NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ARBEIDET MED NY FAGSKOLE ER STARTET
Av Per Ole Sivertsen  
02.03.2017
 
Den nye fagskolen for personellet i brann- og redningsvesenet åpner høsten 2019. Brannmiljøet skal få gode muligheter til å være med og påvirke fremtidens utdanning.
-

– Etter 2021 vil brann- og redningsvesenet bare kunne rekruttere nytt personell fra fagskolen. Det er derfor helt nødvendig at både brannfolkene med «støvla på» og ledelsen i alle brann- og redningsvesen tar muligheten de vil få til å lage en fremtidsrettet utdanning, sier Agnar Christensen, seksjonssjef for undervisning ved Norges brannskole (NBSK).

Brannmiljøet blir invitert til å delta i arbeidet med å lage en ny utdanning. I løpet av vår og sommer vil representanter fra teamet som jobber med fagutvikling delta på samlinger og konferanser for å få innspill og diskutere innholdet i utdanningen.

Infrastruktur og fagutvikling

Planleggingen av fagskolen er delt i to hovedteam: Infrastruktur og fagutvikling. Prosjektet ledes av avdelingsleder kompetanse Morten Støldal i DSB. Team infrastruktur ledes av seksjonssjef administrasjon ved NBSK, Veronika Solvang, mens team fagutvikling ledes av, Agnar Christensen.

Team infrastruktur har ansvar for å bygge ut den nødvendige infrastrukturen for å kunne ta imot 240 elever.

Team fagutvikling vil ha ansvar for å utarbeide læreplaner for fagskolen. Det skal produseres læreplaner for de fire emnene – beredskap, forebygging, nødalarmering og samfunnssikkerhet. Læreplanene skal utarbeides i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk hvor begrepene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse er sentrale.

Tre hovedområder

Arbeidet med å utarbeide læreplaner er delt i tre hovedområder; brann, redning og sikkerhet med hver sin teamleder.

Faggruppe brann ledes av Una Kleppe hvor dette inngår:

 • Materiell og utstyr, vannføring og trykktap, røykdykking, skadested og innsatsorganisering
 • Byggeteknisk lære, brannprosjektering, FDV, brannfysikk/kjemi/ farlig stoff
 • Trening og helse

Faggruppe redning ledes av Lars Brenden hvor dette inngår:

 • Samvirke med andre nødetater og frivillige organisasjoner
 • IUA/oljevern
 • Redningsteknikk
 • Ekstremvær/klimaendringer
 • Førstehjelp og operativ psykologi
 • Intervjuteknikk og dataverktøy
 • 110-sentral

Faggruppe sikkerhet ledes av Eva Spilleth hvor dette inngår:

 • Forvaltning/tilsyn
 • HMS, risikoforståelse og analyse, risikobasert forebyggende arbeid
 • Systematisk erfaringslæring (BRIS, brannevaluering/etterforskning)
 • Samfunnssikkerhet/ kommunalt sikkerhets- og beredskapsarbeid
 • Kommunikasjon og media

Fordeling av emner innen faggruppene er et utgangspunkt og vil bli gjenstand for en løpende vurdering.

Det vil etableres arbeidsgrupper innen de enkelte emnene med fagpersoner fra brannmiljøet. Arbeidet skal munne ut i en søknad til NOKUT 1. februar 2018. Etablering av fagskolen forutsetter at NOKUT godkjenner søknaden.

Les mer om arbeidet med ny fagskole for brann- og redningspersonell