NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BEREDSKAPSAKTØRENE STILLER STORE KRAV TIL NESTE GENERASJON NØDNETT
Av Per Ole Sivertsen  
22.09.2018
 
De kommersielle mobilnettene vil bli "grunnmuren" for bredbåndsbasert nødkommunikasjon i framtiden. Hvilke krav stiller brukerne?
-

DSB er svært opptatt av at Norge har sikker kommunikasjon når det gjelder, også i en fremtid uten Nødnett. Nød- og beredskapsaktører ble nylig invitert til workshop for å få vite mer om kommunikasjons­behovene de har i dag og i fremtiden.

- Vi har som mål å gi brukerne av Nødnett en forutsigbar og smidig overgang til ny løsning som også inkluderer datatjenestene brukerne trenger. Selv om dagens Nødnett vil være bærebjelken i norsk beredskap i mange år fremover, er det valg som tas nå som vil få langsiktig konsekvens. Det er derfor svært viktig å kjenne brukernes behov godt, sier fagdirektør Tor Helge Lyngstøl i DSB, ansvarlig for workshopen med Nødnett-brukerne.

Regjeringen besluttet i desember 2017 at neste generasjon nødnett skal baseres på kommersielle mobilnett.

- Ved å benytte kommersielle mobilnett i fremtiden vil politi, brann-, helsevesenet og andre beredskapsaktører få tilgang til tidsmessige, sikrede datatjenester. Samtidig får befolkningen mer robuste mobiltjenester og bedre dekning. Dette vil være et viktig tilskudd til arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge, sier Tor Helge Lyngstøl.

Behov for mobile bredbåndstjenester

Nødetatene og andre beredskapsbrukere har behov for mobile bredbåndstjenester. På workshopen hos DSB nevnte de blant annet at muligheter for bruk av sensorteknologi, streaming av høyoppløselig video, 3D-teknologi, roboter og virtual reality ville være relevante bruksområder fremover.

- Behovene som ikke blir dekket i dag fokuserer hovedsakelig på at nødetatene ikke klarer å nyttiggjøre seg av all informasjonen som er tilgjengelig. I tillegg er muligheten til å dele og dra nytte av felles informasjon kritisk også i fremtiden, forklarer Lyngstøl.

Egenskaper i Nødnett må gjenskapes i mobilnett

Nød- og beredskapsaktørene mener mye av funksjonaliteten og egenskapene i dagens Nødnett er så viktig at de ikke kan unnværes i fremtidens løsning. Talegrupper, hurtig oppkalling, nødknapp, direkte tale og mulighet for utvidet dekning er kritiske funksjoner. God dekning både på land og ikke minst i luftrom for helikoptre fremheves også som svært viktig. I tillegg er selvfølgelig Nødnett-brukerne opptatt av ivaretakelse av sikkerheten. Her er tilgangsstyring, god sporbarhet og logging sentrale tema.

- Det er helt klart at en løsning med nødnett-tjenester i kommersielle nett innebærer at mobiloperatørene vil få et større samfunnsansvar, avslutter Tor Helge Lyngstøl.

Deltakere diskuterer dagens Nødnett og fremtidens løsninger. Til stede var Direktoratet for e-helse, Tolldirektoratet, Politiets IKT-tjenester, Politidirektoratet, Sør-Vest politidistrikt, Difi, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, HDO HF, Helsedirektoratet, Difi, Nkom, DSB, EY, Brann og redningsetaten Oslo kommune, 110-sentralen i Oslo, og NSM.