NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
UTDANNINGSREFORMEN
Av Guttorm Liebe  
18.01.2007
 
Justisdepartementet har bedt om å få prosjektrapporten direkte, uten forutgående høring!
-
Som deltager (v/ Anne Hjort) i prosjektgruppen for utdanningsreformen for heltids brannmenn, mottok NBLF i dag et brev fra DSB. Der vises til brev datert 23. nov. 2007 angående den videre behandling av prosjektgruppens rapport. 
 
DSB skriver videre:
"Siden dette brevet ble sendt ut har det skjedd endringer i prosessen som vi ønsker å orientere om".
 
Den opprinnelige planen var at DSB skulle sende rapporten på høring før den skulle oversendes Justisdepartemenetet innen den 1. april 2007.
DSB fortsetter med en kort beskrivelse av en intern prosess mellom DSB og JD, og skriver så:
"Oppdraget innebærer at direktoratet skal sende sin anbefaling direkte til departementet, uten å gjennomføre en høringsprosess. Departementet vil deretter ta stilling til hvordan de vil følge opp anbefalingen og prosjektrapporten, herunder om det skal gjennomføres en høringsprosess".
 
Så langt skal vi ikke spekulere i årsaken til denne endringen, men begrenser oss til å slå fast at våre erfaringer er at slik en prosess ikke er normal, ei heller at et departement endrer holdning på denne måten.