NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLFS ANBEFALING ANG. BOLIGALARMER
Av Guttorm Liebe  
13.01.2007
 
NBLF har behandlet prisippene omkring mottak og alarmering ved meldinger om utløst brannalarm/ røykvarsler i boliger fra vaktselskap, og gitt anbefalinger.
-
 
 
Dette er NBLFs ANBEFALINGER:

HÅNDTERING AV VARSEL OM UTLØST BRANNALARM/ RØYKVARSLER I BOLIG FORMIDLET VIA VAKTSELSKAP

Avgrensning

Denne problemstilling er begrenset til hvordan brannvesen og 110-sentraler anbefales å håndtere meldinger om at røykvarsler eller automatisk brannalarmanlegg i boliger formidlet fra en alarmstasjon/ vaktselskap er utløst, uten at det er bekreftet at det er et branntilfelle.

Juridisk bakgrunn – ikke utrykningsplikt

I følge DSB, jfr. rundskriv dat. 30. mai 2006, har ikke brannvesenet lovmessig utrykningsplikt til denne typen varsel.

Målsettinger

Så vel brannvesen som 110-sentralene har som overordnet målsetting å bidra til at brannskadeomfanget i Norge blir minst mulig.

Dernest er det en målsetting å yte service til innbyggerne, og levere tjenester som høyner opplevelsen av trygghet.

I forhold til unødige utrykninger, er det et mål at antallet skal være lavest mulig.

Utrykninger

NBLF anbefaler på denne bakgrunn at 110-sentralen skal alarmere om innkommende varsel og at brannvesenet skal rykke ut i henhold til den aktuelle brannsjefens valgte rutine (dog minimum ett vaktlag i h.t. dimensjoneringsforskriften), i alle tilfeller hvor 110-sentralen får inn et varsel om utløst brannalarm/ røykvarsler, også når branntilfelle ikke er bekreftet.

Formelle forhold

NBLF anbefaler at det inngås privatrettslig avtale mellom 110-sentraler, brannvesen og private vaktselskap hvordan denne typen varsel skal håndteres.

NBLF anbefaler at avtalen som inngås skal være den samme for alle vaktselskap, (og være så lik som mulig dersom det inngås avtale med andre).

NBLF anbefaler at overfor vaktselskap det IKKE er inngått avtale med, skal én ensartet rutine og ordning gjelde innenfor minst ett 110-sentralsdistrikt.

Tilgjengelighet

Ett blant de meget vanskelig praktiske forhold er hvordan utrykningsstyrken skal håndtere situasjonen når de kommer fram til den respektive boligen og må ta seg inn for å kunne avgjøre hva som skjer.

NBLF anbefaler at utrykningsstyrken sikres en eller annen form for tilgjengelighet uten å måtte åpne dører eller vinduer med makt.

Kontaktperson

Et annet viktig forhold er at utrykningsstyrken har behov for å overlate situasjonen og objektet til annen ansvarlig så snart situasjonen er avklart og utrykningsstyrken skal tilbake i beredskap.

NBLF anbefaler at vaktselskapet er den instans som i første omgang overtar dette ansvaret.

Avtalens innhold

NBLF anbefaler at på denne bakgrunn skal den privatrettslige avtalen mellom 110-sentralen og brannvesenene på den ene side og det private vaktselskapet på den annen side, minst bør inneholde følgende elementer:

 • Avtalens avgrensinger og oppsigelsesforhold
 • Klare beskrivelser av ansvarsforhold
 • Krav til teknisk utstyrs kvalitet, hos alle parter
 • Krav til informasjon om objekt og kontaktpersoner
 • Rutinebeskrivelse hos vaktselskapet, på 110-sentralen, angående utrykninger, angående rapporteringer og fakturering
 • Tilgjengelighet til boligen, eksempelvis krav til nøkkelsafe/ -boks.
 • Økonomiske forhold, som minst skal inneholde en form for abonnentsordning som tilfaller 110-sentral/ brannvesen og gebyr for unødig utrykninger

Ordningens innhold

NBLF anbefaler at ordningen som skal gjelde overfor vaktselskap som ikke har inngått avtale, minst inneholder følgende elementer:

 • At alarmering og utrykning fra brannvesenet vil bli foretatt
 • Klar beskrivelse av ansvarsforhold, hvor det presiseres at melder er ansvarlig
 • Rutinebeskrivelse hos 110-sentralen også angående utrykninger
 • Økonomiske forhold, som minst skal inneholde at det faktureres for merkostnaden for unødige utrykninger i henhold til KS satser for minst ett vaktlag
 • At misbruk av ordningen kan rammes av straffelovens § 349

Informasjon

NBLF anbefaler at aktuelt politisk nivå og alle aktuelle vaktselskap i kommunene informeres om avtaleinnhold og ordning overfor vaktselskap uten avtale.

Vedtatt på styremøte i Oslo 10. januar 2007.

_____________

Guttorm Liebe

Leder NBLF