NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HVA SLAGS SIVILFORSVAR BØR VI HA I FRAMTIDEN?
Av Nils Erik Haagenrud  
22.05.2017
 
Er du opptatt av at Norge har et sivilforsvar med den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte fremtidens behov og utfordringer?
-

Benytt sjansen og send inn et høringssvar på regjeringen.no innen høringsfristen 9. juni 2017.

DSB har utredet fire konsepter for hvordan Sivilforsvaret kan organiseres og utrustes i fremtiden. Konseptet som etter grundig vurdering er foreslått, innebærer tre måneders grunnutdanning, etterfulgt av tre måneders tjeneste som en stående beredskap.

DSB har utført utredningen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og det er den mest omfattende gjennomgangen av Sivilforsvaret på mange år.

- Alle landets kommuner, alle tjenestepliktige og mange samarbeidspartnere fikk i forbindelse med utredningen mulighet til å si sin mening om dagens sivilforsvar og fremtidig behov, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

I utredningen fremholdes det at Sivilforsvarets kapasiteter og leveranser innenfor forsterkning, samvirke og internasjonal bistand er relevante og etterspurte. Det pekes på at Sivilforsvaret leverer gode forsterkninger under dagligdagse hendelser, men det er noe usikkerhet knyttet til Sivilforsvarets robusthet og utholdenhet under større, komplekse hendelser av lengre varighet.

Rapporten peker videre på at Sivilforsvarets materiellbeholdning er preget av stor slitasje og betydelige mangler. Det fremholdes også at øvingsnivået for de tjenestepliktige er for lavt til å vedlikeholde grunnleggende ferdigheter, og at dagens rekruttering og personellforvaltningsmodeller er lite effektiv.

- Vi i DSB håper mange vil være med og ha en mening om hva slags sivilforsvar Norge skal ha i fremtiden, og at det kommer inn mange konstruktive høringssvar, sier Daae.

Høringen er åpen, og alle kan sende inn høringssvar innen 9. juni 2017. Les og svar på høringen her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--konseptutredning-sivilforsvaret/id2523380/