NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
LANDSRÅDSMØTET 2017
Av Per Ole Sivertsen  
13.01.2017
 
Landsrådsmøtet ble åpnet av leder i NBLF og ønsket spesielt vår nye samarbeidspartner KLP velkommen.
-

Programmet for de to dagene ble raskt presentert og NBLF som organisasjon ble informert om for KLP.

Kretslagene og deltakerne presenterte seg før lagene informerte fra sine lag. Noen lag har høy aktivitet og noen har nesten ikke aktivitet.

Etter en kort pause informerte direktøren i KLP om KLP hvordan dem er organisert og hva dem holder på med. KLP har flere områder hvor skadeforsikring er det området hvor NBLF kan bidra til å redusere antall hendelser. Det gjelder både offentlige og private, men spesielt skoler, kommunale utleieboliger, asylmottak og sykehjem. Det har vært gjennomført flere prosjekter for å få ut informasjon og kunnskaper til eiere, brukere og forvaltere. Hver enkelt distriktssjef fortalte om seg og sitt distrikt. Godt å se ansiktene til hverandre og få mere kjennskap til KLP og da spesielt skadeforsikring.

Kaffepause.

NBLF og KLP presenterte og gjennomgikk avtalen punkt for punkt i fellesskap. Det ønskes innspill på gode ideer til regionale aktiviteter. Flere innspill kom og det blir spennende å se hvordan fremtiden for samarbeidet blir, det er nok områder å samarbeide på. Det er også behov for ekstern kommunikasjon og det må utarbeides gode løsninger for regional og nasjonal markedsføring.

Til slutt var det en gjennomgang av våre nettsider for å få økt aktivitet av nettsidene og da spesielt at kretslagene bruker nettsidene aktivt.

Dagen ble avrundet med en hyggelig middag.

Dag 2 startet med gjennomgang av prosjektet om erfaringslæring som fire har søkt om midler til.

Hovedtemaet denne dagen er arbeid med forslag til ny strategiplan som foreslår en ny organisering av NBLF. En gjennomgang av hvordan styret har tenkt og arbeidet med planen presentert av lederen. Styret har gjennomført en SWAT-analyse med kartlegging av styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Det ble arbeidet med strategidokumentet i grupper. Seks grupper diskuterte den nye strategiplanen og gruppene var delt inn basert på kretslag og geografi. Det er behov for videre diskusjoner i kretslagene slik at styret får et godt grunnlag for endelig utarbeidelse av strategidokument til generalforsamlingen i mai. Det oppfordres til å delta aktivt i dette arbeidet.

Etter gruppearbeidet ble resultatet presentert i plenum før lederen avrundet møtet.