NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FREMTIDENS BRANN- OG REDNINGSVESEN
Av Per Ole Sivertsen  
03.11.2017
 
Vi er opptatt av at brann- og redningsvesenet skal være godt rustet til å møte morgendagens utfordringer. Samfunnet står overfor et ganske annet risiko- og trusselbilde i dag enn for 15 år siden, og det har også betydning for kommunenes viktigste rednings- og beredskapsressurs, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.
-

Ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler skal erstatte dagens dimensjoneringsforskrift fra 2002. DSB har i tett samarbeid med fagmiljøene utarbeidet et forslag til ny forskrift.

– Siden forskriften fastsetter sentrale premisser for arbeidet til de kommunale brann- og redningsvesenene, har det vært helt avgjørende for oss å utarbeide den i samarbeid med deres representanter, sier Daae.

De viktigste bestemmelsene i dagens forskrift er beholdt, særlig minimumskravene knyttet til organisering, bemanning og utrustning.  Samtidig er det gjort endringer som skal sikre innbyggerne enda bedre tjenester fra brann- og redningsvesenet i fremtiden.  Det foreslås tydeligere og til dels nye krav til analyser av risiko, sårbarhet, beredskap og forebygging, som grunnlag for organisering, utrustning og bemanning av etaten. Dette innebærer samlet sett noe økt fleksibilitet for kommunene til å løse sine oppgaver med utgangspunkt i lokal risiko.

En annen viktig endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann- og redningsvesen; brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap. Heltidsledelse er et behov som er dokumentert over tid i flere rapporter, blant annet Brannstudien. Kravene til øvelser og evalueringer av hendelser er tydeliggjort i forslaget til ny forskrift.

Forslag sendt til Justis- og beredskapsdepartementet

DSB har sendt forslaget på ny forskrift til Justis- og beredskapsdepartementet. Nå skal departementet behandle forslaget, før det sendes på høring. 

Forslag til ny forskrift, samt utkastet til hørringsnotatet som er oversendt til departementet, kan leses her: