NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNSIKKERHETEN I ASYLMOTTAK SKAL IVARETAS
Av Per Ole Sivertsen  
04.11.2015
 
Strømmen av flyktninger til Norge skaper et stort og utfordrende behov for innkvartering. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) understreker at selv om situasjonen er krevende, skal brannsikkerheten i de ulike asylmottakene ivaretas.
-

Myndighetene jobber nå med å skaffe et tilstrekkelig antall sengeplasser til flyktningene som kommer fra blant annet Syria.

– Samtidig registrerer DSB at brannsikkerheten i de ulike asylmottakene er tema i mediene, og vi ønsker derfor å presisere at brannsikkerheten i mottakene skal ivaretas, sier DSB-direktør Cecilie Daae.

Når det gjelder ansvarsforhold og krav til brannsikkerhet, er det eieren av lokalene mottakene etableres i, som har ansvaret for at de tekniske kravene til brannsikkerhet er ivaretatt. Ansvaret endres ikke selv om situasjonen vi nå står overfor er akutt. De tekniske kravene til brannsikkerhet er beskrevet i plan- og bygningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven.

– Det er viktig at eierne av bygningene som nå tas i bruk til asylmottak er seg dette ansvaret bevisst. Det er ikke rom for snarveier, sier Daae.

I tillegg har driverne av asylmottakene et ansvar. De skal ha planer og instrukser for både forebygging av brann og for håndtering av en eventuell brann.

DSB vil be landets brann- og redningsvesen om å føre tilsyn med at eiere og drivere ivaretar sine forpliktelser.

– Det legges ned et betydelig arbeid og engasjementet i håndteringen av flyktningstrømmen til Norge. Men vi må ikke glemme brannsikkerheten i arbeidet med å skaffe disse menneskene tak over hodet. Det er fullt mulig å etablere plasser samtidig som brannsikkerheten ivaretas, sier Daae.

Hun oppfordrer alle involverte, fra kommuner til private selskaper, til å være ekstra oppmerksomme i denne hektiske fasen.

– Vi har ikke råd å miste noen i branner i asylmottak, avslutter Daae. 

DSBs brev til kommunene.

Lenke til Rundskriv om etablering av asylmottak.