NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRUKERBETALINGEN I NØDNETT
Av Nils Erik Haagenrud  
21.12.2015
 
NBLF har sendt et brev til Justis- og beredskapsdepartementet om brukerbetalingen i Nødnett da vi er bekymret for utviklingen og kostnadene for brann- og redningstjenesten.
-

Brevet i sin helhet:

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND

Norwegian Association of Fire Officers

Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations

 

 

 

Til

Det kongelige Justis- og beredskapsdepartement

Postboks 8005 Dep.

0030 Oslo

 

Elverum 21.12.2015.

 

 

 

 

Brukerbetaling nødnett

Etter hva Norsk Brannbefals Landsforbund forstår så skal brukerbetalingen for nødnettet revideres for nødetatene, noe vi synes er meget bra. På bakgrunn av bekymringer fra våre medlemmer ble brukerbetalingen til nødnettet behandlet på vårt styremøte den 10.november 2015 i sak 36/15. Saksframlegg og vedtak er:NBLF frykter at kostnadene til drift av nødnettet vil føre til at brannvesen nå reduserer antall radioer til et minimum og at økte kostnader vil gå på bekostning av øvelser, opplæring og annet nødvendig beredskapsutstyr rundt om i brann-Norge. Det er ikke i tråd med intensjonen med innføringen av nødnettet, der målet var å styrke beredskapen gjennom godt rustede brannvesen med gode sambandsløsninger. Vedtak: NBLF mener at staten må bære kostnadene for drift og vedlikehold av Nødnettet for brann.

Dagens brukerbetaling er ikke i samsvar med bruken den enkelte nødetat har i nødnettet og ikke minst faller brukerbetalingen særdeles urimelig ut for mange av kommunene. Vi har eksempler i dag som vi føler det er viktig blir hensyntatt i det videre arbeidet med brukerbetalingen. En kommune med 1500 innbyggere betaler mer i brukerbetaling til nødnettet enn en kommune med 30.000 innbyggere, og det er innlysende hvem av kommunene som bruker nødnettet mest utfra utrykningsfrekvens. Dette er særdeles urettferdig og er helt sikkert ikke meningen med innføringen av brukerbetalingen for nødnettet.

Det er derimot en sak som bekymrer oss enda mer etter tilbakemeldinger fra våre medlemmer og det er at kostanden med brukerbetalingen går utover driften i brann-og redningsvesenet. Det har resultert i at kommuner må redusere i blant annet i øvelser og annen nødvendig aktivitet, som vil gå utover sikkerheten og håndteringsevnen til brann-og redningsvesenet.

Det er ikke tvil om at nødnettet vil skape en sikrere hverdag for brann-og redningstjenesten, men hvis resultatet er som tilbakemeldingene nå vil den motsatte effekten oppnås. I tillegg er vi kjent med at brann-og redningsvesen har startet prosjekt med mål om å redusere antall terminaler, for å spare penger i en slunken kommunekasse. Det var ikke formålet ved innføringen av nødnettet, hvor brannvesenet sine sambandsløsninger skulle styrkes for å gi en bedre beredskap.

Vi håper at arbeidsgruppen som skal se på ny brukerbetaling, hensyn tar vårt innspill og at departementet vurderer om det i hele tatt skal være brukerbetaling for nødetatene i nødnettet. Etter vår mening er nødetatenes formål å trygge hverdagen til innbyggerne og det bør veie sterkere enn det fokuset som er skapt i brann-og redningstjenesten i dag, nemlig at kostnadene med nødnettet går utover sikkerheten og annen nødvendig aktivitet.

Norsk brannbefals Landsforbund ønsker og håper at vi kan få med en representant i den arbeidsgruppen som skal revidere brukerbetalingen i nødnett.

Vi håper departementet bruker våre synspunkter i det videre arbeidet med å få til en fremtidsrettet redningstjeneste, som alle kan være stolte av og ikke minst som forhåpentligvis er skikket til å håndtere komplekse hendelser med en nytt nødnett.

 

 

Vennlig hilsen

_____________

 

Nils-Erik Haagenrud

Leder NBLF

 

 

 

 

Kopi: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap og Direktoratet for Nødkommunikasjon