NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GODT NYTT BRANNVERNÅR
Av Guttorm Liebe  
01.01.2007
 
Et meget aktivt år har vi lagt bak oss. Et nytt aktivt år står foran oss. Nyttårsfeiringen ga oss heldigvis ingen omkomne i branner eller store branner. Skyldes det bare været?
-

NBLF har lagt bak seg et meget aktivt år. Dette blir lett synlig når jeg sammenligner antall dokumenter fra 2005 til 2006 og prøver å samle trådene til årsberetningen som generalforsamlingen skal behandle i Sandefjord den 20. april i år. En av årsakene til dette tror jeg er at DSB kom ”over kul’n” for omtrent ett åt tilbake, og la interne endringer bak seg og begynte å arbeide hardere eksternt. En annen årsak er at NBLFs økonomi har vært stabil i noen år som følge av avtalen med Gjensidige. Dette gir anledning til å ta initiativ, arrangere tiltak osv.

2006

NBLF har vært involvert i en rekke forskriftsarbeider og arbeid med regelverksendringer. Store saker som oppfølging av Bygningslovutvalgets innstilling II, oppfølging av Styrkestrukturprosjektet, deltagelse i NØDNETT, press angående deltidsbrannmannsutdannelsen, deltagelse i utredning om ny brannmannsutdanning, involvering i organiseringsprosjekter, utvikling av fagplaner, vertskap for FEU-møte for å nevne noen eksempler.

NBLF har gjort sitt til at utbredelsen av Aksjon boligbrann ble meget stor. Vi får avvente til statistikken kommer før vi tar opp diskusjonen om denne aksjonsformen bør fortsette.

NBLF har stått som arrangør av DSB-seminarene, - og fått gjennomgående meget bra tilbakmeldinger. Det blir opp til DSB om dette skal fortsette.

”Solskinnhistorier” er samlet, og vi er snart nådd 1700. Innsamlingen fortsetter. NBLF har henvendt seg til Høgskolen Stord Haugesund med oppfordring om at analyse av dette tallmaterialet kunne bli en bra prosjektoppgave. Men så langt har ingen studenter ”nappet” på dette dessverre. Vi er ikke i tvil om at denne oppgaven ville vært meget nyttig!

NBLF har delt ut reisestipender og vil fortsette med det. Samarbeidet med andre instanser og organisasjoner innenfor brannvernområdet er fulgt opp.

Like fullt er antallet døde i branner fortsatt høyere en målsettingen i de to siste Stortingsmeldingene om brannvern. Det kreves ikke flere utredninger for å slå fast at etablering av boligsprinkler hos risikogruppene er ett av få virkningsfulle tiltak. NBLF har derfor tatt initiativ til trygdefinansiering av boligsprinkler i ”handicap-boliger”.

Fyrverkeri

NBLF har deltatt i utvikling av endringer i regelverk angående omsetning og bruk av fyrverkeri. Denne helgas Nyttårsaften ga oss ingen omkomne i branner, ei heller noen storbranner som følge av fyrverkeri. Bra er det. Spørsmålet er om det bare var været som skal ha æren for dette, eller om det også er andre forhold som har spilt inn. Noen kommuner innførte strenge restriksjoner i bruk av fyrverkeri etter feiringen 2005/ -06. DSB oppfordres til å evaluere disse forsøkene nærmere. NBLF er ikke i tvil om at det er bruken av fyrverkeri som må reguleres dersom man ønsker reduksjon av skadeomfanget. Men en slik påstand må underbygges. Kanskje erfaringene fra ”forsøkskommunene” kan gi oss dette?

2007

Samarbeidet med Gjensidige vil fortsette, noe som generer fornuftig forebyggende aktivitet så vel lokalt som sentralt, og som skaper grunnlag for å kunne ta initiativ og gjennomføre ønskede utredninger og utviklingsarbeider.

År 2007 kommer garantert til å bli svært aktivt for NBLF. Uten å måtte se særlig dypt inn i glasskula, velger vi å påstå at følgende saker vil komme til å prege året vi nettopp er gått inn i:

  • Utredninger/ vurderinger av hvordan samarbeide og samkjøring mellom DLE og de lokale brann- og feiervesen skal kunne forbedres vesentlig
  • Innsatsorganisering, med utgangspunkt i utredningen om ”Enhetlig innsatsledelsessystem i brannvesenet” og Redningstjenestens organisering av ulykkesstedet
  • NØDNETT, - som skal iverksettes, og hvor NBLF er invitert til å delta i utviklingen av hvordan å bruke dette ledelsesverktøyet. En sjanse NBLF ikke må la gå fra seg og som gir meget store påvirkningsmuligheter
  • Boligalarmer formidlet via private vaktselskap
  • Utdanning av heltidsansatte branntjenestemenn
  • Ny Stortingsmelding om brannvern

2007 er også et år NBLF har generalforsamling. Vestfold brannbefalslag står som arrangør og konferansen starter fredag 19. april kl. 10:00 i Sandefjord. Konferansen tegner til å bli meget innholdsrik og interessant!

GODT NYTT BRANNVERN ÅR!!