NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRUK OG HARMONISERING AV TIDSBEGREPER
Av Per Ole Sivertsen  
28.11.2017
 
NBLF har sendt et brev til DSB med innspill ang. bruk og harmonisering av tidsbegreper. Disse innspillene bør være med i arbeidet med ny dimensjoneringsforskrift og bør også avklares med de andre nødetatene for å skape enighet om samme terminologi. Kopi ble sendt til Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) og Redningsfaglig råd.
-

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) ber om at tidsbegrepene i hele kjeden for en nødhendelse blir sammenfallende med de andre nødetatene (helse og politi) fra hendelsen oppstår til den er avsluttet. Dette for å kunne sammenligne hendelsesforløpet og kunne ha felles evalueringer og rapporter med samme bruk av begreper med samme forståelse av dem.

Under er en figur som kan være et godt utgangspunkt for tidsbegrepene på tidsaksen for en slik harmonisering.

I denne figuren er det tre tider som er skrevet med rødt og som er innsatstiden i dagens dimensjoneringsforskrift. Det foreslås at DSB samordner brann sine tider med de andre nødetatene og så kan DSB kalle summen av Klargjøringstid (forspenningstid) + Utrykningstid (kjøretiden) + Forberedelsestid (riggetid) for f.eks. dimensjonerende tid slik at ny dimensjonerende tid blir lik tidligere innsatstid i innhold. Dimensjonerende tid er spesielt for brann for å dimensjonere beredskapen og de andre nødetatene trenger ikke benytte denne tiden. Dimensjonerende tid er nesten samme som responstid for innsatsstyrkene som er Klargjøringstid + Utrykningstid. Total responstid er summen av responstid nødsentral og responstid innsatspersonell og er summen fra melding mottas til innsatsstyrkene er fremme.

Det er viktig å utnytte muligheten i forbindelse med revisjon av dimensjoneringsforskriften å samtidig sørge for at tidsbegrepene blir sammenfallende. Det er også viktig å bruke mere selvforklarende begreper i forhold til innholdet. Innsatstid bør endres fra tiden som er før innsats til tiden selve innsatsen varer. Kan kanskje sammenlignes med spilletid. Det som innsatstid tidligere ble benyttet til er viktig å erstatte med noe nytt som har samme innhold slik at ikke tidskravene for dimensjonering av beredskapen blir berørt. Det har vært vanlig å anslå tiden fra innsatspersonellet er varslet til utrykning starter til 1 minutt og selve utrykningen med en kjøretid på 1 minutt per. kilometer og til slutt 1 minutt for klargjøring til innsats. Denne tiden kan måles mer eksakt i hvert enkelt tilfelle fra objekt til objekt ut i fra hva som er dimensjonerende styrke i førsteinnsats og kjøreforhold. Et godt nytt begrep for denne tiden vil kunne være Dimensjonerende tid og bør derfor komme inn i ny dimensjoneringsforskrift med forklaring eller henvisning til KBT-basen.

Kollegiet for brannfaglig terminologi kan sikkert være behjelpelig med alle tidsbegrepene.