NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ALARMSENTRALOPERATØROPPLÆRING TIL STAVERN
Av Guttorm Liebe  
06.09.2006
 
Et viktig og riktig skritt er tatt. Opplæring av operatører på de nye ”NØDNETT”-sentralene skal skje felles for 110-112 operatørene på Justissektorens kompetanse og øvingssenter i Stavern. Det er viktig at 113-sentalene henger seg på.
-

En viktig del av NØDNETT-prosjektet er at samtlige alarmsentraler skal få nytt utstyr. Dette utstyret skal være det samme i de 3 ulike alarmsentralene (110-112-113) vi har i Norge. Bare det alene er et skritt i riktig retning.

Avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen, DSB sier at det før sommerferien ble besluttet at når opplæringen av brannalarmsentraloperatørene for de nye sentralene må begynne, skal det skje i fellesskap med 112-operatørene (politiet). Det skal bygges opp like sentraler på Justissektorens kompetanse og øvingssenter (JKØ) i Stavern, hvor opplæringen skal gjennomføres. JKØ drives av Politihøgskolen, men er et opplærings- og øvingssenter for hele justissektoren. DSB vil leie ca. 80 m2 til denne opplæringen.

Avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen sier videre at hensikten med å legge opplæringen for sammen med politiets er at dette skaper bedre samvirke mellom sentralene og derved også disse 2 nødetatene. NBLF tror at slik samøving også vil bryte ned evt. barrierer mellom sentralene og på sikt vil det nok utvikle seg mer ensartede operasjonelle rutiner. Dette må være åpenbare gevinster.

Norges brannskole vil være ansvarlig for kursopplegg og opplæringen for 110-sentraloperatørene. Ulempene ved å legge denne opplæringen til Stavern, er at alarmsentraloperatørutdanningen derved blir delt mellom brannskolen i Tjeldsund og JKØ. Utdanningen for de som skal betjene eksisterende sentraler vil fortsette i Tjeldsund.

Det første kurset vil bli arrangert våren 2007.

NBLF er av den oppfatning at det å samordne utdanningen av alarmsentraloperatørne er en meget stor fordel, et skritt i riktig retning og være til gevinst for så vel nødetatene som samfunnet som skal betjenes. NBLF ber derfor om at ”helse-Norge” må slå følge og sørge for at også deres alarmsentralopplæring blir lagt til JKØ. Det er så vidt vi har bragt på det rene avsatt plass til dette. 113-operatørene må gis denne muligheten til samtrening og samordning med sine kolleger på de 2 andre nødalarmsentralene. Vi forventer at ”helse-Norge” benytter seg av denne muligheten.