ukers høringsfrist. Mer informasjon om dette finnes på politi.no.

– Det foregår store og viktige endringer innenfor både politiet, brann- og redningsetaten og  nødmeldingstjenesten for tiden, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB.

I nærpolitireformen presiseres det at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste skal tilpasses de geografiske grensene til de nye politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan dekke mer enn ett politidistrikt. DSB har nå forhåndsvarslet de nye 110-regionene med høringsfrist 10. desember 2015. 

Når POD har fattet endelig beslutning om administrasjonssteder og lokalisering av operasjonssentralene, vil DSB varsle hvilke kommuner som vil bli pålagt å etablere nødalarmeringssentral i de nye 110-regionene. Anne Rygh Pedersen ser frem til at 110-sentralene blir samlokalisert med politiets operasjonssentraler.

– Samlokalisering vil være positivt for nødmeldingstjenesten. Det vil bli enklere å få til god informasjonsdeling på tvers, og bedre kjennskap til hverandres virkemåte vil gjøre tjenesten enda bedre til å håndtere de store og krevende situasjonene, understreker Rygh Pedersen.

I arbeidet med samlokalisering av nødmeldingssentralene er det etablert et tett samarbeid mellom POD og DSB. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er også involvert i arbeidet. Den 7. oktober sendte DSB ut et brev om dimensjonering av de samlokaliserte 110-sentralene til landets 110-ledere og styrer.

Når politiets administrasjonssteder og de samlokaliserte sentralenes lokasjon blir endelig besluttet, vil det fortløpende bli opprettet et tettere samarbeid med de enkelte sentralene og kommunene rundt gjennomføring av samlokaliseringene.