NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FULLT GJENNOMSLAG FOR BRANN OG REDNING
Av Per Ole Sivertsen  
07.12.2017
 
Etter møtet med leder av justiskomiteen på Stortinget 27. november har KS Bedrift Brann og Redning fått fullt gjennomslag om behov for ny stortingsmelding om brann og redning.
-

I komiteinnstillingen av Justisdepartementets budsjettforslag er også KS Bedrift nevnt, og blir Krf og/eller Venstre med, er flertallet sikret.

- Vi løftet inn et behov for ny stortingsmelding om brann og redning hvor struktur, organisering, kompetanse, oppgaver med mer vil være naturlige temaer. I tillegg ba vi om at det burde legges fram en sak for Stortinget hvor det redegjøres for en helhetlig finansieringsmodell for Nødnett, sier Øistein Gjølberg Karlsen, KS Bedrifts fagsjef for beredskap, brann og redning.

Her kan du lese mer om dette møtet.

Nå gjenstår det å sikre flertall for dette i behandlingen på Stortinget på mandag den 11. desember. 

Her er innstillingen fra komiteen:

Flertallet (i komiteen: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti) viser til at i 2015 ble målet om et landsomfattende nødnett nådd. Flertallet vil vise til at utbyggingen av nødnett er blant de største investeringene i samfunnssikkerhet og beredskap noensinne, og representerer en betydelig heving av beredskapen for alle nød- og beredskapsaktører.

Flertallet vil vise til at når nødnett nå er over fra en utbyggingsfase til en ren drifts- og forvaltningsfase ser flertallet at det er behov for en avklaring av finansiering av drift, forvaltning og vedlikehold av infrastruktur og tilhørende brukerutstyr som kontrollrom og radioterminaler. Videre viser flertallet til at det enkelte steder fortsatt er behov for bedre radiodekning. Dette er særlig aktuelt for Nord-Norge som kom sent inn i utbyggingen, og hvor finansiering for etterfylling av radiodekning mangler. Flertallet viser til at finansieringsmodellen må sikre at samhandlings- og koordineringsgevinstene som er oppnådd nødetatene i mellom gjennom denne store investeringen opprettholdes og videreutvikles.

På denne bakgrunn fremmer flertallet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak der finansieringsmodell for nødnett utredes. En slik modell må ivareta og videreutvikle samhandlings- og koordineringsgevinstene som er oppnådd nødetatene i mellom gjennom denne store investeringen. En viktig del av en slik finansieringsmodell vil være en hensiktsmessig fordeling mellom brukerbetaling og bevilgning over statsbudsjettet.»

Flertallet vi vise til at brann- og redningsetaten de siste årene har opplevd stor endring i forventinger til sitt samfunnsoppdrag. Oppgaveporteføljen for brann og redning er i endring. Flertallet vil vise til at Brann- og redningsetaten i mye større grad enn før nå bistår både i helseoppdrag og i politioppdrag. Flertallet vil vise til at det nesten er 10 år siden forrige stortingsmelding om brannsikkerhet, St.meld. nr. 35 (2008–2009). Samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet har gjennomgått store endringer siden 2008.

Flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en ny melding til Stortinget for brann og redningstjenesten innen utgangen av 2018.»

Flertallet vil særlig løfte frem både den gode profesjonelle og frivillige innsatsen som legges ned over hele landet innenfor brann- og redningsetaten. Flertallet merker seg innspill fra blant andre KS Bedrift som peker på at brann- og redningsetaten stadig løser flere politioppgaver og bistår i helseoppdrag. Flertallet mener det vil være riktig med en prinsipiell avklaring av oppgaver i en stortingsmelding om brann og redning. Flertallet vil også vise til at som følge av den endrede oppgaveporteføljen for brann og redningsetaten så er det behov for en gjennomgang av hvordan de nye oppgavene skal finansieres og hvilken kompetanse brann- og redningspersonell må ha for å utføre nye oppgaver. Flertallet vil vise til at disse momentene også naturlig vil høre hjemme i en slik melding.